Jaarplan 2024

De provincie kiest 5 prioriteiten om de concurrentiepositie van Greenport West-Holland te behouden en te versterken. Dat staat in het strategisch handelingsperspectief dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Het strategisch handelingsperspectief beschrijft een visie op de toekomst van de tuinbouwsector in de Greenport West-Holland. De provincie geeft onder meer prioriteit aan modernisering en herstructurering van de tuinbouwsector in combinatie met energie en watertransitie. Ook het realiseren van multimodale transportknooppunten en versterken van kennis en innovatie horen bij de 5 prioriteiten.

Op weg naar een Greenport 3.0

In het perspectief staan de 5 prioriteiten waar de provincie een rol voor zichzelf ziet op weg naar een Greenport 3.0 die verbonden is met de stad en de mainports. Greenport West-Holland is in potentie het meest complete tuinbouwgebied van de wereld. Dat komt door het sterke samenspel tussen productie, handel, verwerking en logistiek.

De 5 prioriteiten en de rol van de provincie

  1. Modernisering/herstructurering van de glastuinbouwbedrijven in combinatie met schone energie- en watersystemen. De ambitie is om dit tuinbouwcluster de komende jaren te ontwikkelen tot sector met de schoonste energie ter wereld.
  2. Westland bereikbaar, prettig wonen en werken. Westland is ligt midden in een metropoolregio. Daarmee zijn allerlei grootstedelijk voorzieningen in de nabijheid. Het Westland heeft echter beperkt profijt van deze voorzieningen door de gebrekkige (OV) bereikbaarheid. In het gebied zélf is ook meer aandacht nodig voor woon- en leefkwaliteit.
  3. Complete agribusiness- en handelsterreinen en multimodale knooppunten netwerk. Door een betere verbinding tussen de glastuinbouw en het havenlogistieksysteem kan de efficiency bereik van afzetmarkten vergroten.
  4. Versterken van kennis en innovatie agenda. De Greenport kent een groot aantal kennis- en opleidingsinstituten op diverse niveaus en op diverse vlakken. Daarnaast is een groot aantal innovatieve bedrijven in de regio gevestigd. Door het verbinden van de kunde van de Greenport met de kennis van de regio ontstaan cross overs tussen productinnovatie en marktinnovatie. Dit vergroot de kansen op het ontwikkelen van nieuwe innovaties.
  5. Aantrekken en mogelijk maken van doorontwikkeling pioniers. Pioniers zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. De greenport 3.0 moet levendige broedplaats zijn wat het een interessante vestigingslocatie maakt. Op dit moment is dit maar zeer beperkt het geval.

Partijen in de sector

Input voor het strategisch handelingsperspectief komt van alle vertegenwoordigers uit de tuinbouwsector in dit gebied. Dat de urgentie bij alle partijen onderkend wordt blijkt onder andere uit het bundelen van de krachten in de CoalitieHOT en de stichting Greenport Westland Oostland.

Na vaststelling

Het vaststellen van het strategisch handelingsperspectief geeft de provincie mandaat om aan de 5 prioriteiten te gaan werken. Het strategisch handelingsperspectief is een uitwerking van een deel van de Visie Ruimte en Mobiliteit. Het document wordt na vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Gedeputeerden Han Weber en Adrie Bom-Lemstra sturen na vaststelling een informerende brief aan het dagelijks bestuur van de Greenport West-Holland en de CoalitieHOT.

Op de website van de Provincie diverse verslagen en documenten. lees verder >>

De reacties n.a.v. dit bericht op Twitter spreken genoeg! Ondernemer Ted Duijvestijn en Bestuurder Glastuinbouw Nederland Noord Jos van der Knaap tweeten het volgende:

Reactie TwitterReactie TwitterPin It on Pinterest