Energie Dashboard

Op de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland op 7 december zijn een convenant en een garantiestellingovereenkomst getekend. Hieronder wordt toegelicht waar dit over gaat en wat het belang is voor Oostland.

Allereerst het convenant, voluit: “Convenant Betreffende Verkenning mogelijke aansluiting delen van Oostland op WarmtelinQ”. Dit convenant is getekend door alle Oostland-gemeenten, Zoetermeer, Gasunie, provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland en de ministeries van EZK en LNV. 

De titel geeft de lading goed weer: de partijen hebben afgesproken om de aansluiting van Oostland op WarmtelinQ te verkennen. De ambitie is om in Oostland een regionaal warmtenet te realiseren om vraag en aanbod van warmte aan elkaar te koppelen. WarmtelinQ wordt gevoed door havenwarmte. Havenwarmte of restwarmte

is nodig om in aanvulling op aardwarmte alle warmtevraag van woonwijken met een collectief warmtenet en uiteindelijk alle tuinbouwgebieden van het gas te halen, voor zover dat de keuze is van gemeenten. De partijen gaan gezamenlijk onderzoeken of en hoeveel havenwarmte nodig is vanaf WarmtelinQ. Iedere partij heeft daarbij zijn rol. Kort samengevat: Gasunie investeert in WarmtelinQ en houdt rekening met de aansluiting van Oostland, de gemeenten en Glastuinbouw Nederland brengen de warmtevraag in beeld, provincie ondersteunt de gemeenten en het Rijk onderzoekt de mogelijkheden om de onrendabele top in de warmteketen weg te nemen en zorgt voor het juiste wettelijk kader. 

Belangrijke vragen zijn hoe de warmtevraag voor het warmtenet zich ontwikkelt in de tijd, hoeveel aardwarmte in Oostland gewonnen kan worden, hoeveel havenwarmte in de toekomst via de B3-hoekleiding naar Oostland kan komen. Dit laatste bepaalt mede hoeveel warmte ‘nodig is’ vanaf WarmtelinQ. De afspraak is dit gezamenlijk te onderzoeken. Dat het investeringsbesluit nu in WarmtelinQ is genomen is een hele belangrijke eerste stap. Hieruit volgt meteen de opdracht om met de afspraken in het convenant aan de gang te gaan.

Naast het convenant is een garantstellingsovereenkomst voor een T-stuk in WarmtelinQ getekend. Hiermee staan de Oostland-gemeenten garant voor de kosten van het T-stuk. Zoetermeer doet hetzelfde maar dan met een voorwaardelijke subsidie. De achtergrond is dat Gasunie in het ontwerp van WarmtelinQ tot voor kort nog geen T-stuk voor Oostland had opgenomen. Er moeten extra kosten voor de aanpassingen van het ontwerp en de vergunningen worden gemaakt. De garantiestellingovereenkomst geeft Gasunie het vertrouwen om deze kosten alsnog te maken en houdt de mogelijkheid voor Oostland open om het regionale Warmtenet aan te sluiten op WarmtelinQ. Hoe groot de aansluiting moet worden wordt dus onder de afspraken van het convenant uitgezocht, één van de activiteiten voor WSO in 2022.Pin It on Pinterest