Vacature
Programmasecretaris

Ondernemers en kennisorganisaties met een gedegen plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen Westland kunnen vanaf vandaag een subsidie hiervoor aanvragen. Het College van B en W van de gemeente Westland heeft besloten een Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland in te stellen.

De gemeente biedt de subsidieregeling aan om projecten te stimuleren die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster en met aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast biedt de subsidieregeling ‘triple helix consortia’ – samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven- uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en duurzame en circulaire projecten uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet van de grond zouden komen.

De regeling past bij de ambitie die de gemeente heeft om de meest innovatieve glastuinbouwgemeente te worden en de positie die het Westlandse glastuinbouwcluster heeft verworven in de wereld.

De subsidieregeling

Subsidies worden dit jaar tweemaal verleend. De eerste indieningsronde van aanvragen voor de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland loopt van 8 mei tot 8 juni 2019. Een tweede indieningsronde is voorzien voor het najaar van 2019. De gemeente stelt voor elk van de indieningsrondes € 225.000 beschikbaar voor het co-financieren van projecten.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen.De commissie beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de ingediende voorstellen en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van voorafgaand vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, de overheid en uit de financiële wereld. Het college neemt op basis van het advies van de commissie een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.

Indienen aanvraag subsidies

Organisaties en ondernemers kunnen vanaf vandaag hun aanvraag indienen met de daarbij behorende ingevulde formulieren. Deze zijn te downloaden via www.gemeentewestland.nl/subsidies.Pin It on Pinterest