Meet & Greet Energie

Inhoudelijke ambitie: Klimaatneutraal & Circulair

Ambitie: Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

De belangrijkste resultaten in 2020:

 • Start programma Plastics (i.s.m. o.a. ondernemers, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, ACCEZ, Wageningen University & Research, De Haagse Hogeschool), met o.a. Challenge definition sprint (i.s.m. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) en maandelijkse ronde tafels
  Energie:
 • Opstellen en vaststellen van een Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw (als onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord)
 • Positieve evaluatie EnergieAkkoord
 • Opstellen en ondertekenen vernieuwd EnergieAkkoord 2021-2025 door 52 partijen
 • Digitale Meet & Greet Energie ‘Energie voor kas en stad’ met 125 kijkers en 180 aanmeldingen
 • Door ondernemers: Geothermieprojecten Trias 2 en Duurzaam Voorne gerealiseerd, tekenen warmte-
  leveringsovereenkomsten coöperaties Polanen en Maasdijk, tracé-verkenningen Oostland door WSO, besluit
  coöperatie Wilgenlei aanleg
  Water:
 • Start onderzoeksproject voor versnelling transitie circulaire tuinbouw door het sluiten van de waterkringloop (d.m.v. een toekomstbestendige aanpassing van het watersysteem i.s.m. ACCEZ, ondernemers, Wageningen University & Research, LDE, HHD, Hogeschool Rotterdam, Glastuinbouw Nederland)
 • Samenwerking binnen regio Westland voor onderzoek naar voldoende gietwater als start richting een Toekomstplan Duurzaam Watergebruik in de Greenport West-Holland
 • Onderzoek naar terugwinning verdampingswater en Waterefficiënte teelt op substraat
 • Kennis op Maat Topsector-project gestart om ondernemers te informeren over kennis over water en biobased
  vanuit bestaande kennis (i.s.m. Wageningen University & Research, Glastuinbouw Nederland, Biobased Greenport West-Holland, gemeente Westland)

Deze Greenport-ambitie uitgelicht:

Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw

De Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw is opgesteld als onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord. Samen met gemeenten, met inspraak van partners en mede op basis van de plannen voor WSW en WSO en Duurzaam Voorne kon dit routeplan naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 opgesteld worden.

De Gebiedsvisie is vastgesteld door de stuurgroep EnergieAkkoord en aangeleverd bij de landelijke transitietafel Kas als Energiebron. In het werkveld werden de geothermieprojecten Trias 2 en Duurzaam Voorne met succes gerealiseerd en zijn projecten voor de coöperaties Polanen en Maasdijk definitief in de steigers gezet door het tekenen van warmte-leveringsovereenkomsten. In Oostland zijn door WSO diverse tracee-verkenningen gedaan en heeft coöperatie Wilgenlei besloten een warmtenet aan te leggen en aan te sluiten op de ROCA-leiding.

 

Positieve evaluatie lopende EnergieAkkoord, opstellen vernieuwd EnergieAkkoord 2021-2025

Het nieuwe EnergieAkkoord is in december 2020 onderschreven door 52 partijen, waaronder 8 gemeenten, 17 warmtecoöperaties/collectieven, enkele kennisinstellingen, energiebedrijven en andere bedrijven en organisaties die actief zijn in energietransitie. Het EnergieAkkoord heeft als doel om de Gebiedsvisie te doorontwikkelen, coördineren en monitoren. Zij doet dit door processen en projecten van partners te initiëren en ondersteunen, kennisdeling, communicatie, monitoring en ondersteuning van warmtecoöperaties.

 

Meet & Greet Energie

De Meet & Greet Energie vond op 9 december plaats via een livestream event. Er waren 125 deelnemers. Over het thema ‘Energie voor kas en stad’ spraken wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag en Stijn Schlatmann, projectleider WSO.

Tijdens het event vond de lancering plaats van het vernieuwde akkoord plaats. In de studio gaven Jacco Besuijen van Prominent en wethouder Frank van Kuppeveld van Pijnacker-Nootdorp het belang aan van het nieuwe EnergieAkkoord.
Tevens werd een sneak preview gegeven van de energie-transitiefilm ‘Glastuinbouw met een warm hart’. Die film word begin 2021 gelanceerd in de media.

 

Sluiten van de waterkringloop

Het is van groot belang om op regio niveau te onderzoeken hoe we in de toekomst én goed gietwater hebben én duurzaam /klimaatbestendig omgaan met water. Zoet water moet zoveel mogelijk binnen de regio bruikbaar worden ingezet/behouden worden. De gietwatervoorziening staat onder druk door onder andere de klimaatverandering en verandering eisen vanuit de omgeving.

Daarom is een onderzoeksproject gestart om de waterkringloop te sluiten door middel van een toekomstbestendige aanpassing van het watersysteem. Dit project is in de regio Oostland, voor regio Westland zijn we wat concreter bezig om te werken aan een toekomstvisie.

 

Voldoende gietwater

In 2020 is een samenwerkingsverband aangegaan om binnen de regio Westland met elkaar te onderzoeken hoe in de toekomst telers kunnen beschikken over voldoende gietwater op zodanige wijze dat het voldoet aan klimaatbestendige en duurzaamheidseisen.

Door met elkaar de samenwerking aan te gaan hopen we de beschikbaarheid en vraag van water alsmede de duurzaamheidsaspecten beter op elkaar af te stemmen en op regio niveau te komen tot de meest ideale situatie voor alle partijen mbt water. Om dit project te trekken is een projectleider aangesteld om het proces te versnellen.

 

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest