Jaarplan 2024

De Greenport in 2019: Voor een gezonde, vitale en duurzame toekomst

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partijen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. 2019 was het eerste jaar van het nieuwe programma van Greenport West-Holland.

Programma 2019-2025

De basis van Greenport West-Holland (opgericht in 2014) ligt in het document ‘Visie 2030: Mondiale tuinbouwkern voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden’. Die visie is samen te vatten in:

 • Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen,
 • Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & geluk,
 • Uitbouw draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen,
 • Nieuwe internationale hubs,
 • Internationaal kenniscentrum.

Die visie is de basis voor de strategie ‘Feeding & Greening the Mega-cities’.

In 2019 startte het nieuwe programma van Greenport West-Holland: Programma 2019-2025. Daarin staat een aantal ambities. Een deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil de Greenport dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt? Hierbij spelen de ondernemers en partners in het Greenport-netwerk een hoofdrol: zij dragen de inhoudelijke ambities. Dit vraagt om samenwerking en coalities tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en waar nodig overheden.

Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar te maken? Deze randvoowaardelijke ambities hebben vooral betrekking op overheden, zoals: welke wet- of regelgeving moet er komen of welke onderwerpen moeten regionaal, nationaal of Europees geagendeerd worden? Meer hierover leest u op: www.greenportwestholland.nl/programma2025

Adri Bom-Lemstra
Gedeputeerde land- en tuinbouw, provincie Zuid-Holland
Voorzitter Greenport West-Holland

“2019 was een jaar waarin we ambitie hebben getoond en onze nek hebben uitgestoken. Denk maar aan de ondertekening van het Tuinbouwakkoord. We willen koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid. Flink wat bedrijven waren al goed op weg, het akkoord heeft daar een extra impuls aan gegeven en dat ook zichtbaar gemaakt. Het dringt steeds meer door dat de tuinbouw een ontzettende innovatieve sector is, die een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken. Een mooi uitgangspunt om op voort te bouwen.”

Inhoudelijke ambities

Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster

Ambitie: Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

De belangrijkste resultaten in 2019:

 • Verkenning Digitale Greenport i.s.m. IQ en TNO
 • Verkenning samenwerking India en China
 • Binnen de verschillende inhoudelijke ambities is gewerkt aan versterking tuinbouwcluster

Koploper in Kennis & Innovatie

Ambitie: Bewustwording vergroten van triple helix en elkaar benutten; Verbinden cross-overs.

 • De belangrijkste resultaten in 2019: Verdere ontwikkeling innovatie-ecosysteem Katapult Centrum Vertical Farming i.s.m. InnovationQuarter en consortiumvorming en toekenning Field Lab Vertical Farming (EFRO Kansen voor West)
 • 7 Innovatieprojecten in opdracht van provincie Zuid-Holland en start nieuwe projecten, zoals Next Generation Ondernemers 
 • Ontwikkeling van Monitoring Innovatiepact
 • Koppelen innovatieopgaven met de Nationale Tuinbouwagenda van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (o.a. Watere ciënte kas en Naar een autonome kas)
 • Toewijzing door Economic Board Zuid-Holland voor uitwerken Human Capital Akkoord (als deelakkoord van provinciaal HCA)
 • Uitvoering Kwartiermakersfase voor Human Capital Akkoord Greenport West-Holland voor meerjarig programma 2020–2023
 • Symposium ‘Business en duurzaamheid met biodiversiteit in glastuinbouw’, start thema Functionele biodiversiteit, Community Of Practice-bijeenkomst en aantal projecten (zoals een goedgekeurde TKI-aanvraag Functionele biodiversiteit)

Leidend in Gezondheid & Geluk

Ambitie: Wat zijn nieuwe verdienmodellen voor het tuinbouwcluster? De Greenport focust onder meer op biobased, waarbij het draait om plantinhoudsto en en het verwaarden van reststromen, en geluk (want bloemen en planten maken gelukkig) en een gezonde leefomgeving.

De belangrijkste resultaten in 2019:

 • Side-programma ‘Healthy Food’ op congres Arts en Leefstijl
 • Diverse evenementen in de regio tijdens Dutch Food Week
 • 3 Themaweken voor het verhogen van awareness over biobased mogelijkheden van tuinbouwreststromen: Biobased bouwmaterialen, Insectenkweek, Papier en Textiel i.s.m. Bioboost
 • Lancering inspiratieplatform www.bioboost-platform.com
 • Plan van aanpak ‘Verantwoord plastic gebruik glastuinbouw in een circulaire economie’ opgesteld
 • Ontwikkeling Tomatentextiel

Slimme & E ciente Logistiek

Ambitie: Internationale toppositie Duurzame Innovatieve Draaischijf.

De belangrijkste resultaten in 2019: 

 • Start Connected Transport Corridors (voorrang voor vrachtwagencolonnes bij verkeerslichten)
 • Businesscase Holland Rail Terminal opgeleverd
 • Lobby voor behoud capaciteit vrachtvluchten op Schiphol leidde tot meer slots voor vrachtvluchten
 • Oprichting Dutch Fresh Port (nieuwe naam gezamenlijke agrologistieke bedrijventerreinen in Ridderkerk en Barendrecht)
 • Aanpassing veilingroute Westland gereed (forse uitbreiding wegcapaciteit en betere aansluitingen)

Klimaatneutraal & Circulair

Ambitie: Greenport West-Holland wil de eerste klimaatneutrale Greenport in Nederland zijn.

De belangrijkste resultaten in 2019: Energie:

 • 13 Nieuwe partners voor EnergieAkkoord (aantal partners eind 2019: 49)
 • Resultaten nulmeting CO2 -emissie in de Greenport West-Holland gepubliceerd
 • Uitgave van inspiratieboek ‘Minder gas? Kijk naar de kas’
 • Goed bezochte themasessies (over Waterstof en Glastuinbouw en Hoge Temperatuur Opslag) voor partners van EnergieAkkoord
 • Meet & Greet Energie met 125 bezoekers in gemeentehuis Lansingerland
 • 4 nieuwsbrieven over energie-ontwikkelingen in Greenport West-Holland
 • Participatie in drie verkenningsonderzoeken naar warmtenetten (Pijnacker West, Tinte- Vierpolders, Warmte Samenwerking Oostland)

Water:

 • Start onderzoek voorkeurenlijst goed gietwater (in samenwerking met Glastuinbouw Nederland)
 • Deelname project ‘Watere ciënte teelt op substraat’ door WUR Glastuinbouw (i.s.m. Glastuinbouw Nederland)
 • Waterambitie onder de aandacht gebracht in interviews met de partners, voortgang van de ambities gemonitord
 • Aandacht binnen ACCEZ-programma voor onderzoek naar duurzaam water in de Greenport West-Holland

Randvoorwaardelijke ambities

Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling

Ambitie: Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van de tuinbouwregio WestHolland met integrale mobiliteits-, energie- en watervisie.

De belangrijkste resultaten in 2019: 

 • Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ontwikkelbedrijf HOT
 • Samen met Greenports Nederland ondernemersgerichte gebiedsontwikkeling geborgd in Transititetafel Ruimte
 • Plan van aanpak werkboek Greenport West-Holland (op basis van werkboeken Oostland en Westland)
 • Start gebiedsteam voor Dutch Fresh Port dat gebiedsperspectief uitwerkt in een aantal bouwstenen (als concrete invulling van de Human Capital Agenda, Innovatiepact en visie agrologistiek van de Greenport)
 • Bijdrage geleverd aan het Werkboek Oostland en bouwstenen voor de Verkenning Oostland van vier gemeenten en provincie

Robuust Ecosysteem

Ambitie: Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht triple-helix netwerk.

De belangrijkste resultaten in 2019: 

 • Samenwerking Greenports Nederland
 • Versterken samenwerking Economische Agenda MRDH
 • Afstemming thema’s Economic Board Zuid-Holland
 • Verkenning samenwerking internationaal ondernemer Dutch Greenhouse Delta

Greenport op de Kaart

Ambitie: Greenport West-Holland staat op de kaart als hét innovatieve en duurzame tuinbouwcluster.

De belangrijkste resultaten in 2019:

 • Organisatie Plant Inter Cluster-meeting met 51 deelnemers uit 8 verschillende Europese landen
 • Samenwerkingsovereenkomst getekend met Vegepolys over o.a. Europese projecten en kennisuitwisseling
 • Actieve rol binnen het Europese TRACK-project (over gebruik van data in de agrarische sector)
 • Greenport Horti Campus aangewezen in Europa als een Smart Agri Hub (een Digital Innovation Hub binnen de land- en tuinbouw)

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest