Vacature
Programmasecretaris
Kennis en Innovatie

Project 1: AIM to grow

Omschrijving

Een consortium van Nederlandse en Canadese bedrijven, kennisinstellingen en overheden werkt samen aan het ontwikkelen van een nieuw tuinbouwcluster in de Atlantic Province van Canada. Het project wordt ondersteund door RVO-PIB en de Nederlandse Ambassade vanuit Canada en Washington.

Eigenaar

Het publiek private samenwerkingsverband bestaat uit een kerngroep van 5 Nederlandse organisaties: Priva, Demokwekerij, Hogeschool Inholland, PL Light/Hortilux en VDH Greenhouses. Met andere partners wordt nog gesproken.

Resultaat

Het resultaat is een nieuw tuinbouwcluster in Canada waarbij kennis en technologie uit Nederland wordt toegepast. Nederlandse en lokale Canadese kennisinstellingen werken samen en wisselen studenten, docenten en onderzoekers uit.

Project 2: Banking for Food

Omschrijving

De zekerheid van voedselvoorziening raakt ons allen. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Ondernemers in de landbouw en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, met minder grondstoffen. Alleen op zo’n manier kunnen ze zorgen voor een duurzame voedselproductie en economische situatie op de langere termijn. Banking for Food (B4F) is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid en de rol van de bank hierin.

Als internationale bank in food en agri wil de Rabobank bijdragen aan oplossingen hiervoor. Samen met klanten, partners en collega’s wereldwijd werken aan de vier dimensies van voedselzekerheid: het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel, het verbeteren van de toegang tot voedsel, het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding en het verbeteren van de stabiliteit.

Feeding & Greening mega cities sluit helemaal aan op de ambities. Het benutten van kennis, technologische oplossingen en kennis over veredeling, teelt, logistiek en afzet zijn essentieel voor het realiseren van voedselzekerheid in de wereld. De speerpunten in van het Innovatiepact passen bij B4F.

Eigenaar

De regionale Rabobanken in de regio Greenport West-Holland werken samen. Rabobank Westland is eerste aanspreekpunt hiervoor.

Resultaat

Om onze bijdrage aan het duurzamer voeden van de wereld concreet te maken, bieden wij toegang tot financiering, kennis en netwerken.

Project 6: EUPLANTCROPP

Omschrijving

De internationale onderzoeks- en ontwikkelingsstructuur EUPLANTCROPP (European Plant metabolites platform of Crop Protection) is gericht op duurzame gewasbescherming. Metabolieten zijn stoffen die vrijkomen bij de stofwisseling (metabolisme) in mens, dier en plant. Die metabolieten zijn op te sporen en te identificeren met relatief kostbare apparatuur. Van diverse metabolieten in planten is bekend dat ze in de afweer van de plant tegen ziekteverwekkers en plagen een rol kunnen spelen. Om plantenstoffen inderdaad te gaan toepassen in de dagelijkse praktijk van de telers is multidisciplinaire, internationale, publiek-private samenwerking onontbeerlijk. EUPLANTCROPP biedt het platform om die samenwerking mogelijk te maken (www.euplantcropp.eu).

Eigenaar

internationale non-profit Vereniging, waarbij statutair is vastgelegd dat de hoofdvestiging in Leiden is. De Universiteit Leiden, Instituut Biologie, bekleedt momenteel het Voorzitterschap, Wageningen University -Bleiswijk het Secretariaat en het Belgische bedrijf RIMS het Penningmeesterschap.

Resultaat

Het opzetten van internationale R&D-projecten vanuit bedrijven in de Greenports, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, en Boskoop. Gelet op het type bedrijven in die drie Greenports staat de dienstverlening vanuit EUPLANTCROPP nadrukkelijk ook open voor bedrijven in de Greenport West-Holland.

Doel voor 2018 is in totaal 10 R&D-projecten te initiëren.

Project 7: Food for the future

Omschrijving

De transitie van het onderwijs in de foodsector in de Rotterdamse regio. Onderwijsinstellingen leiden ondernemers en werknemers op voor de nieuwe economie. De snelle ontwikkelingen maken het nodig dat het onderwijs van VMBO tot universiteit zich verder ontwikkelt en zo snel mogelijk arbeidskracht en ondernemerschap aflevert die de transitie naar de next economie door de bedrijven in de regio mogelijk maakt. Hiervoor is een kennis en innovatieagenda gemaakt met een bijbehorende uitvoeringsstructuur.

Eigenaar

Samenwerkingsverband van de Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Lentiz onderwijsgroep, Wellantcollege, Albeda College, Zadkine, Erasmus universiteit en Wageningen UR en de Greenport West-Holland. Food for the Future is onderdeel van het Foodcluster Rotterdam. www.rotterdamfoodcluster.com

Resultaat

Een innovatie ecosysteem met de regionale partners waarin de onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan het scholen van de nieuwe medewerkers (nieuwe opleidingen), bestaande werknemers (leven lang leren) en bijdragen leveren aan innovatieopgaven door lectoren, docent/onderzoekers en studenten. Een coöperatief samenwerkingsverband van de kennisinstellingen waarin via cross-overs samengewerkt wordt in de onderwijskolom aan het oplossen van de vraagstukken m.b.t. scholing en innovatie.

Project 8: Food Innovation Academy (FIA)

Omschrijving

De levensmiddelentechnologie is een belangrijk sector in de regio Rijnmond. Het heeft meer dan 12.000 banen. Voor de korte en middellange termijn is er een structureel te kort aan HBO-ers en MBO-ers, met name voor MBO niveau 3 en 4. Bedrijven, lokale overheden en het onderwijs hebben het initiatief genomen om tot een nieuwe opleiding te komen uitgaande van het concept van Werkend leren/Lerend werken. Bedoeling is dat studenten direct theorie en praktijk met elkaar kunnen verbinden. Royal Steensma treedt daarbij namens de sector op als gastheer voor een nieuwe en unieke locatie in Vlaardingen met laboratoria, keukens, workshopsruimtes, Try & Taste-omgeving etc. Bij uitstek de plek waar studenten met up-todate-faciliteiten aan de slag kunnen voor onderwijs en toegepast onderzoek.

Eigenaar

Er is sprake van een breed palet aan partners betrokken waaronder De Koning Vlees, Farm Frites, Verstegen Spices & Sauces, De Graafstroom, FrieslandCampina (Rotterdam en Maasdam), Royal Steensma, De Paauw Brood, Meneba, Suiker Unie, Olympic Food Group, De Bioderij, Swartberg, Tuinderij Vers, en Solina. Aan de kant van het onderwijs zijn Lentiz onderwijsgroep, Hogeschool Inholland Delft, Wellant en het Techniek College Rotterdam (Zadkine/Albeda). In het bestuur van de Stichting FIA hebben zitting bestuurders/directeuren van Royal Steensma, Lentiz onderwijsgroep, Inholland Delft, gemeente Vlaardingen en van de FNLI.

Resultaat

 • Versterken van de concurrentiekracht van deze sector door het realiseren van voldoende human capital en talent voor deze sector
 • Reductie van jeugdwerkloosheid
 • Realisatie van het concept Werkend leren/Lerend werken en implementatie i de betrokken opleidingen
 • Vergroten van de instroom voor deze opleidingen
 • Uitvoeren van toegepast onderzoek
 • Opzetten van een FIA-community van bedrijven, hun medewerkers, studenten, docenten, onderzoekers en anderen die geïnteresseerd zijn in het brede gebied van Food, Technology & Health.

Project 10: GHC Barendrecht/Ridderkerk inclusief Experience Centre van Gelder

Omschrijving

Uitbouw van GHC-Barendrecht/Ridderkerk als één van de pijlers van de internationale profilering van de NL-glastuinbouw en daarmee een bijdrage leveren aan de ambities van de sector en de GHC3.0. Belangrijke focuspunten daarbij zijn de rol als logistieke hub en de digitale aspecten daarvan als ook de doorontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard. Belangrijk markeerpunt gaat worden de ontwikkeling van het Van Gelder Experience Center. Dit bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie en wordt daarbij het Centrum van educatie, beleving, innovatie en inspiratie op het gebied van vers. Naast het telen, verpakken, bewerken, bewaren en transporteren van groenten en fruit, wordt ook op een bijzonder manier kennis over voeding, gezondheid en duurzaamheid gedeeld met de bezoeker.

Eigenaar

Meerdere partijen zijn bij dit project betrokken. Het gaat daarbij met name om van Gelder, Bakker Barendrecht, Olympic fruit, Den Hollander, TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Edudelta onderwijsgroep, de GR Nieuw Reijerwaard en de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk.

Resultaat

 • Het Van Gelder Experience Center
 • Het Innovatiecentrum Virtuele Agrologistiek
 • Op maat gesneden onderzoek (WO-HBO-MBO) rondom handel, (virtuele) logistiek en big data & RIFD 2.0.
 • Een op maat van de regio afgestemd MBO-aanbod in nauw samenhang met het HBO en plaatselijke VMBO.

Project 11: GHC Oostland inclusief MBO Oostland

Omschrijving

Uitbouw van GHC-Oostland als één van de pijlers van de internationale profilering van de NL-glastuinbouw en daarmee een bijdrage leveren aan de ambities van de sector en de GHC3.0. In het Oostland zal daartoe de bestaande onderzoek- en onderwijskolom van VO-VMBO t/m WO verder worden versterkt.

Eigenaar

Meerdere partijen zijn bij dit project betrokken. Het gaat daarbij met name om Wageningen University Glastuinbouw, Delphy Improvement Center, Hogeschool Inholland, Lentiz onderwijsgroep, Christelijke scholengemeenschap Melachthon, en de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Resultaat

 • Op maat gesneden onderzoek voor bedrijven uit de glastuinbouw rondom teelt, veredeling, inhoudsstoffen, vertical farming, emissieloze kas, watermanagement etc.
 • Op maat gesneden onderzoek ook op de cross overs met andere sectoren dan alleen de (glas)tuinbouw
 • Internationaal strategisch teeltadvies en bijpassende opleidingen
 • Een op maat van de regio afgestemd MBO-aanbod in nauw samenhang met het HBO en plaatselijke VMBO.

Project 13: GlastuinbouwWaterproof

Omschrijving

In het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof werkt Glastuinbouw Nederland samen met onderzoeksinstellingen en overheden. De onderzoeksresultaten dragen bij aan het halen van de gezamenlijke afspraak om in 2027 tot een (nagenoeg) nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau en de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater zijn essentieel. Een groot deel van het onderzoek valt binnen de kaders van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en/of Topsector Water.

Binnen het kader van innovatiepact wordt de verbinding met onderwijs- en kennisinstellingen verder geïntensiveerd met het doel om de reikwijdte van het programma zo groot mogelijk te maken en de ontwikkelde kennis bij zoveel mogelijk ondernemers, werknemers en studenten te krijgen.

Eigenaar

Glastuinbouw Nederland.

Resultaat

Het programma Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen.

Project 14: Greenport Hub

Omschrijving

As part of the research and education program “Kennis is de Kiem” concerning the theme “Circular Horticulture”,The Leiden-Delft-Erasmus Centre of Sustainability Greenport Hub presents: “Mission to Mars: What horticulture and space exploration can learn from each other”.

Based on “Voorwaarts Mars”, a publication from Glastuinbouw Nederland, The Greenport Hub wants to connect the daily practice of horticulture with scientific insights. During the lectures, Dr. Angelo Vermeulen (TU Delft) will focus on the latest developments in horticulture technology, and clarify the science underpinning them. He will also show how these technologies might enable us to colonize Mars, and what the horticulture sector can learn from space mission concepts.

Eigenaar

Een samenwerkingsverband van de Universiteiten Leiden, TU Delft en Erasmus (LDE) vanuit het Centre for Sustainability tezamen met het tuinbouwbedrijfsleven aan een onderzoeks- en onderwijsagenda worden gebouwd.

Resultaat

Daarbij zullen in iedere geval de volgende activiteiten tot resultaten leiden:

          Expertinterviews voor het inkaderen van de onderzoeks- en onderwijsonderwerpen, gericht op zowel het bedrijfsleven als het wetenschappelijke veld.

          “Boegbeelden” binnen het wetenschappelijke veld en het bedrijfsleven committeren.

          Eerste reeks lezingen en bedrijfsbezoeken voor studenten aan de hand van de drie focus thema’s.

          Voorbereiding en uitvoering Workshop “Boegbeelden” en studenten, voor het vaststellen van de onderzoekagenda.

          Presentatie tijdens Greenport West-Holland event.

          Databank voor afstudeeropdrachten realiseren en eerste studenten op afstudeeropdrachten plaatsen.

Project 16: Het Nieuwe Telen

Omschrijving

Energiezuinig telen en tegelijk een optimale productie halen; dat is Het Nieuwe Telen (HNT). HNT maakt gebruik van natuurkundige kennis om de teelt optimaal te sturen in onder meer temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en schermen. Toen telers in (semi) gesloten kassen anders moesten gaan telen ontdekten ze dat met de nieuwe kijk op klimaat regelen ook in bestaande kassen al veel verbeteringen mogelijk zijn. De basis van HNT in de praktijk is gelegen in klimaatgelijkheid, ontvochtiging, uitstraling, isolatie en gewasactivering, waarbij het vertrekpunt steeds het gewas en de productkwaliteit is.

Binnen het kader van innovatiepact wordt de verbinding met onderwijs- en kennisinstellingen verder geïntensiveerd met het doel om de reikwijdte van HNT zo groot mogelijk te maken en de ontwikkelde kennis bij zoveel mogelijk in de praktijk toegepast te krijgen bij ondernemers, werknemers en studenten.

Eigenaar

Het nieuwe telen is onderdeel van het programma Kas als Energiebron wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Economische Zaken en het bestuur van Glastuinbouw Nederland. Kas als Energiebron werkt met een ondernemersgroep. Deze groep brengt advies uit over de (onderzoeks)projecten van Kas als Energiebron.

Resultaat

Voor ondernemers die ook aan de slag willen met het nieuwe telen, in de samenwerking van Glastuinbouw Nederland, Wageningen UW en de onderwijsinstellingen, maatwerk business cases ontwikkelen.

Ontwikkelen inspirerende leerarrangementen met en voor onderwijs en ondernemers

Project 17: Horti Heroes

Omschrijving

HortiHeroes is een samenwerkingsverband gericht op het aantrekken en ontwikkelen van talent voor de tuinbouwsector en Greenport West-Holland. HortiHeroes bestaat uit 3 pijlers:

 1. Intrapreneurship programma voor het ontwikkelen van talent
 2. Aantrekken van talent van buiten de sector naar de sector.
 3. Platform voor startups om ondernemers te verbinden met het netwerk van bedrijven en organisaties in de Greenport.

Eigenaar

Stichting Horti Heroes.

Resultaat

Ontwikkelen en aantrekken van talent voor de sector zodat de innovatie versterkt wordt. Een netwerk van samenwerkende bedrijven, start up organisaties en kennisinstellingen om het talent in de regio te faciliteren in de ontwikkeling.

Project 18: Improvement Centre – Delphy

Omschrijving

Het Improvement Centre van Delphy is een modern kassencomplex waarin nieuwe teeltconcepten en technische installaties worden ontwikkeld en gedemonstreerd. Het Improvement Centre bestaat uit 9 afdelingen van ongeveer 1.000m2 per afdeling die gebruikt worden voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van teeltconcepten, allemaal voorzien van de nieuwste technieken. Iedere teelt heeft zijn eigen technische behoeften, waarin we per sectie in kunnen voorzien. Samen met klanten en partners wordt kennis ontwikkeld die direct toepasbaar is in de praktijk.

Onderdeel van Improvement Centre is het Horti Experience Centre, bestaande uit 10 kleinere afdelingen van ongeveer 150 m2 per afdeling. Het Horti Experience Centre is een opleidingscentrum voor studenten en trainees uit de gehele wereld.

Delphy levert de bijdrage aan dit innovatiepact omdat innovatie de driver voor de toekomst van de tuinbouw is. Productie van food&flowers vindt wereldwijd is steeds modernere systemen plaats en daarmee ook lokale innovatie. De positie van Nederland als kennis- en gidsland voor de tuinbouw blijft alleen behouden als we innovatie duurzaam structureren en internationaliseren.

Eigenaar

Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy is daarmee dé onderneming in kennis en expertise voor onze partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd. De kennisexperts van Delphy dragen bij aan het succes van de partners en creëren daarmee ook het eigen succes van Delphy.

Resultaat

Nieuwe teeltconcepten en technische installaties worden ontwikkeld en gedemonstreerd. Nieuwe teeltconcepten worden via het Horti Experience Centre dat als opleidingscentrum studenten en trainees uit de gehele wereld laat kennismaken met de nieuwste technieken en teeltconcepten.

Project 20: Incubator Start Vertical

Omschrijving:

De Start Vertical Incubator is een programman van 9-12 maanden, waarin we startups ondersteunen in het verbeteren van hun product of dienst, hun merk en communictie een boost geven, en helpen met het vinden van investeerders. De startups moeten passen binnen het concept van The New Farm, waarbij de focus ligt op ‘urban farming’. Zowel individuele begeleiding als groepssessies en workshops, waarin kennis en vaardigheden worden vergroot.

Het programma bestaat uit 4 sporen: business model development, customer development, business planning en communicatie. Daarbij komt aan de orde: design thinking, een merk bouwen, deliver an outstanding pitch, sales, intellectueel eigendom, een businessplan en marketingplan.

Eigenaar

The New Farm ( www.thenewfarm.com ) is de internationale hub voor binnenstedelijke voedselproductie en voedselbewustzijn.

Resultaat

20-30 startups die het programma doorlopen in The New Farm

Project 21: Innovatiemakelaar Samenwerkende Greenports

Omschrijving

In samenwerking met Centre of Expertise Greenports (CoE) hebben de zes samenwerkende Greenports in Nederland een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda samengesteld. In deze agenda zijn de thema’s opgenomen die in alle Greenports aandacht krijgen vanuit de regio’s en die tripartiet gedragen worden. De top 5 van de K&I thema’s is als volgt vastgesteld:

 • Smart Ketens
 • Duurzame productie
 • Gezondheid
 • Biobased Economy – plantinhoudsstoffen
 • Innovatief Ondernemerschap

Eigenaar

Greenport aalsmeer, West-Holland, Boskoop, Duin- en Bollenstreek, Venlo, Noord-Holland Noord ism Centre of Expertise Greenports (CoE).

Resultaat

De gezamenlijke kennis- en innovatie-agenda geeft aanknopingspunten en concrete mogelijkheden om te komen tot meer kritische massa en tot vorming van projecten met meer impact over de Greenports heen. Om deze agenda verder te brengen investeren de samenwerkende Greenports actief in projectontwikkeling. De gezamenlijke agenda is hierbij leidend, het creëren van meerwaarde en impact door het organiseren van de samenwerking tussen ondernemers uit de verschillende Greenportregio’s in nieuwe innovatieve projecten is hierbij het doel.

Project 22: Innovatie Netwerk Midden IN Delfland (MIND)

Omschrijving

Het Innovatie Netwerk Midden IN Delfland (MIND) werkt aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij weidelandschap met kwaliteit voor zowel ecologie, economie als recreatie. Daarvoor zijn de boeren een onmisbare factor. De wereld verandert en biedt kansen op het gebied van transitie. Het netwerk helpt ondernemers, zowel op het platteland als in de stad om deze transitie voor hun voordeel in te zetten. Samen vormen we een lerend en levend innovatienetwerk, waar stad en land samenwerken. Door de waarde van Midden-Delflandse boerenbedrijven te versterken blijven ze behouden, waarmee de prachtige omgeving voor de stedeling gewaarborgd blijft. Het eerste doel is de opzet van tenminste vier experimenten, ook wel proefboerderijen genoemd. Korte ketens zijn een belangrijke strategie voor ondernemers. Van elkaar leren maar ook samen met tuinders de markt op gaan om een compleet assortiment te leveren is essentieel.

Eigenaar

MIND en ondernemers www.middenindelfland.net

Resultaat

Nieuwe verdienmodellen, nieuwe kennis over korte ketens, nieuwe samenwerkingsverbanden (kennis en markt), nieuwe oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken (water) , slimme inzet van nieuwe technologie.

Project 23: Kas als Energiebron

Omschrijving

Kas als Energiebron is hét innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekken hierin samen op.

Het programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers stimuleert Kas als Energiebron innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen. Om duurzame investeringen te stimuleren, zorgt Kas als Energiebron voor kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbare technieken.

Binnen het kader van innovatiepact wordt de verbinding met onderwijs- en kennisinstellingen verder geïntensiveerd met het doel om de reikwijdte van het programma zo groot mogelijk te maken en de ontwikkelde kennis bij zoveel mogelijk ondernemers, werknemers en studenten te krijgen.

Eigenaar

Het programma Kas als Energiebron wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie LNV en het bestuur van Glastuinbouw Nederland. Kas als Energiebron werkt met een ondernemersgroep. Deze groep brengt advies uit over de (onderzoeks)projecten van Kas als Energiebron.

Resultaat

Toekomstige innovaties ondersteunen zoals:

 • Nieuwe bronnen en technieken voor CO2-voorziening.
 • Kasconcepten, zoals Daglichtkas (klimaatneutraal), VenlowEnergy kas (nog beter isoleren; -60% warmtevraag), 2SaveEnergy kas (folie-glas-dek), Winterlichtkas (hogere lichtdoorlatendheid).
 • Nieuwe ontvochtigingsopties (benutten latente warmte) en telen met minder verdamping
 • (Hybride) LED-verlichting.
 • Telen met lage temperatuurverwarming.

Ontwikkelen inspirerende leerarrangementen met en voor onderwijs en ondernemers

Project 25: Livinglab Smart Urban Food Solutions

Omschrijving

Binnen het LivingLab zal er in een creatieve omgeving gewerkt worden aan nieuwe innovaties en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

Het LivingLab is een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van indoor urban farming. Onder het hoofdthema “Smart Urban Food Solutions” zijn 3 verticals (deelgebieden/ thema’s) gedefinieerd waar een volledig programma omheen gecreëerd zal worden. Deze verticals zijn:

          Sustainable Food Production

Hoe verduurzamen we de productie van ons voedsel en hoe kunnen we dit meetbaar maken? Hoe lokaal moet en kan ons voedsel worden geproduceerd? Daarnaast wordt het LivingLab een showcase van circulaire oplossingen op het gebied van afval, water en energie. Hierbij kan gedacht worden aan: oesterzwammen op koffiedrap, insecten op organisch afval en aquaponics etc.

          Future Food, Health and Education

Hoe gaat ons voedingspatroon er in de toekomst uitzien? Gezondheid is een direct effect van ons voedingspatroon. Blijven we de huidige gewassen produceren of gaan we ons richten op het telen van inhoudsstoffen en zelfs richting “Groenten als medicijn”?

Een belangrijke rol weggelegd is hierin weggelegd voor educatie. We hebben de ambitie om 1 miljoen mensen in de Randstad beter en gezonder te laten eten. Hoe betrekken we de jeugd bij dit onderwerp en maken we ze enthousiast om met baanbrekende innovaties te komen. De functie van The New Farm in de omliggende buurten is dus enorm belangrijk en de integratie met scholen daarom een absolute must. Er zijn al concrete ideeën over onderwijsprogramma-onderwerpen en inpassing in het aanbod van de scholen.

          Smart Urban (Food) Planning and Architecture

De groeiende wereldbevolking en de sterke clustering in mega-steden zorgt voor een gigantische uitdaging voor overheden over heel de wereld. Een kernvraag hierin is hoe voorzien we de inwoners van goed voedsel. Deze vertical bekijkt de integratie van voedselsystemen in grote steden en hoe we hierin met de expertise vanuit de partners een toegevoegde waarde kunnen brengen. We bekijken hier zowel transformatie van steden als stedelijke ontwikkeling.

Belangrijke doelstellingen van het LivingLab zijn:

 1. Visie: Gezamenlijk richting geven aan een toekomstvisie op het gebied van urban farming en de rol hiervan binnen steden van de toekomst.
 2. Social impact: Een actieve bijdrage leveren aan een gezondere buurt, gemeente en provincie – 1 mln mensen gezonder laten eten in de Randstad
 3. Internationale showcase: Een vertical farm bouwen voor gezamenlijke teeltdemonstratie waar internationale bezoekers de koppositie van Nederland op het gebied van vertical farming kunnen ervaren.
 4. Innovatie: Een sterk programma van sprekers, events en het aanbieden van innovatietrajecten op basis van o.a. design thinking.
 5. Community: Een sterke community van aangesloten members opbouwen.
 6. Commercieel: Business Development d.m.v. actieve match making en lead generation.

Eigenaar

The New Farm ( www.thenewfarm.com ) is de internationale hub voor binnenstedelijke voedselproductie en voedselbewustzijn.

Resultaat

 1. Innovatietrajecten gericht op prototyping en het doorontwikkelen naar MVP (minimum viable product);
 2. Eén miljoen mensen in de Randstad die gezonder eten;
 3. Food-gerelateerde projecten, gekenmerkt door betrokkenheid en diversiteit, in samenwerking met bedrijven, studenten, buurtbewoners, overheid, onderwijs- en zorginstellingen, kinderdagverblijven etc.;
 4. Innovatieprojecten in wisselende samenstelling van consortiumpartners uitvoeren;
 5. Nieuwe circulaire, sociale, duurzame businessmodellen rondom stedelijke voedselvoorziening.

Project 26: RNE Greenport Horti Campus 3.0

Omschrijving

De Greenportvisie 2030 geeft aan dat de Greenport Horti Campus zich moet door ontwikkelen tot een internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de internationale horti business. Het is een unieke en strategische manier om de kennis en kunde van de NL-glastuinbouw te promoten en verder te innoveren. De focus van de GHC3.0 ligt direct in het verlengde van de ambities in het kader van het Innovatiepact en sluit tevens aan bij de vijf transitiepaden van de Roadmap Next Economy zijnde Digital Gateway, New Energy, Circular Economy, Entrepreneurial Region and the Next Society inclusief Next Education. De GHC3.0 kent drie locaties: GHC-Westland, GHC-Oostland en GHC-Barendrecht/Ridderkerk.

Eigenaar

Meerdere partijen zijn betrokken bij de GHC3.0 zoals Greenport West-Holland, Hoogendoorn, Demokwekerij Westland, Greenport Food & Flower Xperience Center, Delphy Improvement Center, LDE, Wageningen UR Glastuinbouw, Hogeschool Inholland en Lentiz onderwijsgroep. Lentiz onderwijsgroep is trekker en afstemming vindt plaats in de Klankbordgroep Kennis & Innovatiepact van Greenport West Holland.

Resultaat

 • Realisatie en branding van de GHC3.0 als de internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de internationale horti business.
 • Realisatie van een samenhangend onderzoekeenheid van LDE, Wageningen University Glastuinbouw, lectoraten en praktoraten
 • Realisatie van nieuwe oplossingen rondom feeding mega cities, horticulture & technology, (virtuele) logistieke ketens inclusief big data en RFID2.0 etc, vergroening steden en gebouwen, gezondheid & welbevinden
 • Internationaal opleidingsaanbod en groei in het aantal buitenlandse studenten en cursisten
 • Realisatie van voorzieningen rondom o.a. vertical farming, test center voor digital logistics & big data en een internationaal Digital Horticulture Control Room
 • Structurele beïnvloeding van de internationale Horti-agenda.

Project 28: Tuinder Tom

Omschrijving

Zoals in vrijwel iedere sector speelt ook in de glastuinbouwsector de noodzaak om aan de slag te gaan met nieuwe digitale technologieën.

Een zestal bedrijven uit de tuinbouwsector hebben samen met InnovationQuarter het initiatief Tuinder Tom gestart, een proeftuin voor digitalisering in de glastuinbouw. https://www.innovationquarter.nl/nieuws/tuinder-tom-digitale-technologie-naar-procesoptimalisatie-glastuinbouw/

Digitalisering is tevens een van de speerpunten binnen de Roadmap Next Economy, de routekaart van de transitie naar een nieuwe economie in Zuid-Holland.

In samenwerking met ondernemers in de tuinbouw en de regionale kennis- en onderwijsinstellingen worden business cases ontwikkeld om de digitalisering in de tuinbouw te versnellen. De aanwezige kennis, techniek en data worden samengevoegd en van daaruit wordt gewerkt aan mogelijke business cases.

Eigenaar

InnovationQuarter samen met kwekerij Zwethlande, Delphy, LetsGrow.com, B-Mex, Plantsome.nl en Florinco.

Resultaat

Business cases op het gebied van digitalisering en meer ondernemers die aan de slag gaan met nieuwe digitale technologie om de teelt en afzet verder te optimaliseren.

Project 29: World Horti Center

Omschrijving

World Horti Center is het mondiale kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw. Het centrum biedt diensten op het gebied van educatie, onderzoek en presentatie, voor iedereen uit de internationale glastuinbouwsector.

Missie

World Horti Center is het meest actuele kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw, dat door kennisuitwisseling en samenwerking sneller kan innoveren.

World Horti Center is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, waarin openheid en transparantie centraal staan. De technische ontwikkelingen vormen vaak positieve bijdragen aan maatschappelijke onderwerpen.

Visie

De internationale glastuinbouwsector kan mondiaal een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen. World Horti Center wil hierin een leidende rol spelen door oplossingen te bieden voor relevante maatschappelijke thema’s, zoals water, voedselvoorziening, voedselveiligheid, welbevinden en duurzaamheid.

World Horti Center wil het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector worden. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Een centrum dat jaarlijks door zo’n 25.000 internationale vakmensen bezocht zal worden.

Eigenaar

Demokwekerij Westland, stichting Greenport Food & Flower Xperience (GFFX), gemeente Westland en MBO Westland (Lentiz, Mondriaan en Albeda). Samen met ruim 100 bedrijven en (onderzoeks)organisaties, onderwijspartners als InHolland, de Universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (LDE), aanbieders van cursussen geven we verder vorm aan de missie en visie van het WHC.

Resultaat

World Horti Center wil het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector worden. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Een centrum dat jaarlijks door zo’n 25.000 internationale vakmensen bezocht zal worden.

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest