Jaarevent 2023
Strategische gebiedsontwikkeling

Gebiedsverkenning Westland-Oostland

 

Hoewel de Nederlandse tuinbouw wereldwijd toonaangevend is verkeert een deel van de sector al enkele jaren in zwaar weer. Om de internationale concurrentiepositie van de sector te behouden werken het Rijk, provincie, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen aan een winstgevende, innovatieve, bereikbare en duurzame tuinbouwsector in Zuid-Holland.

Het Westland is binnen de Greenport Westland Oostland een bijzondere gemeente. Het zwaartepunt van de tuinbouw ligt hier en er wonen meer dan 100.000 mensen. Het Westland is ook een complex gebied waar veel en onderling samenhangende opgaven samenkomen. Zoals een urgente herstructureringsopgave, integratie in het logistieke netwerk van de Rotterdamse haven en totstandkoming van een bovenregionaal warmtenetwerk.

De provincie Zuid-Holland heeft daarom samen met de gemeente Westland het initiatief genomen voor de Gebiedsverkenning Westland. Het doel van de gebiedsverkenning is een met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gedeelde uitvoeringsstrategie voor het versterken van het gebied Westland, die in 2016 moet leiden tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

In de eerste fase van de gebiedsverkenning wordt samen met de Greenport West-Holland een verdieping gemaakt op de product- en marktstrategie. Hierbij wordt de GreenportWO-visie 2030 en de daarin genoemde verschillende verdiencapaciteiten als uitgangspunt genomen. Door nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen, ontplooit de regio nieuwe economische activiteiten en verstevigt de Greenport West-Holland zijn positie als internationaal kenniscentrum. Voor de overheden is het van belang te weten wat de ruimtelijke impact is van deze nieuwe verdiepcapaciteiten en op welke wijze zij kunnen faciliteren.

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest