Jaarevent 2023

Afgelopen jaar startten de ‘Klimaattafels’: minister Wiebes gaf voor vijf thema’s de opdracht om voorstellen te doen over een deel van de CO2 -opgave. Greenport West-Holland is samen met de andere Greenports betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Klimaat- en EnergieAkkoord. 

Het afgelopen voorjaar is door minister Wiebes aan vijf zogenoemde ’tafels’ opdracht gegeven om voorstellen te doen over een deel van de CO2 -opgave. Deze tafels zijn Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit en Landbouw- en Landgebruik (L&L). Elke tafel organiseerde zichzelf weer in meer of minder subtafels of werkgroepen voor de diverse thema’s.

Greenport/ glastuinbouw maakt onderdeel uit van de tafel Landbouw- en Landgebruik (L&L). Daar was dan ook een Werkgroep Glastuinbouw in het leven geroepen. In deze werkgroep waren stakeholders uit de greenports vertegenwoordigd.

Deze werkgroep heeft in mei haar advies uitgebracht aan de tafel L&L. Daarbij werd inhoudelijk onder andere geput uit de verkenning die de gezamenlijke Greenports in het vroege voorjaar hadden laten uitvoeren in het kader van de Impulsagenda Greenports 3.0.

De adviezen van de vijf tafels zijn geïntegreerd in het Hoofdlijnenakkoord zoals dat op 10 juli door de minister is gepresenteerd. In het najaar zullen de onderdelen van dit hoofdlijnenakkoord moeten worden uitgewerkt om te komen tot het uiteindelijke Klimaat- en EnergieAkkoord. Daarbij zal niet alleen naar de thema’s afzonderlijk gekeken moeten worden maar ook naar de verbindingen ertussen.

Voor de Greenport zijn bijvoorbeeld de koppelingen met de tafels Industrie (o.a. Haven Rotterdam) en Gebouwde Omgeving erg belangrijk als het gaat om de aanleg van warmtenetten en de CO2-voorziening. De kracht van het Greenport-netwerk is dat de partners in verschillende netwerken actief zijn. Bijvoorbeeld de voorzitter van de Greenport, Gedeputeerde Bom-Lemstra, en voorzitter EnergieAkkoord, Gedeputeerde Weber, zijn actief aan bovengenoemde tafels. De Greenport zal dus een actieve bijdrage leveren aan de verdere uitwerking samen met de andere Greenports(-regio’s) onder de vlag van het nieuwe Greenport Nederland.

Heeft u interesse in meer gedetailleerde informatie en/of wilt u bovengenoemde documenten ontvangen? Stuur dan een bericht aan [email protected].Pin It on Pinterest