Jaarplan 2024

De laatste weken van 2019 was er veel aandacht voor klimaat en energietransitie. Eerst was er die uiterst teleurstellende uitkomst van de klimaattop in Madrid. Grote landen zoals Australië, Brazilië en de VS weigeren domweg om serieus klimaatbeleid te maken. Daarnaast hebben veel andere landen ook hun eigen, vaak onhaalbare wensen en eisen die een gezamenlijk beleid en acties om de opwarming tegen te gaan bijzonder complex en bijna onmogelijk maken. 

Dat bleek ook wel in alle reacties op de ambitieuze Green Deal voor Europa die Timmermans lanceerde. Het vraagt kennelijk om nog grotere voelbare gevolgen van de opwarming in die landen zelf, hoewel dat met de bosbranden en temperaturen boven 50 graden in Australië nauwelijks voor te stellen is. Ongetwijfeld vraagt het in die landen ook om andere politieke stromingen aan de macht om het tij te doen keren.

Dichter bij de sector is het desastreuze besluit om de ODE-heffing per 1 januari 2020 met 177% te verhogen voor het elektraverbruik tussen 50.000 en 10 mln Kwh. In pleidooien naar de politiek heeft de sector uitgelegd dat het een lastenverzwaring betekent tot 140.000€ per aansluiting en dat het juist in glastuinbouw volledig averechts werkt voor de energietransitie. Die lobby van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland vond gelukkig gehoor in de Eerste Kamer. Daar werd met grote meerderheid op 17 december een motie aangenomen die de minister opdraagt om mogelijkheden te onderzoeken om de disproportionele verhoging voor glastuinbouw te verminderen en de verhoging eventueel te temporiseren. De verhoging gaat per 1 januari formeel dus wel door, maar de sectorvertegenwoordigers zullen zeker snel met ministerie aan tafel gaan om deze maatregel van tafel te krijgen.

Dat moet ook wel, want de gevolgen van dit besluit zijn onomkeerbaar daar waar bedrijven gedwongen zullen moeten stoppen en daar waar, in ieder geval voor de eerste 10 jaar, WKK’s worden gereviseerd en nieuwe worden besteld. Ook het zo hard benodigde draagvlak bij glastuinbouwondernemers voor warmtenetten zal verdampen als dit tarief niet wijzigt.

De aandacht voor die warmtenetten en geothermie is er nog wel zoals bleek tijdens een goed bezochte Meet & Greet Energie die het EnergieAkkoord organiseerde op 17 december. In deze nieuwsmail leest u meer hierover. Ook binnen het Westland en Oostland gaat de planvorming voor de gebiedsdekkende warmtenetten wel door zo viel op die bijeenkomst te beluisteren, maar het staat of valt met het draagvlak bij de ondernemers.

Coherent beleid van de rijksoverheid in de richting van glastuinbouw is daarbij onmisbaar. Niet alleen ten aanzien van ODE-heffing, maar ook voor de CO2-voorziening aan de glastuinbouw en de wetgeving rondom geothermie.

2020 is het derde jaar van het EnergieAkkoord en we zullen volgend jaar u als partners vragen naar uw ervaringen en mening over mogelijk vervolg. Dit zal net voor en na de zomer plaatsvinden.

Onze activiteiten, zoals deze nieuwsbrief, themasessies en betrokkenheid en facilitering bij projecten, zetten we volop door. Daarnaast zijn we samen met de sector zelf en de gemeenten betrokken bij de gebiedsuitwerking van het Klimaat en Energie Akkoord en het opstellen van de Regionale Energie Strategie. Heeft u suggesties of vragen over de activiteiten van het EnergieAkkoord, neem dan contact op met ondergetekende.

Ik wens u fijne feestdagen en een goed en succesvol 2020..

Nico van Ruiten
Programmaregisseur EnergieAkkoordPin It on Pinterest