Magazine Aan het werk

Hoe kan de glastuinbouw na juli 2022 het tekort aan gietwater invullen? Daarover ging het (afstudeer)onderzoek van Koen Heijstek, dat hij deed in opdracht van de Greenport West-Holland, en onder begeleiding van Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland. Hij onderzocht mogelijke gietwatervoorzieningen in de regio Westland.

De glastuinbouw moet op zoek naar (aanvullend) goed gietwater om deze tekorten op te vangen. Er lijken verschillende opties te zijn, met elk zijn eigen voor- en nadelen. In het afstudeerrapport, worden 3 bronnen voor aanvullend gietwater onderzocht:

  • grondwater dat met omgekeerde osmose geschikt wordt gemaakt als gietwater (huidige situatie)
  • gietwater vanuit de waterbank/ COASTAR (eveneens geschikt gemaakt met omgekeerde osmose)
  • gebruik van effluent

Duidelijk is dat zowel de waterbehoefte als de mogelijkheden voor (betaalbare) alternatieven sterk afhangen van de locatie. 

Duurzamer en meer circulair omgaan met water binnen de regio vereist samenwerking tussen de partners van Greenport West-Holland. Alleen zo komen we tot een gedragen toekomstplan gietwatervoorziening Westland. Immers er moet niet alleen aandacht zijn voor de beschikbaarheid van goed gietwater voor de glastuinbouw, maar ook voor het omgaan met klimaatverandering, het tegengaan van verzilting, het voorkomen van bodemdaling, de verandering in kwaliteit/kwantiteit oppervlaktewater, het bevorderen van het vasthouden van zoetwater (o.a. dimensionering van hemelwatertransport- en opslagvoorzieningen), het delen van beschikbare data en het invullen van de watervraag van andere bedrijven en stakeholders. Daarnaast kan watervoorziening niet los worden gezien van wateroverlast en waterkwaliteit. Dit vereist een goede samenwerking.

Hoe nu verder?

De verkenning is bedoeld als een eerste aanzet om te komen tot een breed gedragen toekomstplan gietwatervoorziening Westland. Hiertoe werken binnen de Greenport West-Holland verschillende organisaties (Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland) samen om hier het komende jaar een flinke slag in te slaan. Dit wordt momenteel uitgevoerd voor de regio Westland. Elke regio heeft te maken met zijn eigen specifieke omstandigheden en daarmee met zijn eigen specifieke mogelijkheden. 

Meer over het resultaat van de afstudeeropdracht is te vinden in deze flyer.Pin It on Pinterest