Jaarplan 2024

In een nieuw, vierjarig PPS-project richten onderzoekers van Wageningen University & Research zich op de biodiversiteit in en om kassen. Hoe kunnen we deze zodanig verrijken dat zowel de natuur als de glastuinbouw daarmee geholpen zijn? Het PPS-project Functionele biodiversiteit in en om de kas wordt mogelijk gemaakt door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Stichting Kennis In Je Kas (KIJK), Glastuinbouw Nederland (penvoerder), Gewascoöperaties Paprika en Komkommer, Stichting Chrysant NL, Biobest, Fruitweelde, Polyfly, Greenport West-Holland en de gemeenten Westland en Pijnacker-Nootdorp.

De mondiale achteruitgang in biodiversiteit is zorgwekkend. In glastuinbouwgebieden zijn in principe terreinen beschikbaar voor biodiversiteitsherstel, zoals braakliggend land, wegbermen en open stroken langs kassen en watergangen. Hoewel een gevarieerde natuur rond kassen niet zonder risico is voor tuinbouwgewassen, kan biodiversiteit ook functioneel zijn en ziekten en plagen op afstand houden. Onderzoek moet uitwijzen hoe de biodiversiteit in (nieuwe) glastuinbouwgebieden zodanig is te verrijken dat deze goed is voor zowel de natuur als de bedrijven.

De biologische bestrijding van plaaginsecten kan dan al buiten de kas beginnen. Het vernieuwende onderzoek richt zich primair op de bestrijding van schadelijke wantsen in en om de kas en op het versterken en op het benutten van natuurlijke populaties zweefvliegen als bestuivers en bestrijders. Het project omvat drie werkpakketten, die inzoomen op biodiversiteit in de kasomgeving, het bestrijden van schadelijke wantsen in en om kassen en een actievere rol voor zweefvliegen in de bestuiving van zachtfruit en het bestrijden van bladluizen.

Lees verder op de website van Onder GlasPin It on Pinterest