Vacature
Programmasecretaris

Jaarplan 2020

In 2019 zijn in het kader van het Programma 2019-2025 al veel activiteiten opgestart. Samen met onze partners zijn we door middel van een survey, een werksessie met het programmateam, de projectleiders, het ambtelijk overleg en met een aanvullende interviewronde gekomen tot de prioriteiten van het netwerk voor 2020. Dit jaar vervolgen we de activiteiten van 2019 en starten we de prioriteiten voor 2020 samen met het netwerk.

Onze ambities

Als concretisering van de visie 2030 en de strategie werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven. Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil de Greenport dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Hierbij spelen de ondernemers en partners in het Greenport-netwerk een hoofdrol: zij dragen de inhoudelijke ambities. Dit vraagt om samenwerking en coalities tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en waar nodig overheden.

Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken? Deze randvoowaardelijke ambities hebben vooral betrekking op overheden, zoals: welke wet- of regelgeving moet er komen of welke onderwerpen moeten regionaal, nationaal of Europees geagendeerd worden?

Inhoudelijke ambities

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing in de tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

 

 • Vernieuwing door samenwerking binnen de keten te versterken
 • Vergroten van kennisvalorisatie in samenwerking met primaire productie
 • Vergroten van waarde reststromen
 • Gezonde plant – weerbare planten en teeltsystemen
 • Klankbordgroep Big Data
 • Programma Digitale Greenport i.s.m. IQ, TNO (Innovatiepact)
 • Smart Agrihub-ontwikkeling
 • Aansluiting programma Digitalisering MRDH, IQ, PZH en TNO
 • Bouwen platform Inventarisatie risico’s en kansen plantgezondheid i.s.m. Koppert Biological Systems & Glastuinbouw NL

Koploper in Kennis & Innovatie

Bewustwording vergroten van triple helix en elkaar benutten. Verbinden cross-overs.

 

 • Human Capital
 • Stimuleren van cross-sectorale innovatie
 • Implementatie van kennis uit andere sectoren in de Greenport
 • Invulling concept Feeding & Greening the Megacities
 • Ontwikkeling van ondernemerschap
 • Creëren bewustzijn dataveiligheid
 • Voorbereiding Innovatiepact 2.0
 • Uitvoeringsagenda Human Capital Akkoord
 • Verkenning ‘Circulaire Stad’
 • Doorontwikkeling Greenport Horti Campus (3 regio’s)
 • Vertical Farming (Catapult Centre i.s.m. IQ)
 • Kennis delen dataveiligheid & samenwerking HSD

Leidend in Gezondheid & Geluk

Tuinbouwcluster Greenport West-Holland is breed erkend als leverancier van gezondheid en geluk.

 

 • Cross-sectoraal invulling geven samen met andere sectoren
 • Storytelling Gezondheid en Geluk
 • Verbinding leggen met verstedelijking en de medische sector
 • Ontwikkelen Biobased businesscases
 • Ambitiedocument Gezondheid & Geluk
 • Samenwerking versterken met Impact City (Samenleving & Start-ups)
 • Ontwikkeling ‘Footprint’-denken voor producten
 • Opschalen Biobased ondernemersinitiatieven
 • Stimuleren van Biobased Showcases

Klimaatneutraal & Circulair

Greenport West-Holland wil de eerste klimaat-neutrale Greenport in Nederland zijn.

 

 • Water als speerpunt
 • Aandacht voor CO2-voorziening
 • Warmtetransitie
 • Footprint & Imago
 • Voorbereiding EnergieAkkoord 2.0
 • Proces concept gebiedsaanpak KEA/TA vormgeven
 • Verbinding Watervisie & Glastuinbouw Waterproof met WaterAmbitie
 • Onderzoek kringlooptuinbouw/water i.s.m. ACCEZ
 • Roadmap functionele biodiversiteit rond de kas

Slimme & Efficiënte Logistiek

Internationale toppositie Duurzame Innovatieve Draaischijf.

 

 • Data-driven
 • SMART logistics
 • Slim en schoon vervoer
 • Hernieuwde visie agrologistieke bedrijventerreinen
 • Verbinden regionale mobiliteitsvisies
 • SMART Logistics (Connected Transport Corridors, Dutch Fresh Port)
 • Modal Shift (o.a. Holland Rail Terminal)

Randvoorwaardelijke ambities

 

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van de tuinbouwregio West-Holland met een integrale mobiliteits-, energie- en watervisie.

 

 • Integratie gebied werkboeken
 • Strategische ruimtelijke visie op de NEXUS
 • Collectiviteit in herstructurering
 • Integratie ondergrond in ruimtelijke visie
 • Werkboek Greenport West-Holland
 • Fase 2 Broekpolder
 • Pilot WILG-FESgebied

Robuust Ecosysteem

Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht triple-helix netwerk.

 

 • Ontwikkelen KPI’s & Monitoring
 • Netwerkvorming Gezondheid en Geluk
 • Uitbreiden ecosysteem cross-sectoraal
 • Realiseren en toepassen netwerkapplicatie
 • Pilot Monitoring Innovatiepact
 • IFAMA 2020
 • Samenwerking regionale campussen (cross-sectoraal; FIA, BioTech Delft, GCC, RoboValley)

Greenport op de Kaart

Greenport West-Holland staat op de kaart als hét innovatieve en duurzame tuinbouwcluster.

 

 • Op de kaart In plastic
 • Positief op de kaart In de samenleving
 • Internationaal op de kaart
 • Verkenning Programma Plastic Greenport WH
 • Consortiumvorming Internationalisering (EU, China, India)

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest