Jaarplan 2024

De reactietermijn van deze vacature is inmiddels gesloten, reageren op deze vacature is niet meer mogelijk.

Greenport West-Holland (GPWH) is een onafhankelijk en uniek samenwerkingsverband van ca. 50 partners, verdeeld over: ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partners aan een economisch vitale en duurzame toekomst voor specifiek het regionale tuinbouwcluster in West-Holland. GPWH omvat bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt: van handelaren tot productiebedrijven en van veredelaars tot logistieke bedrijven, zakelijke dienstverleners en technische toeleveranciers. GPWH faciliteert een actief netwerk, biedt experimenteerruimte en initieert gezamenlijke projecten. Innovatie vormt daarbij de rode draad. GPWH onderzoekt welke acties nodig zijn voor die economisch vitale en duurzame toekomst. Hoofdthema’s zijn energie, leefomgeving (waaronder het thema ‘gezondheid en geluk’) en arbeid. GPWH genereert haar inkomsten door middel van partnerbijdragen en subsidies. Daarmee wordt de netwerkorganisatie in stand gehouden, worden (partner) akkoorden gesloten en (meerjaren) programma’s geïnitieerd en door middel van projectfinanciering gefaciliteerd.

Alles gericht op een vitale en duurzame toekomst voor het glastuinbouwcluster.

Naast GPWH zijn er nog 6 andere regionale greenports actief. Greenports Nederland is de overkoepelende netwerkorganisatie. Binnen het werkgebied van GPWH is de stichting Greenport Horti Campus (GHC) actief. GHC richt zich specifiek op de vorming van campussen: Oostland, Westland en Dutch Fresh Port. Via samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en praktijkonderzoek staan Leven Lang Ontwikkelen (LLO), praktijkgericht onderwijs en fieldlabs centraal.

GPWH heeft een stichting als rechtsvorm. Het kent een stichtingsbestuur, een algemeen bestuur en een greenboard. In deze greenboard zijn alle netwerkpartners vertegenwoordigd. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting kent geen dienstverbanden. Externe vertegenwoordiging, regie en coördinatie, financiële- en projectadministratie, bestuurlijke ondersteuning, communicatie en de organisatie van netwerkevents, zijn ondergebracht in een programmabureau (totaal ca. 3,5 FTE). Dit programmabureau wordt gevormd door zelfstandige professionals, die – onder aanvoering van de directeur – verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van een effectieve en efficiënte netwerkorganisatie. GPWH is gevestigd in Zoetermeer.

Opdracht
Sinds de oprichting in 2014 is GPWH onder leiding van de voormalige directeur sterk gegroeid. Anno 2023 is sprake van een zeer waardevol en actief netwerk. Zo lopen er op dit moment circa 40 projecten en zijn vrijwel alle stakeholders binnen het regionale glastuinbouwcluster aangesloten. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de grote transities waarvoor het glastuinbouwcluster wordt gesteld.

GPWH is nu in een fase gekomen waarin het gaat om het borgen van de juiste focus en het verder professionaliseren van de werkprocessen. In de afgelopen periode is hier bestuurlijk en organisatorisch reeds een start mee gemaakt. Daarnaast gaat het om het uitdragen van het ‘goede en juiste verhaal’. Te vaak en teveel wordt de glastuinbouw politiek en maatschappelijk gezien als het ‘probleem’ in plaats van onderdeel van de oplossing.

In 2023 is aan GHC (naast Lentiz Onderwijsgroep en Hogeschool Inholland) een subsidie (Katapult)
toegekend voor een driejarig ontwikkelprogramma. Op dit moment wordt door GHC de governance ingericht. De verwachting is dat de directeur plus het programmabureau ook ten behoeve van GHC werkzaam zullen zijn.

Voor deze ambitieuze opdracht zoekt GPWH een nieuwe directeur.

Profiel
De juiste kandidaat voor deze functie heeft affiniteit met en interesse in de glastuinbouwsector. Hij/zij moet bekend staan als ambassadeur met een visie, een realistische kijk hebben op de uitdagingen waarvoor de sector gesteld staat en geloven in het positieve effect van de reeds ingezette transities door middel van samenwerking. Hij/zij beschikt over een relevant netwerk en beweegt zich als verbinder, daarin soepel. Hij/zij is diplomatiek, heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen maar beschikt daarnaast ook over zakelijke en ondernemende kwaliteiten. Is extern duidelijk zichtbaar daar waar nodig, maar weet ook de rol en posities van andere stakeholders in het netwerk voor het voetlicht te brengen. Hij/zij heeft inzicht en houdt overzicht wat er in het netwerk en daarbuiten gebeurt, stimuleert en neemt actie en pakt kansen daar waar nodig. Hij/zij begrijpt de dynamiek van een netwerkorganisatie en beschikt over het vermogen om daarop invloed uit te oefenen.

De directeur werkt nauw samen met de programmaregisseurs en projectleiders, verbindt en faciliteert hen bij de aanpak en uitvoering van projecten. Daarbij stuurt hij/zij binnen de afgesproken financiële kaders en bewaakt de juiste bestuurlijke routing. De juiste kandidaat is ervaren met het (samen) werken met zelfstandige professionals, met uiteindelijk een gemeenschappelijk resultaat als uitkomst.

De beoogde directeur is bekend met financiering door middel van subsidies. Hij/zij ervaart het vervullen van een samenwerkingsopdracht, belangrijker dan het hebben van een leidinggevende positie. De aansturing van het programmabureau vindt ook op deze manier plaats. Hij/zij werkt zelfstandig (op basis van mandatering en procuratie), is flexibel qua inzet en werktijden, beschikt over een sterk aanpassings- en zelfreflecterend vermogen.

De directeur verbindt zich via een ‘overeenkomst van opdracht’ aan de stichting Greenport West-Holland. Geboden wordt een (senior) tarief, in overleg vast te stellen. Er is dus geen sprake van een dienstverband. Dit vraagt een hoge mate van commitment aan de opdracht. Vooralsnog gaat het om 4-5 dagen per week voor een periode van tenminste twee jaar. Het stichtingsbestuur is opdrachtgever en ‘beoordeelt’ binnen de overeengekomen opdracht, het functioneren van de directeur.

Taken en (eind)verantwoordelijkheden

  • Het in samenspraak met programmaregisseurs opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarplan, jaaroverzicht en meerjarenplan.
  • Het verkrijgen van bijdragen en subsidies voor het in stand houden van de netwerkorganisatie en uitvoering van projecten.
  • Financiële en inhoudelijke verslaglegging van activiteiten en projecten die onder de vlag van Greenport West-Holland worden uitgevoerd.
  • Het faciliteren en instandhouden van het netwerk.
  • Het actief onderhouden van contacten met de belangrijkste stakeholders.
  • Het samenstellen en functioneren van het programmabureau.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van vergaderingen en bijeenkomsten van het stichtingsbestuur, het algemeen bestuur en de greenboard.
  • Het voorzitterschap van c.q. deelnemen aan diverse overleggen.
  • Het in- en extern vertegenwoordigen van Greenport West-Holland 
  • Alle andere werkzaamheden die zichtbaar bijdragen aan het doel van Greenport West-Holland.

Meer informatie?
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Robert Douma (interim programmamanager) op 06 – 52 68 47 01.

Reageren?
Geïnteresseerden kunnen hun motivatie en cv vóór 24 november a.s. sturen naar robert.douma@greenportwestholland.nl

Na ontvangst van alle reacties vindt een schriftelijke voorselectie plaats. De overgebleven kandidaten worden uitgenodigd voor twee gespreksronden en een kennismakingsgesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Pin It on Pinterest