Jaarplan 2024

 

 

 

Ambities 2015-2018 en speerpunten 2018

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partijen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Dit cluster bevat alle bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt: van handelaren tot productiebedrijven en van veredelaars tot logistieke bedrijven.

De Greenport onderzoekt welke acties nodig zijn voor die gezonde, vitale en duurzame toekomst. De ondernemers hebben daarbij de regie; overheden faciliteren en onderwijs- en kennisinstellingen creëren de basis voor de ondernemer met betrekking tot kennis van de toekomst. Door het stimuleren van regionale samenwerking vanuit een landelijk en internationaal perspectief heeft de Greenport een duidelijke functie als regisseur. We zijn betrokken bij tal van denktanks, werkgroepen en uitvoeringsorganisaties. Samenwerken zit dus in onze genen.

Onze doelen

Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft een internationale toppositie. Dat willen we graag zo houden. Dat vraagt allereerst om een duidelijke visie. Die visie is samen te vatten in concrete doelen.

 • Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen
 • Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & geluk
 • Uitbouw draaischijfunctie met Mainports door export- en importstromen
 • Nieuwe internationale hubs
 • Internationaal kenniscentrum

Onze thema’s

De ambities van de Greenport West-Holland zijn verdeeld in de zeven thema’s:

 • Gezondheid & Geluk
 • Kennis & Innovatie
 • Duurzame Energietransitie
 • Water
 • Strategische Gebiedsontwikkeling
 • Slimme, efficiënte agrologistiek
 • Internationalisering en positionering

Binnen de thema’s zijn speerpunten benoemd, alsmede activiteiten waar het programmateam samen met de ambassadeurs en partners actief in zullen participeren. Deze speerpunten betreffen 2018 (deels doorloop 2019 en 2020).

Speerpunten

Binnen de thema’s zijn speerpunten benoemd, alsmede activiteiten waar het programmateam samen met de ambassadeurs en partners actief in zullen participeren. Deze speerpunten betreffen 2018 (deels doorloop 2019 en 2020).

Strategische Gebiedsontwikkeling & Positionering

Ambitie:

De economie van morgen wordt vandaag gemaakt. Daarom is Greenport actief als het gaat om mede-creeëren van die toekomst. We zijn betrokken bij tal van denktanks en uitvoerings-organisaties.

Speerpunten:

 • Roadmap Next Economy Greenport
 • Gebiedsverkenning Oostland
 • Ontwikkelstrategie Greenport HortiCampus 3.0 locaties (o.a. Westland)
 • Versnellen van modernisering (o.a. samenwerking
 • HOT voor gehele Greenport West-Holland)
 • Ontwikkeling Nieuw Reijerwaard
 • Herontwikkeling Groot Handelsmarkt Spaanse Polder
 • Impulsagenda Greenport 3.0 – Greenport regio belang op landelijke agenda

 

Kennis & Innovatie

Ambitie:

De kennis binnen het Nederlandse tuinbouwcluster is van internationale wereldklasse. De Greenport zet zich in voor versteviging van deze kennispositie, voor innovatie en verduurzaming van de sector en de versterking van het kennisniveau van ondernemers en werknemers van nu en van de toekomst.

Speerpunten:

 • Innovatiepact – Agenda & Werkwijze: Ecosysteem voor regionale samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie
 • Kennis- & Innovatieagenda
 • Regionale thema’s
 • Feeding & Greening the Mega-cities
 • Sustainable Urban Delta
 • Food for the future
 • Gezamenlijke innovatieagenda landelijke greenports 
 • Gezondheid & Geluk
 • Circulaire economie
 • Smart ketens
 • Doorontwikkeling Greenport Horti Campus 3.0
 • Stagestimulator
 • (Inter)nationaal onderwijs- en arbeidsmarkt – Human Capital Pool

Gezondheid & Geluk

Ambitie:

Wat zijn nieuwe verdienmodellen voor het tuinbouwcluster? De Greenport focust onder meer op biobased, waarbij het draait om plantinhoudstofen en het verwaarden van reststromen, en geluk (want bloemen en planten maken gelukkig) en een gezonde leefomgeving.

Speerpunten:

 • Biobased Greenport West-Holland
 • Dutch Agri Food Week
 • World Food Day
 • Biobased Greenports – landelijk
 • Rotterdam Food Cluster (gezond en verantwoord eten; healthy lifestyle)
 • Promotie Meer doen met groen – ‘Greening the city’

Duurzame energietransitie

Ambitie:

De Greenport wil de eerste klimaatneutrale Greenport in Nederland zijn. Met het EnergieAkkoord versnellen we de
verduurzaming, onder meer door concrete energieprojecten te verbinden, te versnellen, te fnancieren en te realiseren.

Speerpunten:

 • Uitvoering geven aan EnergieAkkoord
 • Meten en monitoren
 • Programmaregisseur en actieprogramma
 • Ondersteunen warmtecoöperaties
 • Rol van energie in gebiedsontwikkeling – Smart Grid Greenport
 • SMART Grid CO2

Slimme en efficiënte logistiek

Ambitie:

Nederland is een handelsland, met tuinbouwproducten als belangrijk ingrediënt. Hoe zorgen we dat die (internationale) handel nóg succesvoller en duurzamer is en Nederland zich nog beter kan profleren als ‘internationale draaischijf’?

Speerpunten:

 • Gezamenlijke marketing agrologistieke bedrijventerreinen
 • Gezamenlijk onderzoek agrologistieke stromen
 • Lobby o.a. corridor A4-A20 en Holland Rail Terminal, Nieuw Reijerwaard A15/A16
 • Koppelen ICT-standaarden
 • Smart Logistics

Water

Ambitie:

Duurzaam waterbeheer in de glastuinbouw betekent: verdere kringloopsluiting van water op het bedrijf en een duurzame inrichting van de glastuinbouwgebieden en de daar aan verwante bedrijfsterreinen, zodat we ook in de toekomst altijd voldoende (niet te veel en niet te weinig) kwalitatief goed water hebben.

Speerpunten:

 • WaterAmbitie Greenport
 • Gesloten kringlopen
 • Duurzame inrichting van de omgeving

Internationalisering & Marketing

Ambitie:

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt de internationale proflering en netwerken van het Nederlandse tuinbouwcluster.

Speerpunten:

 • EU Greenport
 • Branding van de Greenport
 • Internationaal ondernemerschap
 • Internationale marketing vanuit regionaal en landelijk perspectief
 • Afstemming projecten op basis van kennis en competenties (i.s.m. HHI)
 • Voorbeeld regio voor Nederland; Internationaal profel als samenwerkende regio – Innovatie en
 • Ambitie ‘Feeding & Greening the Mega-cities’

Download

De ambitie en de speerpunten van de Greenport kunt u ook downloaden.

Lees ons laatste nieuws

Categorieën

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest