Jaarplan 2024

Jaarplan 2021

Het tuinbouwcluster in Greenport West-Holland loopt wereldwijd voorop. De Greenport heeft de perfecte combinatie in huis: excellente veredeling en teelt, hoogstaande technologische toeleveranciers, de nabijheid van twee Mainports, een efficiënt logistiek systeem en de inzet op kennis en innovatie, met een hoogstaand kenniscluster. Hierdoor heeft West-Holland internationaal een toppositie als productie- en handelsland voor vers- en sierteeltproducten. En vooral als gebied waar nieuwe innovatieve technieken worden ontwikkeld.

Onze ambities

Als concretisering van de visie 2030 en de hierop gebaseerde strategie Feeding & Greening the Megacities werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven. Alle ambities (opgaven en activiteiten) voor 2021 sluiten aan op het Programma 2019 – 2025. We sluiten aan op de Sustainable Development Goals van de VN. Deze verbinding worden in de uitwerking van het jaarplan verder uitgewerkt en gevisualiseerd. 

Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil de Greenport dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken?

Inhoudelijke ambities

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing in de tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

Opgaven

 • Positionering en positieve profilering van het tuinbouwcluster als strategisch partner voor economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken
 • Samenwerking binnen en buiten het tuinbouwcluster in kaart brengen en daar waar passend binnen de beschreven ambities versterken
 • Valorisatie van kennis voor economische en/of maatschappelijke benutting en concreet te vertalen in producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid binnen het tuinbouwcluster
 • Inzicht vergroten in de waarde en mogelijkheden van data.
 • Inzicht vergroten in de waarde van hoofd- en bijproducten (reststromen).

Activiteiten

 • Verbinding leggen met Europese, nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleidsagenda’s (o.a. Smart Specialisation Strategy, Digital Innovation Hubs, Circulaire land- en tuinbouw, Groeiagenda ZH, MRDH (RES), EBZ, Havenvisie2030, Westland Agenda III)
 • Verbinding leggen met beleidsagenda’s van branche – en netwerkorganisaties (o.a. Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, AVAG, GroentenFruitHuis, VNO-NCW West, Plantum, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)
 • Promoten en uitrollen van strategische scenario’s voor de versterking van de weerbaarheid van de tuinbouwbedrijven en gerelateerde bedrijven (Greenports Nederland)
 • Vanuit het Innovatiepact initiëren van nieuwe concepten waarbij kennis tot waarde wordt gebracht en ketenomkering plaatsvindt; van productgericht werken naar marktgericht werken op basis van nieuwe waardemodellen
 • Het versterken van ‘next generation’-ondernemerschap vanuit de Human Capital Agenda

 

Koploper in Kennis & Innovatie

Koploper in kennis & innovatie door bewustwording vergroten van kracht en mogelijkheden binnen de Triple Helix. En elkaar benutten voor versterking innovatiekracht en de verbinding met cross-overs.

Opgaven

 • Uitvoering geven aan strategie Feeding & Greening the Mega Cities (lijn A)
 • Stimuleren van cross-sectorale innovatie
 • Valorisatie & Implementatie van kennis in de Greenport
 • Natuur-inclusief ondernemen in de tuinbouw
 • Ontwikkeling van Innovatief en toekomstbestendig ondernemerschap
 • Human Capital Agenda verbinden met andere ambities en opgaven
 • Transitie van lineair naar circulair systeem (dit vraagt vele innovaties in competenties, materialen, businessmodellen)

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan Innovatiepact 2 (2021-2025):
  Vaststellen en uitvoering geven aan het programma ‘Circulaire Metropool’
  Vaststellen en uitvoering geven aan programma Digitale Greenport
  Opstellen en uitvoeren van Roadmap digitale veiligheid en creëren bewustwording hiervan (Digital Trust Centre) i.s.m. HSD
  Doorontwikkeling van data gestuurde bedrijfsvoering en robotisering
  Verkennen ‘voorkomen & verwaarden’ voedselverspilling
  Onderzoek kringlooptuinbouw – water i.s.m. ACCEZ
  Doorontwikkeling van Community Vertical Farming i.s.m. InnovationQuarter
  Doorontwikkeling van Community Functionele Biodiversiteit naar blijvend consortium
  Bouwen gezamenlijk platform en agenda Plantgezondheid i.r.t. Functionele Biodiversiteit
 • Uitvoering geven aan Innovatieprogramma AgriTech MRDH i.s.m. InnovationQuarter, TNO en Provincie Zuid-Holland incl. verkenning ‘eiwittransitie
 • Doorontwikkeling Greenport Horti Campus (Westland, Dutch Fresh Port, Horti Science Parc)
  Faciliteren van Fieldlabs (o.a. Vertical Farming) en doorontwikkeling Community of Practices (CoP) en Learning Communities (LC)
 • Uitvoering geven aan en door ontwikkelen Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland o.a.:
  Stimuleren van een actieve leercultuur
  Verhogen beschikbaarheid van voldoende, en goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers
  Uitvoering geven aan programma ‘Next Generation Entrepreneurs’

Leidend in Gezondheid & Geluk

De Greenport West-Holland wordt algemeen erkend als ‘leverancier’ van Gezondheid & Geluk.

Opgaven

 • Cross-sectoraal invulling geven aan het thema Gezondheid & Geluk
 • Positionering Gezondheid & Geluk in de Greenport en daarbuiten
 • Verbinding leggen met het wonen en leven in de steden (‘Greening the cities’)
 • Nieuw verdienmodel plantinhoudstoffen (biobased)

Activiteiten

 • Vaststellen van het ambitiedocument Gezondheid & Geluk
 • Het delen van succesverhalen en praktijkverhalen rond Gezondheid & Geluk
 • Samenwerking versterken met start-upcentra (Impact City, Food Innovation Academy, BlueCity)
 • Opschalen Biobased ondernemersinitiatieven
 • Stimuleren en tonen van Biobased Showcases (pop-up show WHC en BioBoost-platform)

Klimaatneutraal & Circulair

Greenport West-Holland wil de eerste klimaat-neutrale en circulaire Greenport in Nederland zijn.

Opgaven

 • Klimaatneutraal produceren
 • Emissieloze productie
 • Aandacht voor opvang en hergebruik van CO2
 • Warmtetransitie
 • Watervoorziening als speerpunt
 • Duurzaam watergebruik en watervoorziening
 • Doorontwikkeling ‘Footprint-denken’ voor producten & profilering (Imago)

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan EnergieAkkoord 2020-2024
 • Gebiedsaanpak vormgeven in Greenport West-Holland binnen de opgaven van het Transitiecollege KaE (Klimaatakkoord – TuinbouwAkkoord)
 • Verbinden van gebiedsaanpak aan de RES (Regionale Energie Strategie) en WTS (Warmte TransitieVisie)
 • Ondersteuning geven aan warmtecoöperaties
 • Uitvoering geven aan de WaterAmbitie
 • Opstellen toekomstplan gietwater Greenport West-Holland
 • Uitvoeren pilot gietwater Westland
 • Vaststellen en uitvoering geven aan het programma ‘Plastics in de Greenport’ i.s.m. ‘Circulaire Metropool’

Slimme & Efficiënte Logistiek

Internationale toppositie als Duurzame Innovatieve Draaischijf. Greenport West-Holland als ontwikkelplatform voor innovatieve en duurzame logistieke oplossingen.

Opgaven

 • Slim (w.o. modal shift) en Schoon vervoer
 • Ontwikkelen van data-gedreven logistieke oplossingen
 • Opzetten van SMART Logistics

Activiteiten

 • Herziening visie (2017) agro logistieke bedrijventerreinen, kwantitatief en kwalitatief
 • Samen met MoVe (initiatief van MRDH, Provincie Zuid-Holland en I&W) bepalen van de logistieke regionale agenda en verbinding aan landelijke MIRT-agenda
 • Ondersteuning lobby Dutch Fresh Port + capaciteitsverhoging veilingroute bij Tweede Kamer samen met Green Meets Port
 • Doorontwikkeling Connected Transport
 • Monitoring initiatief Holland Rail Terminal (Bleiswijk)
 • Verkenning Rail Terminal Rotterdam op basis van bestaand spoor
 • Monitoring douane- en fytosanitaire grenscontrole als gevolg van Brexit

Randvoorwaardelijke ambities

 

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van de tuinbouwregio West-Holland met een integrale visie op mobiliteit, energie- en watervoorziening.

Opgaven

 • Eén ruimtelijke economische strategie voor de Greenport West-Holland
 • Strategische ruimtelijke visie op de NEXUS (water, voedsel & bloemen en energie)
 • Collectiviteit in modernisering & herstructurering
 • Integratie ondergrond in ruimtelijke visie

Activiteiten

 • Vaststellen inventarisatie en verzamelen basisinformatie (beleidsneutrale rapportage) t.b.v. een Ruimtelijke Economische Strategie Greenport West-Holland
 • Opstellen Ruimtelijk Economische Strategie Greenport West-Holland vanuit bouwstenen – Werkboek Westland, Werkboek Oostland, gebiedsvisie Dutch Fresh Port en Voorne-Putten – kansen & keuzes (beleidsrijke rapportage)
 • Ondersteuning & Verbinden gebiedsprojecten, b.v. Broekpolder2040, Oranjepolder, FES-gebied.
 • Kennisdeling en verkenning regionaal beleid i.r.t. arbeidsmigranten huisvesting.

Robuust Ecosysteem

Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht Triple Helix-netwerk. Voor het realiseren van een toekomstbestendige en economische vitaal cluster.

Opgaven

 • Greenport West-Holland als effectieve en efficiënte netwerkorganisatie
 • Ontwikkeling KPI’s & Monitoring
 • Ecosysteem cross-sectoraal uitbreiden

Activiteiten

 • Versterken netwerk Greenport West-Holland – versterken verbinding met partners & nieuwe partners
 • Uitdragen gezamenlijke ambitie en daarin zichtbaarheid uitvoeringpartners
 • Vaststellen gezamenlijke interne strategie en governance Greenport West-Holland
 • Verder professionaliseren organisatie Greenport West-Holland
 • Voortzetting PR, communicatie en events t.b.v. versterking netwerk en verbinding met stakeholders
 • Ondersteuning gezamenlijke lobby partners voor regionaal & nationaal beleid i.s.m. Greenports Nederland
 • Netwerktool verder uitwerken en toepassen via Community of Practices
 • Systeem Monitoring Innovatiepact toepassen op andere projecten
 • Samenwerking regionale campussen (cross-sectoraal) i.s.m. MRDH (FIA, Equestrum, BioTech Delft, GCC, HSD, RoboValley)

Greenport op de Kaart

Greenport West-Holland als inspirerend voorbeeld voor een innovatief en duurzaam tuinbouwcluster.

Opgaven

 • Versterken positief imago tuinbouwcluster in de samenleving
 • (H)erkennen van regionale en landelijke economische, ecologische en sociaal maatschappelijke waarde tuinbouwcluster
 • Greenport West-Holland internationaal op de kaart

Activiteiten

 • Vaststellen Internationalisering ambitie Greenport West-Holland
 • Uitwerken Jaarplan Europa – Greenport West-Holland incl. mede vormgeven aan PIC-Europe
 • Mede-uitvoering geven aan MKB -internationalisering programma Den Haag.
 • Smart Agrihub-doorontwikkeling in Europees verband
 • Consortiumvorming Triple Helix Internationaal (EU, China, India)

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest