Jaarevent 2023
Kennis en Innovatie

Terugblik 2017: Van focus naar realisatie

2017 stond voor de Greenport in het teken van realisatie. Zo werd het EnergieAkkoord ondertekend en het onderzoek naar agrologistieke bedrijventerreinen opgeleverd. Daarnaast groeide de Greenport, zowel wat betreft het netwerk als de impact. Daarmee was 2017 een jaar om trots op te zijn.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Dat doen ze vanuit de Visie 2030 van de Greenport. Op basis daarvan is een aantal thema’s en ambities geformuleerd. Jaarlijks worden voor de verschillende ambities speerpunten opgesteld.

Ambities, thema’s en speerpunten

De ambities

De Greenport heeft de volgende ambities:

 • Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen
 • Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & geluk 

 • Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen 

 • Nieuwe internationale hubs
 • Internationaal kenniscentrum 


Thema’s

Onze ambities zijn vertaald in een aantal thema’s:

 • Strategische Gebiedsontwikkeling
 • Agrologistiek & Infrastructuur
 • Duurzame energietransitie
 • Gezondheid & Geluk
 • Internationalisering & Positionering
 • Kennis & Innovatie en Water

Speerpunten

De speerpunten voor 2017 waren:

Water
Beschikbaarheid water (bij herstructurering en nieuwbouw en op agro-gerelateerde bedrijfsterreinen
Emissieloze kas
Voldoende beschikbaarheid gietwater van een goede kwaliteit

Strategische gebiedsontwikkeling
Handelingsperspectief Greenport 3.0
Roadmap Next Economy
Investeringsagenda

Duurzame energietransitie
EnergieAkkoord
Verwarmen van de Greenport Westland-Oostland met restwarmte uit de haven
Realiseren van meer lokale warmtebronnen (geothermie) en warmteinfrastructuren
Smartgrids Greenport Westland-Oostland en C02-Smartgrid

Internationalisering & positionering
Branding Greenport
Samenwerking en afstemming (Rotterdam Food Cluster, Holland Horti internationaal, andere Greenports)

Slimme efficiënte logistiek
Mainport-Greenport
Duurzame Agrologistieke bedrijventerreinen
Goede infrastructuur
Slimme ICT-oplossingen/Smart Logistics

Kennis & Innovatie
Greenport HortiCampus
Innovatiepact
Van Pioniers naar Mainstream
Growing as a Service

Gezondheid & Geluk
Bio Base Greenport(s)
Feeding (Gezonde voeding)
Greening (‘Groen geluk’)
Food Cluster

Organisatie

In de huidige vorm startte de Greenport in 2014. Sinds dat jaar is de Greenport als volgt georganiseerd:

 • Bestuur: verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken
 • Greenboard: verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing
 • Programmateam: verantwoordelijk voor de uitvoering van het inhoudelijk programma
 • Programmabureau: verantwoordelijk voor ondersteuning van Bestuur, Greenboard en Programmateam

Bestuur

De leden van het Bestuur waren in 2017:

 • Adri Bom-Lemstra, Voorzitter, Gedeputeerde o.a. ruimte, bodem, wonen, luchtvaart (Provincie Zuid-Holland)
 • Jolanda Heistek, Programmamanager (Heistek-Result)
 • Gert Kant, Bestuursvoorzitter (Lentiz)
 • Theo Duijvestijn, Wethouder o.a. Economie, Greenport (Gemeente Westland)
 • Coen Meijeraan, Themacoördinator Logistiek & Infrastructuur (Royal FloraHolland)
 • Theo Ammerlaan, Directeur-eigenaar Themato
 • Ernst van den Ende, WageningenUR, Topteam T&U
 • Maarten Struijvenberg, Wethouder Gemeente Rotterdam
 • Albert Abee, Wethouder o.a. Economie, Greenport (Gemeente Lansingerland)
 • Ted Duijvestijn, Directeur-eigenaar Duijvestijn Tomaten (Duijvestijn tomaten)
 • Ruud Paauwe, Directeur Glastuinbouw Nederland

Programmateam

De leden van het Programmateam waren in 2017:

 • Jolanda Heistek, Programmamanager (Heistek-Result)
 • Frans Pijls, Themacoördinator Gezondheid en Geluk (Gemeente Westland)
 • Peter Verbon, Themacoördinator Strategische gebiedsontwikkeling
 • Coen Meijeraan, Themacoördinator Logistiek & Infrastructuur (Royal FloraHolland)
 • Jan Willem Donkers, Themacoördinator Kennis & Innovatie (InHolland)
 • Nick van den Berg, Foodcluster (Gemeente Rotterdam)
 • Menno Laan, Themacoördinator Energie (provincie Zuid-Holland)
 • Margreet Schoenmakers, Themacoördinator Water (Glastuinbouw Nederland)

Greenboard

De partners (leden) van de Greenboard  waren in 2017:

Achmea, AgroEnergy, BDO Accountants, Best Fresh Groep, Delphy BV, Demokwekerij Westland/Proeftuin Zwaagdijk, Dunea, Duijvestijn Tomaten, Edudelta, EPZ/Hoogendoorn Automatisering, Gemeente Barendrecht, Gemeente Brielle, Gemeente Delft, Gemeente Lansingerland, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Ridderkerk, Gemeente Rotterdam, Gemeente Vlaardingen, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Westland, Gemeente Westvoorne, Gemeente Zuidplas, GroentenFruit Huis, Haagse Hogeschool, Hoogheemraadschap Delfland, INHolland hogeschool, Domein Agricultur, Koppert, Lentiz – federatie MBO Westland, LTO Noord Glaskracht, Lans, Melanchthon, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Westland, Rabobank ZHM, Royal FloraHolland, Rotterdam Partners, Sion, Themato, The New Farm, TU Delft / Valorisation Centre, VGB, VNO-NCW Oostland, VNO-NCW West, Wageningen Plant Research, Westland Infra

Projectleiders

De projectleiders waren in 2017:

 • Willem Kemmers, Projectleider Biobased
 • Etwin Grootscholten, Projectleider Verkenning Oostland
 • Martijn van Velzen, Projectleider Stagestimulator
 • Marga Vintges, EU Coördinator Greenport

Programmabureau

Het Programmabureau bestond in 2017 uit:

 • Yvette Nikolic, Secretariaat (Secretariaat-Online)
 • Lisette Rutten, Financiële administratie (Rutten Office Support)
 • Mario van Vliet, In- en externe communicatie (Mocca Communicatie)
 • Tilly van der Knaap, Website, updates, vormgeving en ICT, (SiteforSites)
 • Suzanne van der Vliet, Projectassistent (Van der Vliet Advies en Projectmanagement)

Resultaten

De eerste jaren van de nieuwe vorm van de Greenport stonden in het teken van focus en visievorming. Daarvan werden in 2017 de vruchten geplukt. 2017 was echt het jaar van de realisatie. In 2017 initieerde de Greenport 12 projecten voor een bedrag van 650.000 euro. Daarnaast was er nog een groot aantal projecten die werden gerealiseerd in het netwerk.

“2017 was een succesvol jaar voor de Greenport. We hebben ons netwerk uitgebreid, zowel regionaal als landelijk, en hebben onder meer het EnergieAkkoord en de verkenning naar agrologistieke bedrijventerreinen gerealiseerd. Met die verkenning krijgen we ruimtelijke bouwstenen voor de noodzakelijke uitbreidingen waar de sector om vraagt. Gelukkig was het ook voor grote delen van de sector een succesvol jaar, ondanks de zorgen die er zijn over onder meer de Brexit.”
Adri Bom-Lemstra
Gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter Greenport

2017 was ook het jaar van groei. Allereerst groeide de Greenboard, en daarmee het netwerk van de Greenport. Maar ook onze impact groeide. Steeds vaker wordt de Greenport betrokken bij regionale, landelijke en internationale besluitvorming, projecten en trajecten. Een sprekend voorbeeld daarvan is de Roadmap Next Economy (RNE), het traject voor een nieuwe economie voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De Greenport heeft zitting in de strategy group van de RNE, en werkt dus met partners als de grote gemeenten en de haven aan de toekomst van de regio.

Feeding & Greening the Mega-cities

Feeding & Greening the Mega-cities is de strategie van de Greenport en een van de vijf speerpunten van de Economic Board Zuid-Holland i.s.m. InnovationQuarter.

Strategische gebiedsontwikkeling

De Greenport was in 2017 zeer nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy, de transitieopgaven voor een duurzame en toekomstbestendige economie voor de regio. Voor de Greenport is een vergelijkbaar traject gestart met Transitieprofessor Jan Rotmans.

Impulsagenda Greenport 3.0

Op 7 november komt het Beraad van Boskoop voor de vierde keer bijeen. De groep ondertekenaars is een samenwerkingsverband tussen de zes greenports, drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg), de ministeries EZ en I&M, en diverse andere partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Inholland en Wageningen UR. Ook onze Greenport is ondertekenaar van het Beraad van Boskoop. Het Beraad van Boskoop wil een aantal doorbraken te forceren voor de tuinbouw:

 • Slim organiseren van het goederenvervoer, met behulp van digitalisering en data-uitwisseling, waarbij het versnetwerk over rails en water optimaal wordt benut;
 • Klimaatneutrale tuinbouw, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van een duurzame warmte- en CO2 voorziening en het benutten van geothermie;
 • Modernisering van het teeltareaal, om binnen de greenports een internationaal concurrerend vestigingsklimaat voor topspelers te blijven bieden;
 • Sluiten van een innovatiepact, gericht op het vergroten van de samenhang tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisontwikkeling. Speerpunten zijn biobased economy en circulaire economie, biodiversiteit, veredeling sierteelt, SMART-ketens en Growing as a Service;
 • Internationaal positioneren van topkwaliteit producten, duurzame marktconcepten en toeristisch aantrekkelijk aanbod, door overheden en bedrijfsleven samen. Op november worden de strategische plannen voor deze doorbraken gepresenteerd, vanuit de betrokken Greenports. Greenport West-Holland is coördinator van Klimaatneutrale tuinbouw en samen met Greenport Aalsmeer voor de Modernisering van het teeltareaal.

Gebiedsverkenning Oostland

De eerste verkenningsfase Gebiedsverkenning Oostland is positief afgerond. Doel van een Gebiedsverkenning is te zoeken naar mogelijke, integrale oplossingen op het gebied van onder meer  infrastructuur, vervoer, water en woningbouw.

Verder is met de Coalitie HOT verdere uitvoering gegeven aan de thema’s Herstructurering, Energie en Logistiek.

Slimme efficiënte logistiek

Op basis van het onderzoek naar agrologistieke bedrijventerreinen is goedkeuring gegeven aan onderscheidende pro lering van de drie grote regionale clusters. Daarnaast zijn grote stappen gezet op weg naar de Holland Rail Terminal. Voor de A12-corridor en de corridor A4-A20 heeft de Greenport vanuit haar netwerk gelobbyd.

Agrologistieke bedrijventerreinen

Het Besluit van Greenboard en stichtingsbestuur over de ontwikkeling van agrologistieke bedrijventerreinen. De Greenboard en het bestuur van de Greenport stemden in met een onderscheidende profilering van de 3 grote regionale clusters (Westland, A12 corridor en Ridderkerk/Barendrecht) en met het principe dat bedrijven die in een bestaand cluster opereren binnen dat cluster mogen uitbreiden, ook als hiervoor extra bedrijventerrein ontwikkeld moet worden.
Concreet betekende dit dat geen van de Greenport-leden bezwaar heeft gemaakt tegen de uitbreidingsplannen van het bedrijventerrein Honderdland in Westland. De afgelopen jaren was dit bezwaar wel gemaakt omdat er in andere regionale clusters voldoende vrij areaal was.  

Holland Rail Terminal

De voortgang van de Holland Rail Terminal in Bleiswijk (Lansingerland) is van grote invloed op de regio. De plannen zijn uitgewerkt, en de intentieovereenkomsten met diverse bedrijven uit de regio zijn ondertekend. Zie de video die de gemeente Lansingerland maakte over de Holland Rail Terminal.

Kennis & Innovatie

2017 stond in het teken van samenwerking met de andere Greenports, Topsectoren en overheden. Die samenwerking had vooral betrekking op de innovatiemakelaars (die ondernemers helpen met innovatievraagstukken) en de Impulsagenda Greenport 3.0, dat werkt aan doorbraken voor de tuinbouw, zoals een gezamenlijk landelijk Innovatiepact. De regionale samenwerking is versterkt op met één werkwijze en agenda en wordt in 2018 vastgelegd in een Innovatiepact.

Innovatiemakelaar

De Nederlandse tuinbouw- en uitgangsmaterialensector heeft een stevige positie op de internationale markt. Tegelijkertijd zitten veel bedrijven in de problemen. De winstgevendheid van bedrijven staat onder druk. De kernvraag van veel ondernemers in de tuinbouw is: hoe kan ik mijn marge blijvend verbeteren? Een veelgehoord antwoord is: efficiënt produceren waardoor de kostprijs laag blijft. Maar dit is niet het enige antwoord. Een belangrijk deel van de oplossingen zit juist aan de marktkant.

De regionale greenports Aalsmeer, Boskoop, Duin- & Bollenstreek, Noord-Holland Noord, Venlo en Westland-Oostland werken op dit gebied samen. Daarvoor hebben zij een innovatiemakelaar Consument, Markt & Ketens aangesteld. De makelaar ondersteunt ondernemers bij deze ketenvraagstukken. Denk daarbij aan het mobiliseren van beschikbare kennis voor het bedrijfsleven, de inzet van subsidies etc.

De innovatiemakelaar is actief binnen het koepelprogramma Consument, Markt & Ketens, een van de innovatieprogramma’s van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Beraad van Boskoop

(Zie ook onder Strategische gebiedsontwikkeling)
Op 7 november komt het Beraad van Boskoop voor de vierde keer bijeen. De groep ondertekenaars is een samenwerkingsverband tussen de zes greenports, drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg), de ministeries EZ en I&M, en diverse andere partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Inholland en Wageningen UR. Ook onze Greenport is ondertekenaar van het Beraad van Boskoop. 
Het Beraad van Boskoop wil een aantal doorbraken te forceren voor de tuinbouw:

 • Slim organiseren van het goederenvervoer, met behulp van digitalisering en data-uitwisseling, waarbij het versnetwerk over rails en water optimaal wordt benut;
 • Klimaatneutrale tuinbouw, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van een duurzame warmte- en CO2 voorziening en het benutten van geothermie;
 • Modernisering van het teeltareaal, om binnen de greenports een internationaal concurrerend vestigingsklimaat voor topspelers te blijven bieden;
 • Sluiten van een innovatiepact, gericht op het vergroten van de samenhang tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisontwikkeling. Speerpunten zijn biobased economy en circulaire economie, biodiversiteit, veredeling sierteelt, SMART-ketens en Growing as a Service;
 • Internationaal positioneren van topkwaliteit producten, duurzame marktconcepten en toeristisch aantrekkelijk aanbod, door overheden en bedrijfsleven samen. Op november worden de strategische plannen voor deze doorbraken gepresenteerd, vanuit de betrokken Greenports. Greenport West-Holland is coördinator van Klimaatneutrale tuinbouw en samen met Greenport Aalsmeer voor de Modernisering van het teeltareaal.

Duurzame energietransitie

Het EnergieAkkoord van de Greenport is getekend: 35 partijen committeren zich aan verdere versnelling van de energietransitie, met als doel de eerste energie-neutrale Greenport te worden. Daarnaast was er de succesvolle Meet & Greet Energie & Innovatie, met ruim 125 bezoekers.

EnergieAkkoord

Het EnergieAkkoord van de Greenport West-Holland is op 5 oktober bij Hoogheemraadschap Delfland door 35 betrokken bedrijven en organisaties met hun handtekening bekrachtigd. Met het EnergieAkkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik.

Aan het akkoord dragen meerdere partijen financieel bij. De provincie Zuid-Holland neemt de helft van de kosten voor haar rekening, de gemeentelijke overheden, het tuinbouwbedrijfsleven en het overig bedrijfsleven in de Greenport en de energietransitie nemen de andere helft voor hun rekening.

In het akkoord staan onder meer concrete projecten op het gebied van duurzame energie. Met het akkoord worden projecten zoals de toekomstige geothermieboringen in Westland en de aansluitingen van de glastuinbouwcomplexen in het Oostland op de warmterotonde beter ondersteund en kunnen nieuwe initiatieven beter en sneller tot ontwikkeling worden gebracht.

Meet & Greet Energie en Innovatie

Op woensdag 13 december vond de derde Meet & Greet Energie en Innovatie van de Greenport en Pijnacker-Nootdorp plaats. De bijeenkomst in het bestuurscentrum in Pijnacker telde 125 bezoekers. Daarvan was ruim de helft ondernemer. Een signaal dat binnen de tuinbouw een groeiend bewustzijn is dat op termijn afscheid genomen moet worden van fossiele brandstoffen.

De Meet & Greet bestond uit een aantal pitches waarbij sprekers elk vanuit een andere invalshoek keken naar de energietransitie. De belangrijkste boodschap van de bijeenkomst: de glastuinbouw staat aan de vooravond van een aantal enorme stappen in de energietransitie. Vooral de komst van open warmtenetten zal een grote impuls betekenen. De overheid kan die ontwikkelingen versnellen door ondernemers en initiatieven te ondersteunen, onder meer op het gebied van vergunningen en het ondersteunen van concrete business cases.

Internationalisering

De Greenport was in 2017 internationaal actief, met bezoeken aan het Europees Parlement, bezoeken door Europarlementariërs en diverse bijeenkomsten in Nederland met buitenlandse delegaties, bijvoorbeeld ERIAFF en Oekraïne.

Gezondheid en Geluk

Onder meer met Rotterdam Foodcluster, Dutch Agri Food Week, Voedselfamilies en de Nationale Actie Groente en Fruit is gewerkt aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. In het kader van de Groene Agenda is aangehaakt bij het initiatief ‘Groen Doen in de Klas’.

Biobased Greenport

Het Ondernemersplatform Plantensto en bestaat uit 14 ondernemers uit drie provincies. Er is tevens een Jongerenplatform gestart met zes personen; jonge en aanstaande ondernemers met een verfrissende insteek om te komen tot een duurzame tuinbouw. In het EU Interregprogramma BioBoost wordt samengewerkt met tuinbouwregio’s in Vlaanderen en England. Enkele aansprekende resultaten van de afgelopen vijf jaar zijn gepubliceerd in een boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ en draagt daarmee bij aan de bekendheid van de kansen voor een biobased tuinbouw.

Gezonde voeding

In 2017 is er veel afstemming geweest met bedrijven en (semi-)overheden over de vraag: hoe kunnen we er voor zorgen dat de Nederlandse bevolking gezonder gaat eten én leven? Het verheugt ons om te zien dat er veel enthousiasme is om hier écht iets aan te gaan doen. Samenwerking met het Foodcluster van Rotterdam leidt er toe dat diverse projecten opgestart zijn om de consument te “verleiden” (nudging) om minder snel naar zoete of zoute snacks te grijpen maar liever de tanden te zetten in gezonde groente-snacks. De Voedselfamilie, De werkgroep Arts en Voeding, De Nationale Actie Groente en Fruit, Dutch Cuisine, Schoolfruit acties, fruit en groente-snacks in sportkantines en scholen: het bruist van de activiteiten! Door de samenwerking nóg beter op elkaar af te stemmen probeert de greenport maximaal rendement te laten ontstaan uit al deze waanzinnig gezonde initiatieven. Dit smaakt duidelijk naar méér!

Geluk

Bloemen en planten maken een mens gelukkig. Het geven van een bosje bloemen (of het laten bezorgen via diverse bezorgdiensten) is zoveel méér dan alleen maar iets afleveren. Het is emotie, beleving, gevoelens tonen. Puur natuur ook. Het is daarom ook dat in 2017 de aanzet gegeven is om meer aandacht te geven aan de zgn “vergroening” als geluksfactor, Een bloemetje op je bureau of op de salontafel in de huiskamer; een fleurig aangeklede vergaderlocatie; groene wanden op scholen, kantoren, bejaardenhuizen, in huisartsenpraktijken, etc. Het zou zonde zijn om, als er kansen zijn, om die te laten liggen. Mede vanuit de greenport is daarom extra aandacht besteed aan de initiatieven die in het kader van de Groene Agenda worden ontplooid om Nederland te vergroenen. Met als onderliggend thema: GROEN moet je DOEN. In concreto is daarom in 2017 ook aangehaakt bij een initiatief “Groen Doen in de Klas” waarbij leerlingen op basisscholen al op jonge leeftijd in aanraking worden gebracht met Bloemen en Planten.

Water

In 2017 is gewerkt aan het opstellen van de Water & Innovatieagenda. Deze is in concept gereed. Daarnaast waren er grote stappen bij onder meer het project Rainlevelr (waarbij telers mee helpen aan het voorkomen van wateroverlast).

Water & innovatieagenda

In 2017 is gewerkt aan het opstellen van de Water & Innovatieagenda. Deze is in concept gereed. Doel van de wateragenda is om de visie van de Greenport Westland/Oostland vast te leggen voor wat betreft het thema Water. In de wateragenda is beschreven wat de doelstellingen zijn op het gebied van water binnen de regio en voor welke uitdagingen we de komende jaren staan. Daarnaast is samengevat welke activiteiten er lopen binnen de greenport. Deze agenda dient als basis om te komen tot een waterakkoord.

Verkenning COASTAR in het economische hart van Zuid-Holland

De toenemende watervraag, Klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoet water, vooral tijdens perioden van droogte. Ook wateroverlast vormt een steeds groter probleem. In 2017 is het project COASTAR opgericht; een handelingsperspectief voor een robuuste zoetwatervoorziening in Laag-Nederland door grootschalige, georganiseerde inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater, met baten voor het beheer van het gehele watersysteem. Binnen dit project zijn al flinke stappen gemaakt en zijn de mogelijkheden in beeld gebracht, deze worden mede vanuit de greenport begin 2018 gepresenteerd door een film en factsheet.

Afsprakenkader Emissieloze kas

Binnen het afsprakenkader “emissieloze kas” werken de glastuinbouw, de  waterschappen en gemeenten nauw samen om te komen tot een (nagenoeg) emissieloze kas. Op 6 februari 2017 is door het bestuur van het afsprakenkader een plan van aanpak goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van het plan is de gebiedsgerichte aanpak. Per polder wordt de waterkwaliteit nauwkeuriger in beeld gebracht en worden de resultaten gedeeld met de ondernemers uit de betreffende polder. Gebiedsgerichte bijeenkomsten worden gehouden om de ondernemers te informeren, kennis te delen en te ondersteunen in het realiseren van een betere waterkwaliteit in het gebied. Het doel is dat alle ondernemers in het gebied  in 2021 actief betrokken zijn bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

Onderzoek Glastuinbouw Waterproof

Emissieloos telen, telen met toelating hoger natrium, omgaan met afwijkende waterstromen, aanpak nul-lozing en de zuiveringstechnieken. Zomaar een aantal in 2017 uitgevoerde projecten waarbij kennis is ontwikkeld die nodig is om te komen tot de emissieloze kas in 2027. Daarnaast is het publiek-privaat project ‘Microbieel gezond water in de glastuinbouw’ door Glastuinbouw Nederland ingediend – en goedgekeurd – bij de TKI’s Watertechnologie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Door deze cross-over maken we optimaal gebruik van de expertise vanuit de tuinbouw en de waterwereld. Resultaten van de onderzoeken worden gedeeld op glastuinbouwwaterproof.nl.

Centrale zuiveringsvariant AWZI Nieuwe Waterweg

In 2017 is verder gewerkt aan de concretisering van de businesscase voor de realisatie van de centrale zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op de AWZI Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland). Dit als een van de varianten voor invulling van zuiveringsplicht uit het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering glastuinbouw. Er zijn stappen gemaakt op juridisch/beleidsmatig, technisch en financieel vlak. Voor de technische kant is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Ondernemers hebben zich kunnen aanmelden voor het initiatief.

CAD  systeem /Vlotwatering

65 Ondernemers uit de tuinbouwgebieden Monster en ’s Gravenzande hebben de Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot opgericht. In dit initiatief wordt gebruik gemaakt van het bestaande Centraal Afvoersysteem Drainagewater. Het afvalwater uit het CAD-systeem wordt naar een tuinbouwwaterzuiveringsinstallatie gebracht, waar zowel de restanten gewasbeschermingsmiddelen als ook de meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, worden verwijderd. Door ook de nutriënten eruit te halen, zijn de bedrijven ook klaar voor de toekomst: de nulemissie in 2027. Door op termijn het water te ontzouten is het schoon genoeg om als gietwater te gebruiken. Inmiddels is de bouw in volle gang.

Rainlevelr; samen werken aan voorkomen wateroverlast

In Rainlevelr dragen tuinders bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de tuinders over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de tuinder werkt ermee en onderhoudt ze. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade. Op dit moment doen 8 bedrijven mee, goed voor gezamenlijk 66 ha.

Greenport in Beeld

Events

De Greenport organiseerde in 2017 een groot aantal evenementen voor het netwerk. Daarnaast was de Greenport betrokken bij evenementen van andere organisaties, onder meer als mede-organisator, inhoudelijk deskundige of spreker. Hieronder een benopt overzicht.

Jaarevent

Intensievere samenwerking is de sleutel naar beter resultaat voor de Nederlandse tuinbouw. Onder meer op het gebied van internationalisering, nieuwe verdienmodellen en verduurzaming zouden ondernemers, overheden en kennisinstellingen vaker de handen ineen moeten slaan. Dat was de belangrijkste boodschap van de sprekers tijdens het derde Jaarevent van de Greenport. Lees meer

Zakendoen in en met Oekraïne

In december organiseerden Rotterdam Partners, LS&H Lawyers, de Greenport en de Ambassade van Oekraïne een conferentie over zakendoen in en met de Oekraïne. Lees meer

European Innovation Summit

Eind november was de Greenport aanwezig bij de negende ‘European Innovation Summit’ in Brussel, samen met de provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Lees meer

Dutch Agri Food Week

150 evenementen verspreid over het land over voeding en gezondheid. Dat was Dutch Agri Food Week 2017. In de Greenport waren er onder meer ‘Groe(n)ten van de buren’ en World Food Day Rotterdam. Lees meer

Energiecongres

Donderdag 9 november organiseerden gemeente Westland, Platform Geothermie en Greenport West-Holland een congres over de verschillende vormen van duurzame energie, met daarbij speciale aandacht voor aardwarmte. Lees meer

Greenport HUB

De LDE/Greenport HUB verzorgt een match tussen de tuinbouw en academische kennis en inzichten. De kick-off bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs telde zestig bezoekers, waaronder veel studenten, academici en ondernemers. Lees meer

Verrassend Duurzaam

Welke nieuwe oplossingen zijn er op het gebied van duurzaamheid? Daarover ging Verrassend Duurzaam op 20 april bij Inholland, Delft. Lees meer

Roadmap Greenport Arenasessies

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig regionaal tuinbouwcluster? Die vraag beantwoordt de Roadmap Next Economy Greenport. Input wordt verkregen tijdens vijf zogenoemde Arenasessies onder leiding van Drift. Lees meer

Meet & Greet Energie en Innovatie

Maar liefst 125 bezoekers telde de Meet & Greet Energie en Innovatie van Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp in december. Lees meer

Inspiratiesessie Innovatiepact

Februari 2018 wordt het Innovatiepact van de Greenport ondertekend. In 2017 vond er daarover een inspiratiesessie plaats in het World Horti Center. Lees meer

EnergieAkkoord

Op 5 oktober tekenden 35 overheden, bedrijven en kennisinstellingen het EnergieAkkoord van de Greenport. Met dit akkoord maken we de ambities concreet om in 2030 onze doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik. Lees meer

ERIAFF

In juni was in Den Haag de ERIAFF-conferentie met als thema ‘Feeding & Greening the City’. Het programma bestond uit onder meer sprekers, workshops en excursies. Lees meer

Floricode

De Greenport en TNO gaven tijdens de relatiedag van Floricode een presentatie over  Growing as a Service. Lees meer

 Pin It on Pinterest