Vacature
Programmasecretaris

De Greenport in 2021:

Meindert Stolk
Gedeputeerde tuinbouw provincie Zuid-Holland
Voorzitter Greenport West-Holland

Een uitzonderlijk jaar

​Afgelopen jaar maakte ik als nieuwe voorzitter van Greenport West-Holland nader kennis met het cluster. Ik kende het belang van de tuinbouw voor de economie, de wereldwijd goede reputatie van producten en de ondernemers- zin, maar ik was verrast dat de stappen zo groot zijn die worden gezet op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De tuinbouw maakt werk van alle grote vraagstukken waar we als maatschappij voor staan: van de overgang naar circulair en duurzaam, robotisering en data, beschikbaarheid van gezond, veilig en voldoende voedsel en meer groen in steden.

Waar ik vaak onder de indruk was van de innovaties die ik zag of de gesprekken die ik voerde, bleven ondernemers er zelf vrij nuchter onder. In eerste instantie opvallend, maar later bedacht ik dat die nuchterheid mogelijk juist aan de wieg staat van het succes. Gewoon dóén, handen uit de mouwen, samen met anderen. Mooi om te zien, maar eigenlijk ook zonde. Want de innovaties waarmee de tuinbouw vooroploopt, zouden vaak ook in andere sectoren prima toegepast kunnen worden. Of soms is er meer nodig om innovaties verder te brengen – kennis, geld of voorwaarden. Denk alleen al aan de discussie rondom energie op dit moment. Daarom moeten we het verhaal van de innovatieve tuinbouw blijven vertellen. Net iets vaker en net iets harder. Laten we beginnen met al die mooie stappen die in 2021 zijn gezet. Dit jaaroverzicht brengt mooi in beeld dat we daar echt trots op mogen zijn.

Voor een gezonde, vitale en duurzame toekomst

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partijen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster.

Programma 2019-2025

De basis van Greenport West-Holland (opgericht in 2014) ligt in het document ‘Visie 2030: Mondiale tuinbouwkern voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden’. Die visie is samen te vatten in: Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen, Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & geluk, Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, Nieuwe internationale hubs, Internationaal kenniscentrum. Die visie is de basis voor de regionale strategie ‘Feeding & Greening the Mega-cities’.

In 2019 startte het nieuwe programma van Greenport West-Holland: Programma 2019-2025. Daarin staat een aantal ambities. Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil de Greenport dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Hierbij spelen de ondernemers en partners in het Greenport-netwerk een hoofdrol: zij dragen de inhoudelijke ambities. Dit vraagt om samenwerking en coalities tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en waar nodig overheden. Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken? Deze randvoorwaardelijke ambities hebben vooral betrekking op overheden, zoals: welke wet- of regelgeving moet er komen of welke onderwerpen moeten regionaal, nationaal of Europees geagendeerd worden?

Meer over het programma leest u op: www.greenportwestholland.nl/programma2025

 

Inhoudelijke ambities

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Ambitie: De Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing, biedt toegang tot kennis(dragers) en vergroot de algemene bereidheid deze kennis te delen.​

De belangrijkste resultaten in 2021:

 • Positionering van Greenport West-Holland en Smart Agri Digital Innovation Hub, als onderdeel van de EDIH (European Digital Innovation)
 • Start samenwerking werkgroep Oostland i.s.m. Tuinbouwjongeren Oostland
 • Delen van projecten binnen werkgroep Business Development Greenports Nederland
 • Ontwikkeling consortium Fairplus Market met groep ondernemers (teler en ondernemers van de Voedsel- families) t.b.v. ketenomkering en korte ketens

Klimaatneutraal & Circulair

Ambitie: Greenport West-Holland wil de eerste klimaatneutrale en circulaire Greenport in Nederland zijn.

De belangrijkste resultaten in 2021:

Energie:

 • Initiatief en trekkersrol binnen RES-project ‘Zon op Waterbassin’
 • Het regionale tuinbouwcluster is goed opgenomen in RES 1.0
 • Participatie in landelijke traject Nieuwe Warmte Nu! (in kader van Nationaal Groeifonds)
 • Start verkennen faciliterende rol t.b.v. verduurzaming WKK • Lancering film ‘Een glazen wereld met een warm hart’
 • Themasessie ‘Ruimte voor Restwarmte’
 • Faciliteren ondertekening WarmtelinQ-convenanten t.b.v. aansluiting Westland en Oostland
 • Workshop voor maken ‘systeemopgavekaart’ voor de regio, i.s.m. TU Delft AgTech Institute

Water:

 • Afronding eerste fase ACCEZ-project in Oostland over samenwerking in het gebied en de toekomstige behoefte naar gietwater
 • Toekomstplan Gietwater West-Holland
 • Onderzoek naar inzet verdampingswater in de kas
 • Start onderzoek borging kwaliteit gebruik effluentwater in de glastuinbouw
 • Ontwikkeling actieplan Emissieloze Kas (om waterkwaliteit in de regio te verbeteren)

Plastics:

 • Start programma Plastics (i.s.m. ondernemers, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, ACCEZ, Wageningen University & Research, De Haagse Hogeschool etc.), met o.a. Challenge Definition Sprint (i.s.m. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) en maandelijkse ronde tafels
 • Afwegingskader duurzame verpakkingen: ontwikkelen en lanceren van ‘Beslisboom Duurzaam Verpakken’ i.s.m. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
 • Start ketenproject regionale retoursystemen potten en trays
 • Start ketenproject plastics in de kas: teeltaccessoires
 • Start studie stromen plastics in glastuinbouw, i.s.m. Provincie Zuid-Holland
 • Groei van partnernetwerk en ecosysteem

Bekijk de EnergieAkkoord playlist op ons Youtube kanaal
Bekijk de Water playlist op ons Youtube kanaal
Bekijk de Circulaire playlist op ons Youtube kanaal

 

Koploper in Kennis & Innovatie

Ambitie: Door bewustwording vergroten van kracht en mogelijkheden binnen de Triple Helix. En elkaar benutten voor versterking innovatiekracht en de verbinding met cross-overs.

De belangrijkste resultaten in 2021:

 • Drie aanvragen voor Publiek-Private Samenwerkingsprojecten bij Kennis & Innovatie agenda van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, waarvan twee gehonoreerd (over plastics en inhoudsstoffen)
 • Verlenging voor vier jaar van Innovatiepact Greenport West-Holland
 • Ontwikkeling en aanpak t.b.v. versterken van innovatie-ecosysteem verder verdiept i.s.m. TU/e Lighthouse en brede stakeholdersnetwerk
 • Start thematisch dashboard voor Communities of Practice (CoP’s) en verdere verdieping CoP’s aan de hand van thematische roadmap en bijbehorende projecten en activiteiten
 • Start van nieuwe thema’s binnen Innovatiepact Greenport West-Holland: Voorkomen Voedselverspilling, Plantgezondheid en Robuust Teeltsysteem

Greenport Horti Campus:

 • Ambtelijk overleg met trekkers van de regionale campussen
 • Ontwikkeling project voor heldere propositie over het belang van het innovatie-ecosysteem
 • Start van gedachtewisseling over start-up en scale-up facilitering,
 • Start Learning Community Greenport Horti Campus Westland (Greenport West-Holland in samenwerking met WHC, Lentiz, Inholland en LDE, gefinancierd door Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Westland) tijdens ‘Week van de Learning Community’ in december

Innovatieprogramma AgriTech:

 • Start innovatieprogramma AgriTech MRDH (i.s.m. InnovationQuarter, TNO en Provincie Zuid-Holland)
 • Voucherronde 1 afgerond: 18 aanvragen, twee vouchers toegekend aan consortia
 • Bijeenkomst Dare2Cross om cross-sectorale samenwerking te stimuleren en nieuwe consortia te bouwen voor voucheraanvragen ronde 2 (Q1 2022)
 • Afronding verkenning van economische potentie van Zuid-Holland op het gebied van Eiwittransitie met aanbevelingen
 • Kennisdelen via communicatiekanalen zoals via: o.a. www.innovationquarter.nl/item/agritech

Digitaal:

 • Vaststellen Digitaliseringsvisie in samenwerking met InnovationQuarter en aanbieding aan Economic Board Zuid-Holand
 • Start ‘verkennersduo’ voor het versnellen van de digitalisering i.s.m. Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Start ontwikkeling CyberWeerbaarheidsCentrum Greenport West-Holland i.s.m. Security Delta (HSD) en ‘Coalition of the doing’ (met ondersteuning van Provincie Zuid-Holland) met focus op creëren van bewustwording cybersecurity, data-gestuurde bedrijfsvoering en robotisering

Circulaire Metropool:

 • Start netwerk in verschillende gebieden (Broekpolder, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Waddinxveen) via thema’s-programma’s als biodiversiteit
 • Start Living Labs op aantal thema’s (reststromen, water, maatschappelijke inpassing, gebiedsinrichting, korte ketens en nieuwe business modellen) en praktijkgericht onderzoek
 • Start ontwikkeling ecosysteem door aansluiting te zoeken bij ondernemers met transitie-initiatief

Human Capital:

 • Voorzetten uitvoering eerste fase Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland
 • Start programma ‘Ontwikkeling Ondernemerschap’
 • Vervolgaanpak opgezet om met bedrijven de vraagstukken op het gebied van circulariteit en digitalisering te vertalen naar beroepsbeelden en leerarrangementen (om hiermee opleidings- en trainingstrajecten op te zetten)
 • Start bedrijfsschool voor het opleiden en begeleiden voor teeltfuncties en (agro)logistiek, volgens concept van hybride leren
 • Aanvraag Metropoolregio Rotterdam Den Haag goedgekeurd voor onderzoek door verkenner naar benodigdheden voor duurzaam organiseren Leven Lang Ontwikkelen op de drie campussen van de Greenport Horti Campus

Bekijk de Innovatiepact playlist op ons Youtube kanaal

Leidend in Gezondheid & Geluk

Ambitie: De Greenport West-Holland wordt algemeen erkend als ‘leverancier’ van Gezondheid & Geluk.

De belangrijkste resultaten in 2021:

 • Vaststelling uitgangspunten gezamenlijke ambitie Gezondheid & Geluk i.s.m. Glastuinbouw Nederland (waarin belang Gezondheid & Geluk binnen partners en organisaties van de Greenport West-Holland wordt geduid)
 • Uitwerking notitie over belang van start-up en scale-ups in het innovatie-ecosysteem van het cluster, en eerste brainstorm over hoe samenwerking met bestaande initiatieven het beste ontwikkeld kan worden

Biobased:

 • Uitbreiding nieuw verdienmodel plantinhoudstoffen (biobased) met betrekking tot bijproducten, waarmee positionering is versterkt en waarmee footprint-verlaging gerealiseerd wordt voor hoofdproducten
 • Voortzetten opheffen belemmeringen binnen biobased initiatieven
 • Voortzetten biobased ondernemersinitiatieven en ondernemers helpen in co-creatie met andere stakeholders binnen de triple-helix
 • Verversing collectie pop-up show Biobased in het World Horti Center
 • Ondersteuning Extractenbibliotheek (Provincie Zuid-Holland ism Institute of Biology van de Universiteit Leiden (IBL)) t.b.v. nieuwe verdienmodellen
 • Ondersteuning opening Living Lab reststromen op het terrein van Dijkshoorn Recycling in Bleiswijk, initiatief van SIGN

Bekijk de Biobased playlist op ons Youtube kanaal

Slimme & Efficiente Logistiek

Ambitie: Internationale toppositie als duurzame logistieke draaischijf. Greenport West-Holland als ontwikkel- platform voor slimme en duurzame logistieke oplossingen.

De belangrijkste resultaten in 2021:

 • Publicatie eindrapport Herziene Visie Agrologistieke Bedrijventerreinen Greenport West-Holland
 • Afronding eerste fase rapportage versnetwerkstrategie Haven Greenport Cluster i.s.m. MoVe (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Provincie Zuid-Holland en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Start tweede fase versnetwerkstrategie Haven Greenport Cluster gestart i.s.m. MoVe
 • Start versterken regionale samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam i.r.t. versstrategie
 • Starten positionering versstrategie en value cases Greenport op (landelijke) bestuurlijke tafels/programma’s (zoals Greenports Nederland- tafel Verslogistiek, Topcorridors, Groeifonds 3 propositie)
 • Start verbinden bedrijven aan Joint Corridor voor verkennen mogelijkheden Modal Shift naar spoor

Bekijk de Internationaal playlist op ons Youtube kanaal

Randvoorwaardelijke ambities

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Ambitie: Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van het tuinbouwcluster West-Holland met een integrale visie op mobiliteit, energie- en watervoorziening.

De belangrijkste resultaten in 2021:

 • Afronding eerste fase Ruimtelijk-Economische strategie: Inventarisatie basisinformatie voor een Ruimtelijk-Economische Strategie
 • Start tweede fase Ruimtelijk-Economische strategie: uitvoering opdracht ontwikkelen Ruimtelijk-Economische Strategie door consortium
 • Start Gebiedsvisies Broekpolder 2040, Oranjepolder en FES-gebied; in Oostland onderzoek gedaan naar wenselijkheid gebiedsaanpak

Bekijk de Oostland playlist op ons Youtube kanaal

Robuust Ecosysteem

Ambitie: Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht Triple Helix-netwerk. Voor het realiseren van een toekomstbestendige en economische vitaal cluster.​

De belangrijkste resultaten in 2021:

 • Start ontwikkeling netwerktool, waarmee samenwerking van partners en actoren op interactieve manier inzichtelijk wordt gemaakt en verbinding met andere netwerksamenwerkingen overzichtelijk worden
 • Ontwikkeling van Monitoringssystemen (o.a. Innovatiepact/Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland): Innovatiepact wordt jaarlijks gemonitord of de doelen bereikt worden, voor Human Capital Akkoord is een specifiek HCA-dashboard ontwikkeld
 • Start traject samenwerking Innovatie-ecosysteem i.s.m. TU/e Lighthouse; i.s.m. partners in het ecosysteem en Community Builders aanpak ontwikkeld voor in kaart brengen ecosysteem en zoeken naar verbeterpunten
 • Voortzetten versterken samenwerking regionale campussen (cross-sectoraal) i.s.m. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Food Innovation Academy, Equestrum, BioTech Delft, Groene Chemie Campus, Security Delta (HSD), RoboValley)
 • Start regionale Lobbygroep Greenport West-Holland i.s.m. o.a. Royal FloraHolland, Glastuinbouw Westland, gemeenten, Provincie en Dutch Fresh Port

Bekijk de Human Capital playlist op ons Youtube kanaal

Greenport op de Kaart

Ambitie: Greenport West-Holland als inspirerend voorbeeld voor een innovatief en duurzaam tuinbouwcluster.​

De belangrijkste resultaten in 2021:

 • Vaststelling uitwerking Internationaliseringsambitie Feeding & Greening the Megacities Greenport West-Holland (met o.a. provincie Zuid-Holland InnovationQuarter, Rotterdam Partners, AVAG, Dutch Greenhouse Delta)
 • Start organisatie deelname aan World Expo in Dubai 2022
 • Ondersteuning in MKB-deal Internationalisering programma Den Haag (o.a. programma IMEC)
 • Organisatie van webinar (EU breed) van Plant Inter Cluster over uitdagingen van ‘Organic Horticulture’

Bekijk de Internationaal playlist op ons Youtube kanaal

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest