Jaarplan 2024

De samenwerkende partijen in MoVe en Greenport West-Holland (GPWH) hebben een strategische verkenning van de logistieke relatie tussen de haven van Rotterdam en Greenport West-Holland gepubliceerd. Doel van de strategische verkenning is om een gezamenlijk perspectief te ontwikkelen voor efficiëntere, slimmere en schonere logistiek tussen de haven en Greenport. De achterliggende gedachte is dat het verscluster goed bereikbaar en dus toekomstbestendig bereikbaar  blijft. 

De infrastructuur binnen en naar Greenport West-Holland staat onder druk. Enerzijds komt dit door groeiende en veranderende capaciteitsbehoefte van de agrologistiek zelf, anderzijds door groei in de mobiliteitsbehoefte de komende jaren door extra bewoners en forensen en nieuwe economische activiteiten. 

Samenwerking MoVe

Binnen MoVe werken provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), gemeenten en verschillende ministeries samen aan het bereikbaar houden van de regio Rotterdam-Den Haag. Daarnaast zetten de MoVe partijen in op het duurzaam groeivermogen van het gebied. Samen stellen zij vast welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Dat gebeurt binnen drie programmalijnen: logistiek in en om de stad, slimme netwerken en uitbreiding van openbaar vervoer.

Fors geïnvesteerd in extra capaciteit

Er is en wordt fors geïnvesteerd in extra capaciteit van het hoofd- en onderliggende wegennetwerk. Vanuit het programma Goederenvervoercorridors wordt de verbetering van het achterlandnetwerk gecoördineerd. Om de kwaliteit van het strategisch versnetwerk in Greenport West-Holland toekomstbestendig te houden, zijn extra ingrepen nodig. Deze zijn in te delen in vier oplossingsrichtingen:

  1. Betere spreiding van drukte
  2. Slim benutten van de infrastructuur
  3. Verminderen wegkilometers
  4. Verbeteringen infrastructuur

In alle vier de oplossingsrichtingen worden de pijlers (digitale) infrastructuur, hubs, keuring & inspectie en informatievoorziening meegenomen. Dit resulteert in een aantal concrete projectideeën die verder ontwikkeld worden met partijen uit het netwerk en bijdraagt aan het doel: een toekomstbestendig strategisch netwerk ontwikkelen waarin het economisch belang van een optimaal functionerende logistiek tussen de mainport Rotterdam en de Greenport West-Holland wordt gewaarborgd tegen minimale externe (maatschappelijke) kosten.

Download het volledige rapport op de website van MoVe.

Klik op de afbeelding hieronder voor de communicatieversie.

Download drieluik ontwikkelagenda

 Pin It on Pinterest