Vacature
Programmasecretaris

Inhoudelijke ambitie: Kennis en Innovatie

Ambitie: Bewustwording vergroten van triple helix en elkaar benutten; Verbinden cross-overs.

De belangrijkste resultaten in 2020:

 • Verbreden en versterken kennis & innovatie-ecosysteem met bestaande en nieuwe partners voor volgende fase Innovatiepact in 2021
 • Ondertekening, financiering en start van Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland • Ondertekening Sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland (i.s.m. gemeente Den Haag, Westland, Glastuinbouw Westland, Patijnenburg, Den Haag Werkt)
 • Afronding onderzoek naar toekomstige beroepsbeelden en verduurzaming Fieldlabs (Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, i.s.m. Bedrijfslevennetwerk HRM)
 • Rapportage en advies Duurzame Learning Communities: Oogsten in de Greenport (Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool)
 • Start Learning Community Greenport Horti Campus Westland (i.s.m. Lentiz, World Horti Center, Hogeschool Inholland, LDE, gemeente Westland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
 • Doorontwikkeling Greenport Horti Campus: Westland, Oostland (Horti Science Parc), Dutch Fresh Port
 • Afronding project Fieldlab FreshTeq – Greenport Horti Campus
 • Ontwikkeling visie “Digitalisering in de tuinbouw” (i.s.m. InnovationQuarter, TNO en ca 30 bedrijven: tuinders en toeleveranciers)
 • Start programma Digitaal veilig (i.s.m. De Haagse Hogeschool, The Hague Security Delta, TNO en InnovationQuarter)
 • Positioneren Robotica in de tuinbouw i.s.m. Robocrops (initiatief van InnovationQuarter i.s.m. provincie Zuid-Holland, World Horti Center, TU Delft, RoboHouse, Greenport West-Holland)
 • Plan ontwikkeling – Implementatie Digital Greenhouse (i.s.m. Delphy, ondernemers)
 • Start project AGROS ‘To an autonomous greenhouse’ (i.s.m. WUR, Delphy, Glastuinbouw Nederland, ondernemers) • Ontwikkeling en goedkeuring van het programma AgriTech door consortium InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TNO, Greenport West-Holland en gemeente Westland
 • Doorontwikkeling kansen Indoor farming; Aanstelling community manager, Uitvoering Fieldlab Vertical Farming (o.a. onderzoeksfacilitieten, marktstudies, kennisinstellingen)
 • Start Community of Practice Functionele biodiversiteit (met 23 deelnemers) met o.a. startconferentie en inrichting werkgroepen
 • Start programma Plantgezondheid en robuuste teeltsystemen (i.s.m. ondernemers en kennisinstellingen)
 • Start programma Functionele inhoudsstoffen van versproducten (i.s.m. met vers+)
 • Start programma Voorkomen van voedselverspilling (i.s.m. provincie Zuid-Holland en Stichting Samen Tegen Voedselverspilling)
 • Partner in project Transitie naar duurzaam voedselsysteem (NWA)
 • Start programma Circulaire metropool (i.s.m. ondernemers, gemeenten, provincie Zuid-Holland en kennisinstellingen)
 • Partner in nationale agenda’s en programma’s Groeifonds o.a. Groeiagenda Zuid-Holland, Foodswitch

Deze Greenport-ambitie uitgelicht:

Verlenging Innovatiepact

De Regiegroep en Greenboard hebben besloten om de het Innovatiepact met vier jaar te verlengen. Deze verlenging zal op 12 februari 2021 ondertekend worden.

Na de start in februari 2018 is voldoende basis opgebouwd en een aanpak ontwikkeld die bij de partners het vertrouwen heeft gegeven om de komende vier jaar met elkaar samen te werken aan doorbraak innovaties die essentieel zijn voor de toekomst van het tuinbouwcluster maar zo complex zijn dat ze alleen samen aangepakt kunnen worden.

Om snelheid te krijgen in de ontwikkeling en toepassing van oplossingen in de bedrijven wordt ook gewerkt aan samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in het zogenoemde innovatie ecosysteem. Dit legt de basis voor directe samenwerking tussen de partners voor complexe innovaties. 

 

 

Grote stappen in innovaties op gebied van vertical farming

De Vertical farming-community  heeft een nieuwe stimulans gekregen door de aanstelling van een community manager (Judith van Heck) die samen met de partners een plan heeft gemaakt om de community door te ontwikkelen. Het Fieldlab Vertical farming heeft de eerste resultaten opgeleverd in de vorm van een onderzoeksfaciliteit bij Wageingen UR met eerste onderzoeksresulaten. Verder zijn alle werkgroepen van start gegaan met de werkzaamheden onderleiding van Gus van der Felz als projectleider. 

Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend

Op 14 februari is het Deelakkoord Human Capital Agenda Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend, in juni was de goedkeuring van een eerste fase van een werkplan. Op basis hiervan is een start gemaakt met de uitvoering van de Human Capital Agenda met circa 35 partners.

 

Beroepsbeelden in de tuinbouw

Het onderzoek naar toekomstige beroepsbeelden in de tuinbouw (door de lectoren Petra Biemans, Hogeschool Inholland) en Ellen Sjoer, De Haagse Hogeschool) is afgrond. Met een groep HR-professionals van acht bedrijven zijn beroepen in beeld gebracht en is gekeken naar de drijfveren, benodigde competenties en ontwikkelingsperspectieven. Ook onderwijsinstellingen uit het MBO en HBO waren betrokken.

Deze beelden leveren belangrijke informatie voor de werving en het opleiden en trainen van mensen maar ook op welke wijze bedrijven medewerkers ontwikkelingsperspectieven kunnen bieden. Belangrijke aanbevelingen uit het onderzoek zijn dat zowel de samenwerking tussen de bedrijven én de verschillende deelsectoren (aangeduid als horizontale samenwerking) als die tussen de verschillende opleidingsniveaus (V)MBO t/m WO (verticale samenwerking) sterk kan verbeteren om daarmee de cultuur voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te versterken. Met de resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor de uitvoering van de Human Capital Agenda van Greenport West-Holland.

 

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest