Jaarevent 2023

Klimaatbeleid gaat nu vooral over het uitspreken, delen en vastleggen van ambities. Dat zagen we in Katowice en dat zien we in Den Haag. Het is van groot belang dat dit gebeurt en er ook werkelijk gedragen beleid gevormd wordt. De glastuinbouw steekt daarbij haar nek uit met haar ambitie van klimaatneutraal in 2040 en voor 2030 meer dan een halvering van de CO2-emissie ten opzichte van 2018.

Doelen worden echter alleen bereikt door burgers, bedrijven en organisaties die echt stappen nemen in de energieverduurzaming. Een steeds grotere groep pakt dit ook op, maar altijd met de afweging of het financieel haalbaar en aantrekkelijk is en of het risico aanvaardbaar is. Naast de maatregelen in de woningen en de bedrijven zelf zijn er ook grotere en complexere projecten nodig waar verschillende partijen een rol hebben.  

Dit najaar zijn binnen Greenport West Holland verschillende verkenningen naar warmtenetten gestart. In het Westland leverde Glastuinbouw Nederland zelfs al een resultaat van zo’n verkenning door ETP op.   

Warmtenetten op basis van duurzame bronnen zijn een nieuw terrein. Voor de ontwikkeling en realisatie moeten er partijen zijn die de verschillende rollen van producent, netbeheerder en exploitant op zich willen en kunnen nemen.

Past het in de eigen strategie, kan ik investeren, wat zijn de risico’s en hoe worden die afgedekt zijn vragen die dan gaan spelen. Ook is transparantie en/of participatie van gebruikers een onmiskenbare trend bij initiatieven voor verduurzaming. Dit kan weer invloed hebben op de inrichting van de organisatie van warmtenetten.

Een belangrijke stap wordt in 2019 genomen met Smart Grid Westland. Na een jarenlange lobby heeft Westland Infra van de ACM-ontheffing (van voorgeschreven tarievensystematiek) gekregen om een 3-jarige pilot uit te voeren. Dit biedt perspectief voor bedrijven om meer duurzame stroom in te kopen zonder daarvoor een jaar lang een piektarief te moeten betalen. Hiermee kan congestie op het net beter worden gemanaged en het kan het begin zijn van een meer aanbod- en vraag-gestuurde regulering op het elektriciteitsnet. Ook hier blijkt de Greenport weer voortrekker voor een nieuwe ontwikkeling.  

De Meet & Greet Energie op 12 december was druk bezocht. Daar werden enkele concrete projecten in de regio gepresenteerd. Een verslag daarvan treft u hier aan. Heeft u plannen of ideeën voor concrete projecten? Neem dan gerust contact met mij op om te bespreken of het EnergieAkkoord van de Greenport die kan ondersteunen. 

Nico van Ruiten
Programma-regisseur EnergieAkkoordPin It on Pinterest