Magazine Aan het werk

Dit voorjaar is voor zowel Westland als Oostland een onderzoek opgestart naar commitment op de vraag naar havenwarmte uit Rotterdam. Er is behoefte aan inzicht hierin omdat dit mede bepalend is voor de technische uitvoering en de investeringsbeslissing voor zowel Leiding door het Midden (LdM) als voor Leiding over Oost (LoO). 

Voor het onderzoek in Westland ten behoeve van een 100 MW-aansluiting op LdM heeft het ministerie van EZK een opdracht gegeven aan CE-Delft. Dat adviesburo onderzoekt welke factoren invloed hebben op de businescase, het benodigde commitment en hoe je aan die “ knoppen” zou kunnen draaien. Bij dit onderzoek is een grote klankbordgroep van stakeholders vanuit het Westland betrokken, waaronder de warmtecoöperaties. Voor de zomer moet dit onderzoek afgerond zijn.

Het traject in het Oostland is wat anders. Daar wordt op verzoek van de provincie een notitie opgesteld over de warmtevraag in het gebied. Zowel voor de bebouwde omgeving als voor de glastuinbouw wordt in kaart gebracht wat die vraag nu en in de toekomst is en welke lokale warmtebronnen zoals aardwarmte voor de verschillende gebieden realistisch zijn . 

Daarnaast wordt geschetst waar de verschillende woonwijken en glastuinbouwgebieden nu staan op de zogenaamde ‘commitmentladder’. Die ladder bestaat uit stappen die nodig zijn om van niets (=geen plan) naar aansluiting op havenwarmte te komen. Ook de voorwaarden voor elke stap worden daarbij benoemd, waarbij het nu al duidelijk is dat enkele voorwaarden alleen ingevuld kunnen worden door landelijk beleid. De notitie wordt opgesteld door de werkgroep WSO met projectleider Stijn Schlatmann als trekker. Deze notitie zal al in april/mei worden uitgebracht.Pin It on Pinterest