Jaarplan 2024
Kennis en Innovatie

EnergieAkkoord Greenport West-Holland

Circa 50 bedrijven en organisaties hebben 9 december 2020 het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden.

Het EnergieAkkoord van 2020 is een verlenging van het vorige akkoord uit 2017. In het nieuwe akkoord wordt aangesloten bij de ambitie van de glastuinbouw voor het Nationale Klimaatakkoord. De ambitie legt de nadruk in de reductie van CO2. Voor de tuinbouwsector is daarin een CO2-emissie van 2,2 Megaton in 2030 op nationaal niveau beoogd. Dat is een reductie van 3,4 Megaton vanaf de huidige emissie. Greenport West-Holland, het belangrijkste tuinbouwcluster van Nederland, heeft de ambitie om in 2030 een CO2-emissie van niet meer dan 1,1 Megaton te bereiken.

Om dat te bereiken heeft het EnergieAkkoord een aantal programmalijnen geformuleerd. De programmalijnen gaan onder meer over verbinden van partijen, kennisdeling, monitoring en het faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen. Vanuit het EnergieAkkoord zullen ook warmtecoöperaties in de glastuinbouw worden ondersteund, die werken aan een duurzame warmtevoorziening van hun bedrijven. Het doel is om in 2025 dergelijke energiecollectieven in de gehele Greenport te hebben.

Aan het akkoord dragen meerdere partijen financieel bij. De provincie Zuid-Holland neemt de helft van de kosten voor haar rekening, de gemeentelijke overheden, het tuinbouwbedrijfsleven en het overig bedrijfsleven in de Greenport en de energietransitie nemen de andere helft voor hun rekening. Martin van der Hout is vanaf 2023 aangesteld als Programmaregisseur EnergieAkkoord.

Meet & Greet Energie

Een keer per jaar organiseert het EnergieAkkoord een vrij toegankelijke Meet & Greet over een actueel onderwerp. Hieronder een videoverslag van de meest recente Meet & Greet Energie van december 2022.

#eenwarmhart

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland heeft twee korte films over de energietransitie gemaakt: ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ en ‘Energie voor stad en kas’. Boodschap van films is dat de tuinbouw de energietransitie mogelijk maakt en kan versnellen. Voorwaarde is wel dat de maatschappij investeert in bijvoorbeeld warmtenetten. Bezoek de webpagina over #eenwarmhart

Boek ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’

December 2020 verscheen de uitgave ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’. In dit laagdrempelige boek laten het EnergieAkkoord inwoners van Zuid-Holland zien hoe de glastuinbouw werkt aan de energietransitie. Het boek wordt verspreid in samenwerking met onder meer partners van het EnergieAkkoord. Lees ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’ online

 

Leden stuurgroep

Meindert Stolk
Frank van Kuppeveld
Frank Binnekamp
Hans Koolhaas
Jacco Besuijen
Jan Varekamp
Jaco den Bakker
Jolanda Heistek
Rob Baan
Ted Duijvestijn

Recente berichten Energie

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest