Jaarplan 2024

Hoe is de economie van Oostland te versterken door een betere inrichting? Dat is de uitdaging van de Gebiedsverkenning Oostland. Het afgelopen jaar is een Plan van Aanpak opgesteld. Doel is dat eind dit jaar een integrale visie wordt opgesteld door gemeenten en provincie. 

De toekomst van een gebied is van veel factoren afhankelijk, zoals de bereikbaarheid, woningbouw en duurzaamheid. Voor een regio als Oostland (ofwel de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas) is ook de glastuinbouw van cruciaal belang. De vraag is: hoe zijn al die aspecten samen te smeden tot één succesvol beleid? Die vraag zal worden beantwoord in de Gebiedsverkenning Oostland, waaraan afgelopen jaar hard is gewerkt door kwartiermaker Etwin Grootscholten.

“Een Gebiedsverkenning gaat over het hele gebied, en over alle mogelijke oplossingen: infrastructuur, vervoer, water en woningbouw, om maar enkele voorbeelden te noemen”, vertelt Grootscholten, die eerder ook betrokken was bij Gebiedsverkenning Westland.

“Per oplossing wordt aangegeven welke partij er verantwoordelijk is en welke acties moeten worden ondernomen. Overigens gaat een Gebiedsverkenning niet alleen om economie, maar ook om de menselijke maat, sociale omstandigheden en cultuurhistorische aspecten.”

Negen ambities

Afgelopen jaar voerde Grootscholten gesprekken met tientallen betrokken partijen uit het Oostland, zoals de gemeenten, ondernemers en adviseurs. Op basis van deze verkenning schreef hij samen met zijn collega’s van de gemeenten in Oostland een Plan van Aanpak. In dit plan staan onder meer de 9 ambities die de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland formuleerden, namelijk:

  1. Het faciliteren van modernisering en herstructurering van het glastuinbouwgebied.
  2. Ruimte bieden aan nieuwe technische en samenwerkingsontwikkelingen voor een optimaal vestigingsklimaat (bijv. crossovers, nieuwe verdienmodellen).
  3. Kaders stellen over hoe om te gaan met glas in relatie tot verstening ervan.
  4. Planologische ruimte scheppen voor functieverandering van gebiedsdelen die niet langer doelmatig zijn voor de glastuinbouw.
  5. Optimaliseren van de bereikbaarheid van het gebied/doorstroming van het verkeer.
  6. Het faciliteren van de realisatie van duurzame waterhuishouding/waterzuivering.
  7. Het faciliteren van de energietransitie naar een fossielvrije energievoorziening.
  8. Verkennen of innovatiezones zonder regelgeving (nihil-zones) mogelijk zijn.
  9. Het bevorderen van innovatie in het Oostland, onder andere door het verstevigen van samenwerkingsverbanden, al dan niet in de triple helix.

Snelheid

Mooie en ook gewaagde ambities. Maar hoe kunnen ze worden behaald? En minstens zo belangrijk: hoe verhouden ze zich met andere wensen en eisen van de betreffende gemeenten? Passen de ambities bij de plannen voor woningbouw, om maar een voorbeeld te noemen.

Om die vragen te beantwoorden, gaan de gemeenten en de provincie het komende jaar aan de slag met een gezamenlijke visie. Het voorstel daarvoor ligt nu bij de bestuurders van de gemeenten en provincie. Grootscholten: “Om de snelheid in het proces te houden, hopen we binnen circa anderhalve maand duidelijkheid hebben over het vervolg. Daarna kunnen we doorpakken, zodat we zo snel mogelijk tot een gezamenlijke visie kunnen komen op de toekomst van de regio.”

Gezonder tuinbouwcluster

De eerste stap in dat doorpakken is het verzamelen van kennis die nodig is om de ambities te realiseren. De toekomst van het cluster bepaalt mede het gebruik van de ruimte. “Daarmee is deze Oostland-verkenning dus ook een bouwsteen voor andere opgaven, zoals verduurzaming van de energie, infrastructuur en verstedelijking.”

Voor eind 2018 ligt er – als het goed is – een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de glastuinbouw in de regio. Daarin staan dan gezamenlijke keuzes op gebieden als ruimte en infrastructuur. Met als doel: een nóg gezonder tuinbouwcluster in Oostland.Pin It on Pinterest