Jaarevent 2023
Logistiek

Slimme efficiënte logistiek

De kracht van producenten in het regionale tuinbouwcluster is hun hoge leveringsbetrouwbaarheid. Dat is alleen mogelijk met een goede agrologistiek.
De logistiek van de toekomst is multimodaal, ofwel een combinatie van verschillende transportmogelijkheden. Zaken als duurzaamheid (emissieloos), de inzet van ICT (voor onder meer tracking & tracing) en kwaliteitsbewaking (onder meer door gekoeld transport) zijn hierbij cruciaal. Daarnaast moeten in de regio voldoende agrologistieke bedrijventerreinen beschikbaar zijn en blijven.

Wat doet Greenport?

Nederland is een handelsland, met tuinbouwproducten als belangrijk ingredient. Hoe zorgen we dat die (internationale) handel nóg succesvoller en duurzamer is en Nederland zich nog beter kan profileren als ‘internationale draaischijf’?

De Greenport werkt op diverse vlakken aan een slimme en efficiënte agrologistiek en infrastructuur. Zo onderzoeken we de toekomst van het vervoer van tuinbouwproducten en welke eisen die toekomst stelt aan bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Daarnaast ondersteunen we de ontwikkeling van slimme ontsluitingen, zoals de Holland Rail Terminal en de Greenport Corridor.

Ambitie

Nederland is een handelsland, met tuinbouwproducten als belangrijk ingrediënt. Hoe zorgen we dat die (internationale) handel nóg succesvoller en duurzamer is en Nederland zich nog beter kan profileren als ‘internationale draaischijf’?

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Albert Abee (gemeente Westland)
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Erik de Winter (De Winter), Michiel van der Veen (Royal Lemkes), Herwi Rijsdijk (ABC Westland), vertegenwoordiger Olympic Fruit

Ambitie
 • De sector gebruikt verschillende modaliteiten: weg, water en spoor om het versproduct snel,  efficiënt en duurzaam te transporteren. Deze multimodale stromen zijn sterk toegenomen en het gebied sluit goed aan op het internationale wegennet, spoorverbindingen, lucht- en waterwegen en op de mainports die fungeren als overslagpunten in dit netwerk.
 • Op de logistieke knooppunten zijn gekoelde ketenfaciliteiten voor versproducten aanwezig. Coolport West functioneert in 2030.
 • De versproducten getransporteerd via vrachtwagens rijden voor het overgrote deel op duurzame brandstoffen. ICT zorgt voor efficiënte belading en snelle afhandeling van transport, waardoor er minder bederf is in de keten.
 • Door breed gebruik te maken van ICT-standaarden zijn ondernemers in 2030 volledig in staat aan tracking & tracing te doen. Dat geeft hen een dominante positie in de internationale verslogistiek en zorgt dat producten, kennis en kunde internationaal te vermarkten zijn.

 

Resultaat
Leveranciers kunnen in 2030 mondiaal aangeven wanneer zij welk product leveren (tracking & tracking). Ondernemers in Greenport West-Holland investeren voortdurend in logistieke innovaties om op deze klantwensen in te spelen.

 

Er is een gezamenlijke prioritering van de noodzakelijke infrastructuur en er is een gezamenlijke lobby richting Rijk en provincie.

Projecten
 • Infrastructuur: gedragen lijst infrastructurele wensen opstellen en in brengen bij het bestuurlijk overleg MIRT en bij de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de provincie (BDU gelden)
 • Green meets Port: zorgen dat achterban GPWO goed aansluit op programma en focus verbreden van groenten en fruit naar Greenport breed
 • Koppeling maken met agenda’s overige Greenports, met name Aalsmeer en het daar lopende luchtvrachtonderzoek
 • Gebiedsverkenning MIRT Westland: input leveren aan gebiedsherkenning, met als doel concrete investeringen in infrastructuur verkrijgen en – waar gewenst – transitie van functies mogelijk maken
 • Innovatie agenda agrologistiek: input leveren voor subsidie- en investeringsprogramma’s zoals Topsector T&U, IQ en Greenport Horti Campus (inclusief IDC Logistiek)
 • Multimodale overslagpunten: planvorming en lobby voor realisatie GreenRail terminal Bleiswijk en haven Westland
 • Mainport-Greenport
 • Duurzame agrologistiek bedrijventerreinen
 • Slimme ontsluiting
 • Green meets port
 • Gebiedsverkenning
 • MIRT Westland
 • Multimodale overslagpunten

 

Themacoördinator

Eline van den Berg

Eline van den Berg

Themacoördinator Ambitie 5. Slimme en efficiënte logistiek (Royal FloraHolland)

Recente berichten Logistiek

Leveranciers kunnen in 2030 mondiaal aangeven wanner zij welk product leveren (Track & Trace). ondernemers investeren voortdurend in logistieke innovaties om op deze klantwensen in te spelenPin It on Pinterest