Jaarplan 2024

Elf leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland brachten onlangs een bezoek aan tuinbouwondernemers op de locatie van potplantenkwekerij Ammerlaan TGI in Pijnacker-Nootdorp. Tijdens het bezoek maakten de Statenleden kennis met hoe duurzaam de glastuinbouw produceert en gebruikmaakt van onder meer geothermie en restwarmte, en hoorden ze verhalen over hoe het Greenport-cluster werkt aan de energietransitie.

Het bezoek was op initiatief van de Statenleden zelf. Begeleid door Jolanda Heistek (|Greenport West-Holland) vertelden Leon Ammerlaan (Ammerlaan TGI), Desiree Olsthoorn (OK Plant) en Gerard Scholtes (Kwekerij De Poel) welke keuze zij hebben gemaakt in de verduurzaming van hun bedrijf en wat de impact van de hoge energieprijzen hierop is. 

Belangrijk is het energieverbruik verminderen, waarbij op allerlei manieren wordt geïnvesteerd, zoals in LED, isolatieschermen en reductie van watergebruik, zo vertelden de telers. Ze informeerden de Statenleden over de noodzaak van verschillende vormen van duurzame energie naast elkaar nodig zijn, zo kan waterstof in de toekomst een rol gaan spelen door de WKK’s hier op te laten draaien. 

Subsidie

Een terugkerend thema in de verhalen van de drie ondernemers is het wegvallen van de SDE++ subsidie door de subsidiesystematiek. Geothermieprojecten kunnen mede door het wegvallen van deze SDE++ subsidie niet meer concurreren met WKK-warmte. Door vragen vanuit de Statenleden is besproken waar de warmteprijs van afhankelijk is en waarom geothermie nu onvoldoende kan concurreren. 

Subsidies als de SDE++ zullen naar inschatting nog een aantal jaar nodig zijn om geothermie door te ontwikkelen en te kunnen concurreren met fossiele restwarmte. Bovendien is de koppeling van de tuinbouwgebieden aan WarmtelinQ belangrijk als knooppunt tussen verschillende gebieden. De gebouwde omgeving profiteert ook van de warmte die ontsloten wordt als de glastuinbouw gekoppeld wordt aan WarmtelinQ.  

Een ander onderwerp van gesprek was de beschikbaarheid en levering van CO2. De behoefte aan CO2 verschilt per teelt, en dus per onderneming. Zo heeft de sierteelt een andere CO2-behoefte dan de groenteteelt. Daarnaast is de locatie van het bedrijf van invloed, omdat aansluiting op de OCAP-leiding nog niet overal in de regio is gerealiseerd. Voor de meeste  bedrijven is externe CO2-levering een belangrijke randvoorwaarde om over te kunnen stappen op duurzame warmtevoorziening. 

Belang van tuinbouwcluster

Het werkbezoek werd afgesloten met het delen van bevindingen. Hieruit kwam dat de presentaties en de rondleiding door de kas inzichten hebben gegeven over de positieve rol van de glastuinbouw in het energiesysteem en de verbinding met de bebouwde omgeving en de impact van de hoge energieprijzen op de sector. Ook de diversiteit in verschillende soorten tuinbouwbedrijven en de daarbij komende verschillende energiebehoeften was voor sommigen een nieuw inzicht. 

Duidelijk bleek tijdens het bezoek het belang van het glastuinbouwcluster voor de economie en energietransitie in Zuid-Holland. De noodzaak om aardwarmteprojecten rendabel te houden door een correctie bij de SDE-systematiek door te voeren werd breed onderschreven. 

 Pin It on Pinterest