Jaarevent 2023

Ondernemers en kennisorganisaties met een gedegen plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen Westland kunnen vanaf vandaag een subsidie hiervoor aanvragen. Vandaag gaat de tweede en daarmee laatste subsidieronde van dit jaar van start van de subsidieregeling die het College van B en W eerder dit jaar instelde.

De gemeente biedt de subsidieregeling aan om projecten te stimuleren die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster en met aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast biedt de subsidieregeling ‘triple helix consortia’ – samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven- uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en duurzame en circulaire projecten uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of zeer moeilijk van de grond zouden komen.

De regeling past bij de ambitie die de gemeente heeft om de meest innovatieve glastuinbouwgemeente te worden en de positie die het Westlandse glastuinbouwcluster heeft verworven in de wereld.

Wethouder Karin Zwinkels: ‘Het aantal en de kwaliteit van de ingediende plannen tijdens de eerste ronde tonen aan dat er veel waardevolle innovatieve ideeën en plannen voor Westland en omgeving zijn. Zo kwamen tijdens de eerste ronde de plannen voor onder meer het telen van wieren in zeewater, innovatief telen zonder daglicht en een trainingstraject van bewezen kwekers voor jonge kwekers en talenten in aanmerking voor subsidie.’ Volgens Zwinkels is de lokale subsidieregeling een goede aanvulling op provinciale en landelijke impulsen die eraan bijdragen dat het glastuinbouwcluster werkt aan een sterke duurzame toekomst. “Landelijk wordt nu ook flink geïnvesteerd in duurzame glastuinbouw, bijvoorbeeld met het stimuleringsbudget Kas als Energiebron en de subsidieregeling energie-efficiënte glastuinbouw. Het gaat om tientallen miljoenen en die impuls is cruciaal om te zorgen dat ons glastuinbouwcluster zijn wereldwijde positie behoudt en versterkt.”, aldus Zwinkels.

De subsidieregeling

Subsidies worden dit jaar tweemaal verleend. Deze tweede indieningsronde loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober. De eerste indieningsronde werd van 8 mei tot 8 juni 2019 gehouden. De gemeente stelt voor elk van de indieningsrondes € 225.000 beschikbaar voor de co-financiering van projecten.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen. De commissie beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de ingediende voorstellen en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van voorafgaand vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, de overheid en uit de financiële sector. Het college neemt op basis van het advies van de commissie een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.

Indienen aanvraag subsidies

Organisaties en ondernemers kunnen vanaf vandaag hun aanvraag indienen met de daarbij behorende ingevulde formulieren. Deze zijn te downloaden via: www.gemeentewestland.nl/subsidies.Pin It on Pinterest