Jaarplan 2024

De Greenport in 2018: De volgende stap

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partijen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster.

Een gezonde, vitale en duurzame toekomst

De strategie van de Greenport is ‘Feeding & Greening the Mega-cities’. Deze strategie komt voort uit de visie, die richting geeft aan de ambities en de speerpunten. Deze visie is samen te vatten in concrete doelen:

 • Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen
 • Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & geluk
 • Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen
 • Nieuwe internationale hubs
 • Internationaal kenniscentrum

Deze visie is vertaald naar een aantal thema’s. Op elk van deze thema’s streven we naar een blijvende, positieve impact voor het regionale tuinbouwcluster. Hiernaast ziet u welke resultaten de Greenport heeft bereikt.

Strategische Gebiedsontwikkeling

Ambitie:

De economie van morgen wordt vandaag gemaakt. Daarom is Greenport actief als het gaat om mede-creeëren van die toekomst. We zijn betrokken bij tal van denktanks en uitvoerings-organisaties.

De belangrijkste resultaten in 2018:

 • Roadmap Next Economy Greenport opgeleverd 

 • Gebiedsverkenning Oostland gestart 

 • Ontwikkeling Nieuw Reijerwaard – gebiedsvisie 

 • Impulsagenda Greenport 3.0 en start Greenports 
Nederland 

 • Greenport regio belang op landelijke agenda 

 • Versnellen van modernisering: 
• Verkenning samenwerking HOT voor gehele Greenport West-Holland 
• Agendering op Tuinbouwakkoord 


Kennis & Innovatie

Ambitie:

De kennis binnen het Nederlandse tuinbouwcluster is van internationale wereldklasse. De Greenport zet zich in voor versteviging van deze kennispositie, voor innovatie en verduurzaming van de sector en de versterking van het kennisniveau van ondernemers en werknemers van nu en van de toekomst.

De belangrijkste resultaten in 2018:

 • Innovatiepact getekend door 36 partijen
 • Doorontwikkeling Greenport Horti Campus-locaties Westland, Oostland en Barendrecht
 • Start Hybride leren Oostland
 • Greenport Hub-LDE verankering in WHC
 • Food Innovation Academy fase 1 gerealiseerd
 • Verkenning Vertical Farming katapult center
 • Uitwerking Growing as a Service – Digitalisering
 • Gezamenlijke innovatieagenda landelijke greenports • (Inter)nationaal onderwijs- en arbeidsmarkt
 • Verkenning Human Capital Agenda ism EBZ
 • Voortzetting Stagestimulator

Duurzame energietransitie

Ambitie:

De Greenport wil de eerste klimaatneutrale Greenport in Nederland zijn. Met het Energieakkoord versnellen we de verduurzaming, onder meer door concrete energieprojecten te verbinden, te versnellen, te financieren en te realiseren.

De belangrijkste resultaten in 2018:

 • Uitvoering EnergieAkkoord, Programmaregisseur EnergieAkkoord aangesteld

 • Nulmeting en monitoren van start

 • Actieprogramma 2018/2019 vastgesteld

 • Drukbezochte Meet & Greet Energie

 • Themasessie over Smart Multi Commodity Grid

 • Verkenning warmtenet Pijnacker-west

 • Verkenning energiesysteem Voorne

 • Ondersteuning Warmte Samenwerking Oostland

 • Input geleverd aan RES- en KEA-proces

Slimme en efficiënte logistiek

Ambitie:

Nederland is een handelsland, met tuinbouwproducten als belangrijk ingrediënt. Hoe zorgen we dat die (internationale) handel nóg succesvoller en duurzamer is en Nederland zich nog beter kan profileren als ‘internationale draaischijf’?

De belangrijkste resultaten in 2018:

 • Gezamenlijke marketing agrologistieke bedrijventerreinen (ism gemeente Rotterdam)
 • Gezamenlijk onderzoek agrologistieke stromen
 • Lobby corridor A4-A20 (ism gemeente Westland en provincie Zuid-Holland)
 • Mainport-Greenport; Programma Green meets port • Holland Flower Alliance (ism Royal FloraHolland, KLM, en Schiphol)
 • Duurzame Agrologistieke bedrijventerreinen: Bijeenkomst ABC Westland (ism provincie Zuid-Holland), bijeenkomst World Horti Center (ism gemeente Westland en VNO-NCW)
 • Smart logistics: koppeling van agrologistieke bedrijven aan smart logistics programma vervoersregio Rotterdam
 • Holland Rail Terminal: verdere uitwerking concept olv gemeente Lansingerland ism ondernemers

Gezondheid & Geluk

Ambitie:

Wat zijn nieuwe verdienmodellen voor het tuinbouwcluster? De Greenport focust onder meer op biobased, waarbij het draait om plantinhoudstoffen en het verwaarden van reststromen, en geluk (want bloemen en planten maken gelukkig) en een gezonde leefomgeving.

De belangrijkste resultaten in 2018:

 • Biobased Greenport West-Holland (ism provincies, landelijk én EU – via project BIOBOOST)
 • Voortzetting Ondernemersplatform kennisdelen
 • Nieuwe productinnovaties (oa tomatentextiel)
 • Dutch Agri Food Week-opening in de regio
 • Promotie Meer doen met groen: Plant in de Klas, Groen Doen in de Klas

Internationalisering & Marketing

Ambitie:

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt de internationale profilering en netwerken van het Nederlandse tuinbouwcluster.

De belangrijkste resultaten in 2018:

 • Bezoek door 4 buitenlandse delegaties

 • EU Greenport – Programma en werkgroep

 • TRACK – Samenwerking 5 EU regio’s mbt big data

 • Lidmaatschap Smart Specialisation Strategy Platform Agri Food Tracebility & Big Data

 • Internationale marketing vanuit regionaal en landelijk perspectief

 • Afstemming projecten op basis van kennis en competenties (ism HHI, DGD)

 • Branding van de Greenport

Duurzaam Water

Ambitie:

Duurzaam waterbeheer in de glastuinbouw betekent: verdere kringloopsluiting van water op het bedrijf en een duurzame inrichting van de glastuinbouwgebieden en de daar aan verwante bedrijfsterreinen, zodat we ook in de toekomst altijd voldoende (niet te veel en niet te weinig) kwalitatief goed water hebben.

De belangrijkste resultaten in 2018:

 • Waterambitie Greenport vastgesteld door alle Greenport partners

 • Start interview partners

 • Ondersteuning en lobby ambities ism partners

 • Kringloopsluiting water en nutriënten in de glastuinbouw

 • Duurzaam omgaan met water in de regio

 • Werken aan een betere klimaatbestendigheid

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest