Jaarevent 2023

Hoe kunnen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen de Greenport beter op elkaar aansluiten? Daarvoor maakt Gerard van Oosten, kwartiermaker Human Capital Agenda (HCA), de komende periode een projectplan en deelakkoord. “De Greenport is één van de vier kavels die uit bijna honderd voorstellen is geselecteerd. Daarmee is Greenport een koploper binnen de de HCA van de Economic Board Zuid-Holland.” 

Wat is de taak van de kwartiermaker Human Capital Agenda Greenport West-Holland?

“Ik maak een plan van aanpak voor het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van arbeid binnen de het tuinbouwcluster, dus toelevering, teelt, afzet en handel en dienstverlening. Dat plan moet 1 september gereed zijn, en de uitvoering loopt tot 2022. Voor dat plan ga ik op zoek naar commitment, inbreng en financiering. Daarvoor benader ik verschillende partijen binnen de triple helix, dus ondernemers, brancheorganisaties, fondsen, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. De ondernemers zijn daarbij de start: het wordt een ondernemersgedreven agenda.”

Wat zijn de belangrijkste doelen van het plan van aanpak?

“Het plan van aanpak krijgt twee sporen. Allereerst de medewerkers. Hoe kunnen we medewerkers beter werven voor de tuinbouw? Dan heb je het dus over onder meer imago en PR, maar ook het bereiken van nieuwe doelgroepen. En hoe kun je bestaande medewerkers behouden voor de tuinbouw, al dan niet bij dezelfde werkgever? Daarbij kun je denken aan onder meer het bieden van (flex- en deeltijd-)opleidingen en het inspelen op veranderende en nieuwe functies die ontstaan op de bedrijven. Deze activiteiten richten zich op alle functieniveaus in de Greenport: van praktische mbo-functies, tot de meer kennis- en managementgedreven hbo en wo-functies. We werken aan toekomstbestendige functies.

Het andere spoor bestaat uit de ondernemers. Hoe kunnen huidige en toekomstige ondernemers ervoor zorgen dat ze aantrekkelijke werkgevers zijn voor nieuwe en bestaande arbeidskrachten? Het gaat overigens niet alleen om vaste dienstverbanden, maar ook om de duurzame inzetbaarheid van zzp-ers en flexibele arbeidskrachten.”

Wordt in het plan van aanpak ook naar andere sectoren gekeken?

“Zeker. Het is de bedoeling dat de Greenport werkt in samenhang met de vraagstukken van andere sectoren. Het idee van de provinciebrede Human Capital Agenda is namelijk een sterkere regio. Wat wel opvalt is dat de Greenport relatief ver is met het ontwikkelen van een HCA-agenda. We werken al sinds de oprichting van de Greenport Horti Campus en het Innovatiepact in deze richting.”

Het is al snel 1 september. Hard aan de slag dus.

“Het is inderdaad aanpoten. Ik moet met veel partijen contact leggen, maar gelukkig heb ik mijn netwerk uit mijn vorige functie. En er zijn al veel partijen – onder meer uit het onderwijs en het bedrijfsleven – die hebben aangegeven zich te willen aansluiten.”Pin It on Pinterest