Jaarplan 2024

Het kabinet presenteerde vorige week een pakket aan noodmaatregelen. Desondanks vonden de eerste bedrijfssluitingen in de tuinbouw al plaats. Het leidde tot de vraagstelling of het pakket a) voldoende snel tot uitwerking komt en b) afdoende effect heeft. De crisisorganisatie deed navraag naar het proces ‘achter’ het Borgstellingsfonds.

Er is een regeling en aanvraagprocedure voor een noodkrediet/overbruggingsfinanciering voor werkkapitaal onder garantie van de overheid. Het ministerie van LNV en RVO maakten dit mogelijk, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor de primaire agrarische sectoren is dit het Borgstellingsfonds voor de Landbouw (BL-C). Voor bedrijven verderop in de keten is dit de BMKB-C. Indien ondernemers te maken hebben met een liquiditeitstekort of verwachten dit te krijgen, kunnen zij een financieringsverzoek bij hun bank voorleggen. De bank kan een beroep doen op een (gedeeltelijke) garantstelling van de overheid. In alle gevallen is de bank het loket voor de ondernemer.

A. Financieel gezonde bedrijven waarbij de situatie in de pré corona periode leidend is

  1. Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank.
  2. De bank meldt de aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en stelt binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.

B. Bedrijven waar het toekomstperspectief al voor de corona periode onder druk staat

  1. Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank.
  2. De bank legt de aanvraag ter toetsing betreffende het toekomstperspectief voor aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij positief advies stelt de bank binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.

Naast de mogelijkheden met het Borgstellingsfonds kunnen alle bedrijven in de keten gebruik maken van de volgende faciliteiten:

  • Noodpakket overheid: ondernemers die extra liquiditeit nodig hebben kunnen gebruik maken van overheidsmaatregelen (uitstel belastingen en Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).
  • Noodmaatregel van banken: uitstel van aflossingen (en bij sommige banken de rente) met een half jaar middels een eenvoudige procedure. Zie hiervoor website van uw bank of check bij uw accountmanager van de bank.

Extra aandacht voor handelsfinanciering versketens is nodig
Vanuit de Taskforce Financiën trekken we samen op met de grote kredietverzekeraars om het kabinet aan te sporen extra regelingen te treffen voor handelsfinanciering. Door de ernstige verstoringen in de markt (zowel bij sierteelt als in de voedingsketen) zien we dat extra risico mijdendgedrag ontstaat dat leidt tot onrust in de ketens. Om te zorgen dat de handel nagenoeg ongestoord door kan lopen, worden aanvullende garanties van de overheid voorgesteld. Daarover was vandaag contact vanuit de Taskforce met het Ministerie van LNV om voor een garantieregeling te pleiten. Ook worden de  contacten met het ministerie van Financiën hiervoor ingezet, zij zullen zo’n garantie moeten borgen.

Snelle grensovergang naar België voor grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep
Informatie van crisiscentrum België
Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Kijk op deze site voor meer informatie.Pin It on Pinterest