Jaarplan 2024

Digitalisering biedt grote kansen voor ondernemers in Greenport West-Holland. Maar om die kansen goed te benutten, zijn er enkele randvoorwaarden. Een digitaal veilige keten, bijvoorbeeld. En voldoende talenten, kennis en innovatie. Gedeputeerde Meindert Stolk, voorzitter van Greenport West-Holland: “Tegenover iedere 100 werklozen stonden op een gegeven moment 144 vacatures open. 2022 is slechts een voorproefje wat ons te wachten staat.”

Welke rol speelt de provincie in het bevorderen van kennis & innovatie in Greenport West-Holland?

“De provincie zet in op versnelling van de transitie van het tuinbouwcluster naar duurzaam en digitaal. Hiervoor zoeken we de samenwerking op met onze partners in de Greenport Horti Campus en de netwerken die daaruit voortkomen. Eind vorig jaar is het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport gelanceerd. Door bewustwording van kansen en bedreigingen op digitaal gebied, niet alleen van een bedrijf maar ook van de hele keten van leveranciers en afnemers, kunnen we elkaar versterken.
Innovatie is een belangrijk instrument in het versnellen van deze transities. We zijn daarom ook al vanaf het begin actief partner in het Innovatiepact en in het EnergieAkkoord van de Greenport West-Holland. De provincie investeert in zowel de samenwerking als in projecten en helpt om grotere investeringen via het Rijk of Europa naar de regio te halen. Als overheid zien wij onze rol in het versterken van de samenwerking, de basis, en cofinanciering van projecten in een vroeg stadium, voordat ze door de markt worden opgepakt.”

Wat vindt u mooie voorbeelden van hoe kennis & innovatie in de regio zijn georganiseerd?

“Wat ik persoonlijk een mooi voorbeeld vind is de samenwerking in het Innovatiepact. Hierin brengen we focus aan en delen we kennis, zodat we samen verder komen. Ook de samenwerking in de Greenport Horti Campus is een mooi voorbeeld, waarin we drie locaties in onze regio met elkaar verbinden en versterken.”

Waarom is de mogelijke bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds belangrijk voor het cluster?

“De Greenport West-Holland heeft de ambitie om voor de Nederlandse tuinbouwsector de hotspot voor digitalisering te worden. Provincie Zuid-Holland heeft onder meer gekozen voor digitalisering van de tuinbouw als onderdeel van de verdere verduurzaming van deze sector. Gelet op de urgentie bij ondernemers is daarbij ook de koppeling naar een energie-neutrale sector in 2030 van belang. Wij zien opschaling van de publiek-private samenwerking als onmisbaar voor een versnelling en doorontwikkeling op gebied van Leven Lang Ontwikkelen binnen het glastuinbouwcluster, in het bijzonder voor het MKB en de verbinding met het beroepsonderwijs in de Greenport West-Holland.”

Waarom is Leven Lang Ontwikkelen zo belangrijk?

“Vorig jaar zijn we geconfronteerd met een historische krapte op de arbeidsmarkt. Tegenover iedere 100 werklozen stonden op een gegeven moment 144 vacatures open. Alle sectoren kampten met een tekort aan werknemers. 2022 is slechts een voorproefje wat ons te wachten staat. Vanaf 2025 vindt er een grote pensioenuitstroom plaats. Tegenover die uitstroom staat een afnemende instroom van studenten op de arbeidsmarkt. Hier moeten we iets aan doen. Bijvoorbeeld medewerkers gedurende hun loopbaan bij of om te scholen. Hier hebben ondernemers in verschillende opzichten baat bij. Daarnaast hechten nieuwe generaties veel belang aan (door)ontwikkeling. Jongeren willen perspectief zien in hun baan en bijblijven met de laatste ontwikkelingen.”

Wat kunnen ondernemers doen om huidige medewerkers mee te nemen in de innovatieslag?

“Betrek je personeel bij het probleem. Bewustwording en draagvlak zijn nodig om succesvol te kunnen veranderen. Innovaties gaan niet altijd geleidelijk maar zijn vaak disruptief van aard. Kijk maar naar de nieuwe digitale werkwijze die veel werknemers moesten aanleren als gevolg van corona. Dat kost tijd en vaak zit er ook weerstand bij. Voor het succes van de ‘innovatieslag’ zou ik zorgen dat die weerstand tot een minimum wordt beperkt. Gaat het bijvoorbeeld om schoon water, een urgente kwestie die alleen maar pangender wordt, zullen technische innovaties maar een deel van de oplossing kunnen bieden. Ook hier geldt dat bewustwording verticaal door de tuinbouwbedrijven plaats moet vinden: zowel van de top wat leidt tot nieuwe regels en manieren van werken als tot de bodem met de overtuiging dat het anders moet.“

Is volgens u de buitenwereld voldoende op de hoogte van hoe innovatief het Greenport-cluster is?

“De buitenwereld is wat ons betreft onvoldoende op de hoogte van alles wat in ons mooie tuinbouwcluster speelt. Gelukkig probeert het cluster zelf de brug te slaan naar de maatschappij, bijvoorbeeld door mediapersoonlijkheid Dolf Jansen uit te nodigen in de tuinbouw. En laatst waren Tweede Kamerleden op bezoek bij Ter Laak Orchids. Ik vind het een goede ontwikkeling dat het cluster zich actief open stelt voor mensen ‘van buiten’ en ze laat ervaren wat er allemaal voor moois gebeurt.”Pin It on Pinterest