Energie Dashboard

Onder coördinatie van Greenport West-Holland is het afgelopen jaar samengewerkt om de mogelijkheden te verkennen om tot een duurzame gietwatervoorziening te komen in de regio Westland. Op dit moment is het rapport beschikbaar. Tevens hebben de betrokken partners (Glastuinbouw Nederland, Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland) in een notitie aangegeven hoe ze hieraan een verder vervolg willen geven. 

In de waterambitie ‘De waarde van water’ hebben partijen binnen de Greenport West-Holland afgesproken te streven naar duurzaam waterbeheer. Met het oog op klimaatverandering moeten we ons voorbereiden op langere periodes van droogte. Daarnaast staat het gebruik van grondwater onder druk. We zoeken naar alternatieve vormen van wateropslag of hergebruik van afvalwater. 

Goed gietwater is voor de glastuinbouw van essentieel belang, enerzijds om een goed product te kunnen leveren maar anderzijds ook om tot een nagenoeg nul-emissie van meststof-fen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te realiseren.

Toekomstplan Gietwatervoorziening Westland

De huidige wijze van gietwatervoorziening zorgt in het Westland voor knelpunten op het gebied van verzilting, bodemdaling en duurzaam grondwaterbeheer. Op lange termijn zorgt klimaatverandering voor een onregelmatiger neerslagpatroon, waardoor de vraag naar aanvullend gietwater zal toenemen. Het afgelopen jaar is binnen de Greenport West-Holland gewerkt aan het Toekomstplan Gietwatervoorziening Westland. Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente Westland hebben hierin nauw samengewerkt onder begeleiding van een externe projectleider. 

Dit “Toekomstplan gietwatervoorziening Westland” brengt op hoofdlijnen de noodzaak voor goed gietwater, de ontwikkelingen van de watervraag en de knelpunten van bodemdaling en verzilting die grootschalig gebruik van RO water met zich mee brengt in beeld. Ook is een eerste verkenning van alternatieve oplossingsrichtingen voor het afbouwen van RO gietwater voor de pilot De Lier uitgevoerd. Het rapport vormt hiermee een goede basis waarvandaan stappen genomen moeten worden om daadwerkelijk tot een duurzame gietwatervoorziening in het Westland te komen. 

Gezamenlijke doorstart

De volgende stap is het verder concreet maken van de toekomst voor de duurzame gietwatervoorziening in de gehele regio Westland. Glastuinbouw Nederland, Gemeente Westland, Provincie Zuid Holland en Hoogheemraadschap van Delfland vinden een versnelling in de realisatie van duurzame gietwateralternatieven urgent. In het vierde kwartaal werken zij aan verdere afspraken voor een traject om de doelstelling voor een duurzame gietwatervoorziening en routekaart hier naartoe concreet te maken. De samenwerking wordt vastgelegd in een afsprakenkader. De planning is dat deze begin 2022 kan worden vastgesteld en gete-kend. 

Lees hier de notitie van de betrokken partners en het rapport Toekomstplan Gietwater Glastuinbouw

 Pin It on Pinterest