Agritech

Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam), Alex Ouwehand (Milieufederatie Zuid-Holland), Jeroen Straver (gemeente Westland) en Roy Persoon (paprikakwekerij Personal Vision) gingen tijdens een digitale themasessie in op de mogelijkheden van restwarmte. De bijeenkomst ‘Ruimte voor Restwarmte’ was op 28 mei en telde 25 deelnemers.

Nico van Dooren van havenbedrijf Rotterdam vertelde tijdens deze sessie over de beschikbaarheid van havenwarmte nu en in de toekomst. In zijn presentatie wees hij erop dat restwarmtegebruik niet nieuw is en dat er diverse Rotterdamse wijken al geruime tijd van collectieve warmte worden voorzien.

De concentratie van veel woningen, industrie en glastuinbouw is een ideale combinatie voor hergebruik van warmte uit de haven. Het Havenbedrijf heeft ook als ambitie om die kansen te benutten met de doelen van het Klimaatakkoord Parijs als horizon. De hoeveelheid weg gekoelde warmte is met ca 150 pJ per jaar enorm. Naar schatting kan 1/3e deel van die warmte relatief eenvoudig en kosteneffectief ingezet worden. 

Van Dooren schetste ook het proces van verduurzaming van het havencomplex door elektrificatie en waterstof. Waterstof is geen verre toekomst. De eerste plannen voor productie van groene waterstof zouden in 2024 al gerealiseerd kunnen worden. Het vermogen van electrolysers kan op termijn groeien naar 2 GW, waarbij er ook zo’n 600 MW energie als warmte van circa 80 °C vrijkomt. Daarnaast ontwikkelen zich biochemie- en recycle-bedrijven die duurzame warmte kunnen uitkoppelen. De totale uitkoppeling van duurzame warmte in Rotterdam kan in 2050 naar schatting bijna 60 PJ bedragen.

‘Restwarmte een no-brainer’

Alex Ouwehand van Milieufederatie Zuid-Holland deelt de visie en ambitie van het Havenbedrijf ten aanzien van energietransitie en uitkoppeling van warmte, maar Milieufederatie Zuid-Holland legt de puzzelstukjes soms net wat anders. “Gebruik van restwarmte is een no-brainer”, aldus Ouwehand. Samenwerking is nodig om met restwarmte stappen vooruit te maken. Hij benadrukt dat er ook een verdienmodel is voor bedrijven die warmte uitkoppelen en het rendement daarvan zal toenemen.

Ouwehand noemde open warmtenetten, transparantie, juiste governance, leveringszekerheid en vooral flexibiliteit als belangrijke voorwaarden voor benutting van restwarmte. Naar zijn mening kan een te ver stijgende CO2-prijs risico’s opleveren voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van restwarmte. Het betrekken van afnemers, dus ook glastuinbouw, bij planvorming en borgen van hun invloed ziet hij als een van de cruciale factoren voor succes.

Geothermie, B3Hoekleiding of WKK

Jeroen Straver van de gemeente Westland reageerde vanuit gemeentelijk perspectief dat het nu vooral van belang is om tot de juiste infrastructuur te komen en dat er incentives voor verduurzaming van de warmte ingebouwd moeten worden. De eerste vier woonwijken in West zijn al aangesloten, maar draaien in afwachting van geothermie nu nog collectief op aardgas. 

Paprikateler Roy Persoon zit in het bestuur van warmtecoöperatie Wilgenlei in Bleiswijk. Hij nam de bezoekers mee in de afwegingen die zij moeten maken tussen kiezen voor geothermie, aansluiting op B3Hoekleiding of doorgaan met WKK. Op lange termijn is het laatste geen oplossing, maar op korte termijn is het wel een nog duurzamer oplossing dan aansluiting op de ROCA-centrale, zo betoogde hij. Dit is nog los van de financieel-economische afwegingen. Er is behoefte aan een verduurzamingsplan voor de warmte in de B3hoekleiding, zo gaf Persoon aan.

Prikkels voor verduurzaming

In de discussie werd duidelijk dat er geen verplichting is voor uitkoppeling van warmte en ook dat de situatie en afweging voor bedrijven verschillend is. De verwachting is dat uitkoppeling van warmte voor duurzame bedrijven in de toekomst ook verdiencapaciteit zal betekenen. Dagvoorzitter Nico van Ruiten trok aan het eind de conclusies dat de Rotterdamse Haven in toekomst voldoende duurzame restwarmte kan leveren, een hoge CO2-prijs ook de prijs van restwarmte zal verhogen en dat het bij aanleg van infrastructuur van belang is dat er prikkels voor verdere verduurzaming worden ingebouwd.

Presentaties

Download de presentatie van Nico van Doorn
Download de presentatie van Alex Ouwehand 

 Pin It on Pinterest