Jaarplan 2024

Een van de afspraken binnen het EnergieAkkoord uit 2017 was het bepalen van de nulsituatie voor (duurzaam) energieverbruik en CO2-emissie. Aan Wageningen Economic Research (WEcR) is de opdracht gegeven om dit voor de glastuinbouw uit te voeren met 2016 als basisjaar. CE Delft berekende het (duurzaam)energieverbruik en de CO2-emissie van agro-gerelateerde bedrijven in 2016. Een samenvatting van deze onderzoeken en de volledige rapportages zijn nu beschikbaar. 

WEcR voert ook de jaarlijkse landelijke energiemonitor voor de glastuinbouw uit en voor Greenport West Holland heeft men gefinancierd door Kas als Energiebron vanuit die landelijke aanpak een regionale format gemaakt. Vervolgens heeft WEcR in opdracht en overleg met Greenport West-Holland de gegevens voor onze regio ingevoerd. Dit geeft de volgende resultaten.

Aan CE Delft is gevraagd om voor de agro-gerelateerde bedrijven – zoals bloemen- en groente-exporteurs, koelhuizen, kassenbouwers, tuinbouwtoeleveranciers, mechanisatiebedrijven, verpakkingsbedrijven, zaadbedrijven – het (duurzaam)energieverbruik en de CO2-emissie in 2016 te bepalen. CE Delft heeft dit  gedaan op basis van werkelijk verbruik met enkele noodzakelijke bijschattingen. Tevens is CE Delft gevraagd om via haar methode complementair aan WEcR ook voor de glastuinbouw in 2016 de cijfers te produceren. Dit geeft een beter inzicht in het gebruik van duurzame bronnen en levert de cijfers per gemeente.  

Resultaat Wageningen Economic Research

Areaal en energievraag

Het areaal glastuinbouw in Greenport West-Holland (4.292 ha) omvat 46% van het Nederlands areaal glastuinbouw. In Greenport West-Holland is er naar verhouding meer sierteeltareaal en minder voedingsglastuinbouw. Binnen Greenport West-Holland zijn er verschillen tussen drie afgebakende deelgebieden West (2.674 ha), Oost (1.306 ha) en Zuid (313 ha). Uit het energiegebruik per m2 kas blijkt dat in Greenport West-Holland gemiddeld intensievere gewassen worden geteeld. In de deelgebieden West en Oost worden in vergelijking met het landelijk gemiddelde ook intensievere- en in deelgebied Zuid gemiddeld extensievere gewassen geteeld. Hierbij is ook het gebruik van belichting van invloed.

Energievoorziening

Het totaal aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie lag in Greenport West-Holland in 2016 met 18,9% hoger dan landelijk (17,8%). In deelgebied Oost (29,8%) zat dit erboven en in West (14,8%) en in Zuid (9,1%) zat dit eronder. Het verschil komt vooral door centrale warmtelevering van ca 2,1 PJ via het B3hoek-net in deelgebied Oost. Daarnaast was ook het aandeel duurzame energie in Oost groter. Het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik lag in 2016 in geheel Greenport West-Holland met 5,1% onder het aandeel in de glastuinbouw in geheel Nederland (5,5%). Het aandeel van inkoop warmte (4,1%) lag hoger dan landelijk (3,7%). Dit gold ook voor het aandeel inkoop elektriciteit, in Greenport West-Holland was dat 9,7% en landelijk 8,7%.

CO2-emissie

In 2016 bedroeg de CO2-emissie in de glastuinbouw in Greenport West-Holland 2,8 Mton en had een aandeel van 49% in de CO2-uitstoot van de Nederlandse glastuinbouw als geheel. Dit aandeel was groter dan het aandeel in het areaal (46%). Dit verschil komt door het saldo van de gemiddeld hogere energievraag per m2 en het grotere aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie. De hogere energievraag werd daarbij niet geheel gecompenseerd door meer energie uit voorzieningen zonder CO2-emissie.

Resultaat CE Delft

Energieverbruik

Voor de agro-gerelateerde bedrijven is de totale bruto elektriciteitsafname 153.573 MWh en het gasverbruik ca 23 mln Nm3, waarmee 0,041 Mton CO2-emissie gepaard gaat.

De totale bruto elektriciteitsafname van de glastuinbouwbedrijven is 953.242 MWh .  Het totale gasverbruik van de glastuinbouwbedrijven is circa 1,5 miljard Nm3, waarmee 2,706 Mton CO2 gepaard gaat.

Tabel 1 – Energieverbruik glastuinbouw en agrogerelateerde bedrijventerreinen.

Gemeente Bruto areaal glastuinbouw (m2) Elektriciteits-afname (MWh) Gasverbruik (duizend Nm3) Aantal agrogerelat. bedrijven Elektriciteits-afname (MWh) Gasverbruik (duizend Nm3)
Barendrecht 91.369  768  2.187 298  23.147  1.936
Brielle 1.540.956  12.947  36.889 0  –  –
Delft 0  –  – 0  –  –
Den Haag 98.253  826  2.352 0  –  –
Lansingerland 11.091.978  88.149  226.336 60  21.553  342
Midden-Delfland (*) 2.314.934  53.866  83.764 0  –  –
Pijnacker-Nootdorp 5.065.063  46.019  106.639 0  –  –
Ridderkerk 529.062  4.445  12.665 75  41.000  2.894
Rijswijk 81.369  769  1.960 0  –  –
Rotterdam-Oost 75.046  631  1.797 147  13.848  838
Rotterdam-West 1.254.376  5.339  31.124 0  –  –
Schiedam 52  4.899  296
Waddinxveen 887.514  11.510  22.050 62  12.276  353
Westland (**) 37.839.095 687.452 872.744 649  36.851  16.316
Westvoorne 1.182.466  9.935  28.307 0  –  –
Zuidplas 3.176.144  30.586  92.144 0  –  –
Totalen 65.227.625 953.242 1.513.625 1343  153.573  22.976

(*) Leveringsgebied van Westland Infra; bruto elektriciteitsafname is berekende waarde.
(**) Van het verbruik van de agrogerelateerde bedrijventerreinen in gemeente Westland is een deel al meegenomen in het verbruik van de glastuinbouw. Alleen de overige bedrijventerreinen zijn in deze tabel opgenomen.

Duurzame opwekking

De opwekking van duurzame energie met zonnepanelen levert in totaal 16.097 MWh elektriciteit, waarvan ca de helft op de agrogerelateerde bedrijven en de andere helft op de glastuinbouwbedrijven.  Met geothermie wordt 2.919.206 GJ geproduceerd en met WKO 326.253 GJ warmte plus koude. Biomassa produceert in 2016 voor 319.288 GJ aan warmte.

DownloadsPin It on Pinterest