Energie Dashboard

Komende maanden doet MoVe (www.move-rdh.nl) samen met de Greenport West-Holland onderzoek naar efficiënte én schone logistiek binnen de regio. Het gaat daarbij onder meer om vervoer over weg, spoor en water vanuit de Greenport en de Mainport naar het ‘achterland’. De ‘Verkenning versterking Mainport-Greenport agrologistiek’ dient als basis voor toekomstig landelijk, provinciaal en regionaal beleid, vertelt Peter Verbon van MoVe. “Bedenken wat je zelf wilt bijdragen aan de toekomst. Wat is je verhaal?” 

Peter, kun je kort uitleggen wat MoVe is en doet?

“Binnen MoVe werken provincie, MRDH, gemeenten en verschillende ministeries samen aan het bereikbaar houden van de regio Rotterdam-Den Haag. Samen spreken we af welke maatregelen we daarvoor nemen én hoe we het uitvoeren. Dat doen we binnen drie programmalijnen: Logistiek in en om de stad, Slimme netwerken en Schaalsprong MOVV, wat gaat over verstedelijking en OV.”

Waarom wordt er apart onderzoek gedaan naar de Greenport en de Mainport?

“Voor Westland en Oostland zijn inmiddels al verkenningen gedaan. In deze Verkenning kijken we naar de gehele regio Greenport West-Holland. Op netwerkniveau kijken we welke eisen de Greenport stelt aan logistiek. Dus hoe maken én houden we de wegen, het spoor en de binnenvaart geschikt voor Greenport-functies? Hoe zorg je voor een goede interne mobiliteit, hoe ziet de transitie naar bijvoorbeeld spoor of binnenvaart eruit? En hoe verhoudt zich dat tot personenvervoer en de Mainport Rotterdam?”

Hoe ziet die samenhang eruit?

“De verkenning naar de wensen van de Greenport verrijken we met de wensen ten aanzien van de Mainport. Al die wensplaatjes worden gecombineerd. Dat betekent niet dat het resultaat een kwestie is van polderen; het gaat erom wat écht belangrijk is, dus waar prioriteiten liggen. Dus: hoe kun je het netwerk zó inrichten dat het robuust is en aangepast kan worden aan toekomstige ontwikkelingen? Het is belangrijk dat de Greenport daarbij een eigen propositie ontwikkelt. Dus niet zeggen wat je allemaal wilt, maar bedenken wat je zelf wilt bijdragen aan de toekomst. Dus: wat is je verhaal?”

Waarop zal de verkenning zich met name richten?

“Een gezamenlijke logistieke visie, ambitie en roadmap, vastgesteld door Greenport West-Holland met draagvlak van alle gemeenten in het gebied en het Havenbedrijf Rotterdam. Doel is het optimaliseren van de logistiek binnen de Provincie Zuid-Holland. Het gaat daarbij vooral om de multimodale aansluiting van de logistieke- en bedrijventerreinen op het infrastructuurnetwerk en het vervoer van vers de stad in. Zo moet bijvoorbeeld de discussie rond een tweede aansluiting van de Dutch Freshport op de A15/A16, de reeferhubs en Connected Transport-verbindingen worden belegd.”

Hoe zien de planning en uitvoering eruit?

“De verkenning wordt uitgevoerd door Michiel Jak, die eerder ook projectleider voor onder meer Connected Transport was. Hij heeft verschillende bronnen, zoals de Bedrijfslevenvisie van de Greenport, het onderzoek naar agrologistieke bedrijventerreinen, de Werkboeken Oostland en Westland en gebiedsvisie Dutch FreshPort. Hij is inmiddels gestart. In juni levert hij zijn eerste tussenadvies op. In het najaar wordt de Verkenning voorgelegd aan de Greenboard; in november beslist het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) over de uiteindelijke adviezen.”

 Pin It on Pinterest