Nieuwe Energie

VISIE EN AMBITIE

Biobased Greenport West-Holland is een (tuinbouw)ondernemers gestuurde netwerkorganisatie van bedrijven, kennis-, ketenpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties met als doel biobased business in de glastuinbouw in de Greenport West-Holland tot ontwikkeling te brengen.

Visie

Overwegingen voor het aangaan van dit samenwerkingsverband zijn dat de partners in het netwerk  de overtuiging hebben dat:

 1. In de transitie naar een biobased economy er een toenemende vraag naar hoogwaardige plantaardige grondstoffen ontstaat
 2. Glastuinbouwondernemers in de Greenport een belangrijke rol kunnen spelen als leverancier van planten, plantendelen, extracten en plantenstoffen en als businesspartner in biobased ketens. Deze plantenstoffen kunnen zowel gewonnen worden uit het plantaardig restmateriaal als uit specifiek voor dit doel geteelde gewassen onder geconditioneerde omstandigheden.  Veredeling en rassenkeuze zijn daarbij van belang.
 3. Deze nieuwe economische activiteit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdiencapaciteit en de duurzaamheid van het glastuinbouwcluster in de Greenport West-Holland  en business partners binnen en buiten de Greenport. Het versterkt de concurrentiepositie van de sector.
 4. Deze transitie in de tuinbouw niet autonoom op gang komt, maar door de partners in Biobased Greenport West-Holland moet worden ondersteund met een toegesneden innovatie- en actieplan.
 5. Biobased Greenport West-Holland daarmee de realisatie van de biobased economy in de glastuinbouw in de Greenport een belangrijke impuls kan geven

Ambitie 2020

Ambitie is dat in 2020:

 1. De glastuinbouw in de Greenport West-Holland  nieuwe economische activiteiten realiseert met het tot waarde brengen van plantenextracten en plantenstoffen als partner in nieuwe biobased ketens
 2. Bestaande en nieuwe bedrijven hebben zich toegelegd op het extraheren, raffineren en verwerken van plantenstoffen voor nieuwe (biobased) toepassingen
 3. Dit draagt bij aan een duurzame positionering van de glastuinbouw en een meerwaarde genereert van € 50 miljoen

Acties

Onder aansturing door (tuinbouw)ondernemers werken de partners in Biobased Greenport West-Holland samen in de opzet en uitvoering van een innovatie- en actieplan om biobased business in de glastuinbouw met cross-overs naar andere sectoren te realiseren. Acties liggen op de volgende terreinen:

 1. Kennisontwikkeling en –overdracht.
 2. Pilotprojecten en nieuwe samenwerkingsverbanden
 3. Ontwikkeling Biobased Valorisatie Park

Recente berichten Biobased

Illustratie BBW


Pin It on Pinterest