Agritech

Alle gemeenten moeten een Transitievisie Warmte (TVW) opstellen. Hierin staan de stappen geschetst naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Ron Schipper is Programmamanager Energietransitie en Duurzaamheid bij de gemeente Waddinxveen. Hij werkt samen met projectleider Eveline Dollee aan de Transitievisie Warmte voor die gemeente. Ook de glastuinbouw krijgt daarin een plek. “Naar verwachting zal in het vierde kwartaal van dit jaar de gemeenteraad de Transitievisie Warmte definitief vaststellen.”

Ook Waddinxveen werkt aan een TVW. Wat is het doel en wanneer moeten deze gereed zijn?

“In het nationale Klimaatakkoord uit 2019 staat dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten worden gemaakt. Alle gemeenten moeten hiervoor plannen maken. Dat begint met een Transitievisie Warmte. Een Transitievisie Warmte schetst de stappen naar een aardgasvrije gemeente in 2050. De meest waarschijnlijke oplossingsrichtingen voor alle buurten in 2050 en een realistisch tijdspad waarop Waddinxveense buurten van het aardgas gaan worden hierin beschreven. Voor de buurten waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn de potentiële alternatieve energie infrastructuren beschreven.”

Hoe ziet de uitvoering eruit?

“Na vaststelling hebben gemeenten een regierol in de uitvoering ervan. In Waddinxveen hebben we gekozen voor het ‘energieke buurt concept’ waarin we de transitie op integrale en inclusieve manier willen aanpakken. We kijken naar alle aspecten in een buurt en we maken het in de basis mogelijk om ook andere opgaven te betrekken. Zoals klimaatadaptatie, de circulaire economie en biodiversiteit. Het uitvoeringsproces wordt gestart door samen met bewoners en/of ondernemers een buurt-uitvoeringsplan te maken. In dat plan bepalen we, mede aan de hand van verdiepende haalbaarheidsonderzoeken, welke warmtealternatief daadwerkelijk wordt gekozen.”

Hoe ver is Waddinxveen daarmee?

“We zijn in april 2020 gestart met dit proces, waarbij is ingezet op een intensief participatieproces met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden, dus de stakeholders. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Waddinxveen op 2 juni 2021 ingestemd met de Ontwerp Transitievisie Warmte en deze vrijgegeven voor inspraak. In de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze indienen. Naar verwachting zal in het vierde kwartaal van dit jaar de gemeenteraad de Transitievisie Warmte definitief vaststellen.”

Wat is samenhang tussen de Transitievisie Warmte en Warmte Samenwerking Oostland?

Glastuinbouw verbruikt veel aardgas en er zijn niet genoeg lokale bronnen om het glastuinbouwgebied te voorzien van duurzame warmte. Bovenregionale restwarmte manifesteert zich als aantrekkelijk alternatief voor aardgas, voor met name glastuinbouwondernemers en ook inwoners. Bovenregionale restwarmte komt niet vanzelf naar een gebied. 

De WSO is opgericht om een gebiedsdekkende warmteinfrastructuur in Oostland te realiseren die gevoed kan worden met lokale geothermie en restwarmte uit de haven van Rotterdam. In de komende jaren kijken we gezamenlijk in een intensief participatietraject welke stakeholders daadwerkelijk restwarmte willen benutten en of dit ook tegen de juiste voorwaarden gerealiseerd kan worden.“Pin It on Pinterest