Jaarplan 2024

Programma 2019-2025

Sinds de start – in 2014 – heeft Greenport West-Holland zich stevig neergezet als samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Daarbij is een succesvolle lijn van ontwikkeling en visievorming naar realisatie gevolgd. Tegelijk zijn er nieuwe inzichten ontstaan die relevant zijn voor de ontwikkelrichting van de Greenport. Daarom ​heeft de Greenboard (de partners van de Greenport) opdracht gegeven het programma ​​voor de volgende periode ​(2019-2025) ​te ontwikkelen. Het gaat daarbij zowel om het formuleren van de inhoudelijke programmalijnen als het doorontwikkelen van de organisatie zodat deze past bij de opgaven voor de komende periode.

Onze ambities

Als concretisering van de visie 2030 en de strategie werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven. Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil de Greenport dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Hierbij spelen de ondernemers en partners in het Greenport-netwerk een hoofdrol: zij dragen de inhoudelijke ambities. Dit vraagt om samenwerking en coalities tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en waar nodig overheden.

Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken? Deze randvoowaardelijke ambities hebben vooral betrekking op overheden, zoals: welke wet- of regelgeving moet er komen of welke onderwerpen moeten regionaal, nationaal of Europees geagendeerd worden?

Inhoudelijke ambities

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

 • Nieuwe product-marktcombinaties ontwikkelen
 • Maken data-platforms
 • Vraagarticulatie in Nederland en buitenland

Coördinator: Anouk Schönau
Bekijk de pagina met alle Greenport-projecten

Koploper in Kennis & Innovatie

Bewustwording vergroten van triple helix en elkaar benutten; Verbinden cross-overs.

 • Kennis als exportproduct inzetten, toepassen en ontwikkelen
 • Binden topbedrijven & toptalent (aantrekkelijk vestigingsklimaat)
 • Stimuleren van onderling contacten – innovatiecoalities
 • Imago high-tech verbeteren, vermarkten Systeem- approach, value cluster, state-of-art
 • Ontwikkeling van Greenport Horticampus-netwerk
 • Verbinden onderwijs-onderzoek-vraaggestuurde innovatie
 • Competentieontwikkeling

Coördinator: Eric Poot
Bekijk de pagina met alle Greenport-projecten

Leidend in Gezondheid & Geluk

Tuinbouwcluster Greenport West Holland is breed erkend als leverancier van gezondheid en geluk.

 • Nieuwe verdienmodellen plant- inhoudstoffen en reststromen
 • Ontwikkelen personalized food & health i.c.m. Big Data
 • Valideren claims gezond & geluk; Cross-overs maken met niet-groene onderwijsinstellingen
 • Vergroeningspilots in de regio, als start in stedelijke gebieden in deze regio

Coördinator: Marleen Scholten
Bekijk de pagina met alle Greenport-projecten

Klimaatneutraal & Circulair

Greenport West-Holland wil de eerste klimaat- neutrale Greenport in Nederland zijn.

 • Fossielvrije warmte/koude/elektra-voorziening in 2050
 • Duurzaam waterbeheer
 • Emissieloze teelt, al dan niet gekoppeld aan voedingswaarde
 • Waterkringlopen sluiten en klimaatbestendig
 • Reductie footprints producten en ondernemingen
 • Actieplan verlagen footprints
 • Verkleinen reststromen per bedrijf

Bekijk de pagina met alle Greenport-projecten

Slimme & Efficiënte Logistiek

Internationale toppositie Duurzame logistieke draaischijf.

 • Slim vervoer; Data-driven
 • Schoon vervoer w.o. multimodaal transport
 • Samenwerking in het regionaal versnetwerk
 • Innovatie

Coördinator: Eline van den Berg
Bekijk de pagina met alle Greenport-projecten

 

Randvoorwaardelijke ambities

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van de tuinbouwregio West-Holland met integrale mobiliteits-, energie- en watervisie.

Robuust Ecosysteem

Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht triple-helix netwerk.

Greenport op de Kaart

Greenport West-Holland staat op de kaart als hét innovatieve en duurzame tuinbouwcluster.

Lees ons laatste nieuws

Categorieën

In 2020 is 750 hectare van het teeltareaal in Greenport gemoderniseerd.Pin It on Pinterest