Jaarplan 2024

Deze Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 omvat de prioriteiten van en voor de sector, die de draagkracht en slagkracht van de regionale Greenports, individuele bedrijven, ketens en clusters overstijgen en die bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

De basis voor de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 komt voort uit de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 onder leiding van de samenwerkende Greenports. Dit ambitiedocument heeft geleid tot de oprichting van Stichting Greenports Nederland als koepelorganisatie van de regionale Greenports en het opstellen van een nationale agenda voor de samenwerkende Greenports met zeven prioriteiten. Deze prioriteiten vormen de zeven transitiethema’s van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 in aansluiting op de visie van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) “Waardevol en Verbonden” en op de hoofdlijnen voor het nog op te stellen Klimaatakkoord.

Doelstellingen
Met de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 neemt de Nederlandse tuinbouwsector zelf initiatief om zijn toekomst veilig te stellen, het heeft een gezonde uitgangspositie en wil die behouden en uitbouwen. De sector wil de doorbraken en versnellingen realiseren die de komende 10 jaar nodig zijn voor een circulaire tuinbouw via publiek-private samenwerking op de majeure transitie- thema‘s, via agendering van knelpunten en door deze gezamenlijk op te lossen. Meer in het bijzonder zijn de doelstellingen:

 • Zorgen voor extra slagkracht om doorbraken op zeven samenhangende transitiethema’s te realiseren, door het delen van kennis, gezamenlijke visievorming, het agenderen van kansen en obstakels en door te werken aan gerichte gebieds- en beleidsontwikkeling, passende regelgeving en (financiële) arrangementen.
 • Bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen op vraagstukken met een (inter)nationale dimensie, met als doel de uitvoering binnen het gehele tuinbouwcluster, de regionale Greenports en overige productiegebieden te versnellen, mede in samenhang met de mainports en de logistieke knooppunten.
 • Mogelijk maken van experimenten en investeringen in tuinbouwclusters en ervoor zorgen dat innovatieve concepten worden opgeschaald in Nederland en in het buitenland.
 • Communicatie en lobby om de positie van de tuinbouwsector te versterken en positieve effecten van een gezonde en duurzame tuinbouw onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Prioriteiten
Dit Tuinbouwakkoord richt zich op zeven prioriteiten behorende bij de zeven transitiethema’s van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030, waarbij het in praktijk brengen van circulaire tuinbouw de rode draad is:

 1. Energie: versneld naar een klimaat-neutrale tuinbouw
 2. Ruimtelijke inrichting: moderniseren en verduurzamen van de inrichting van productiegebieden
 3. Vers-logistiek: uitbreiden van een snel en optimaal benut duurzaam vers-netwerk en het behouden en uitbouwen van markttoegang.
 4. Gezonde Planten/Gezonde Mensen: duurzame teelt, gezonde voeding en een groene leefomgeving binnen en buiten
 5. Innovatie: internationaal leidend blijven in kennisontwikkeling en kennistoepassing
 6. Arbeidsmarkt en Onderwijs: voldoende en goed opgeleide mensen voor groene banen op alle niveaus
 7. Internationalisering: marktontwikkeling, Holland branding en Europese samenwerking

Lees het volledige Tuinbouwakkoord

 

 

 

 Pin It on Pinterest