Energie Dashboard

Dit voorjaar hebben wij u in onze Update bericht over de mogelijkheden van de productie van duurzame energie door zonnepanelen op waterbassins. In de RES 1.0 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is die optie als ambitie ook vastgelegd. 

In de RES 1.0 staat over zon en wind bij glastuinbouw (in paragraaf 8.3, bladzijde 134): 

“Het glastuinbouwgebied draagt met 89 GWh bij aan de regionale inzet. Hier kan vanuit de verhaallijn gekeken worden naar zowel windmolens als zonnepanelen. Gedurende het doorlopen proces is, om de inzet in te vullen, door stakeholders o.a. voorgesorteerd op het realiseren van zonnepanelen op waterbassins.

In de glastuinbouwgebieden in onze regio ligt zo’n 173 hectare aan waterbassins. Deze oppervlakte zal niet in zijn geheel worden benut met zonnepanelen, vanwege bijvoorbeeld de grootte en verspreiding van bassins. Wanneer we ook in dit gebied inzetten op 40% benutting van geschikte ondergronden (conform de ambitie in het stedelijk gebied), telt het glastuinbouwgebied dus voor 89 GWh mee in de regionale inzet. Samen met partijen als Greenport West-Holland en Energie Samen wordt toegewerkt naar een plan van aanpak om de inzet te verzilveren. Lokaal eigendom krijgt hierbij een prominente plek.

Naast zonnepanelen op waterbassins zijn andere kansen om opwekking in het glastuinbouwgebied te realiseren geïdentificeerd, zoals het benutten van overhoeken en herstructureringen in het Oostland, die nader worden onderzocht. Hier wordt periodiek en regionaal op gemonitord, evenals op het eventueel voordoen van nieuwe kansen.”

Binnen de RES is door Joost Ploos van Amstel (in overeenstemming met Glastuinbouw Nederland, Energie Samen en gemeenten) een plan van aanpak gemaakt om in 2030 de doelstelling te halen van 53 GWh zon op waterbassin:

  • De 1e fase is het werven van drie pilotbedrijven (tot 31 dec 2021)
  • De 2e fase is opschalen naar 10 bedrijven (in 2022)
  • De 3e fase is uitrol naar 2030. (vanaf 2023)

Pilots

Greenport West Holland heeft op verzoek van gemeente en sector een actieve rol in dit project. Op dit moment zoeken we een drietal uiteenlopende pilotbedrijven die plannen hebben voor een concreet project op hun waterbassin. In de pilots willen we met name de volgende zaken helder krijgen:

  • Hoe pakken de businesscases in praktijk uit (wat zijn terugverdientijden in verschillende situaties)? Wat is verschil t.o.v. zon op dak?
  • Welke subsidies zijn van toepassing of gewenst (met of zonder SDE+)?
  • Hoe past het vermogen in de aansluiting van tuinders in combinatie met WKK (en zonder WKK)? Welke knelpunten treden hier op?
  • Is een omgevingsvergunning nodig of kan gewerkt worden met een vrijstelling, en welke voorwaarden gelden dan?
  • Geldt een vergunning/vrijstelling ook voor projecten van energiecoöperaties?

Om de drie pilotprojecten uit te voeren wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om dit voor de ondernemers aantrekkelijker te maken om mee te werken aan zo’n pilot. Indien u interesse heeft als pilot bedrijf of kandidaten daarvoor weet, dan kunt u contact opnemen met Nico van Ruiten. Voor SDE+-aanvraag heeft de aanvrager wel een vergunning/toestemming van gemeente nodig (deze kan van 5 oktober tot 11 november 2021 ingediend worden).

 Pin It on Pinterest