Vacature
Programmasecretaris

De board van ACCEZ heeft ingestemd met het projectplan ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’. De ACCEZ-Board ziet de potentie van het project voor de versnelling van de circulaire economie in Zuid-Holland en is onder de indruk van de krachtige partijen die hun schouders hieronder willen zetten. Dat betekent dat geïnvesteerd wordt in kennisontwikkeling op het brede gebied van water. ACCEZ is een kennisprogramma van de provincie Zuid Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven (VNO-NCW West) en universiteiten (WUR en LDE) om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. 

ACCEZ doorbreekt barrières voor het bedrijfsleven en levert nieuwe kennis op over de circulaire economie. Zo draagt ACCEZ bij aan de toegang tot een circulair Zuid-Holland. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen in het programma. Universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht.

De board van ACCEZ heeft ingestemd met financiering van het projectplan ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’. Doel van dit project is verkennen of en hoe oppervlaktewater een rol kan spelen in de buffering van hemelwater en watervoorziening voor de glastuinbouw in de Greenport West-Holland. Het gaat daarbij om een onderzoek naar onder meer hydrologische, technische, organisatorische (maatschappelijk en governance) en economische mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar verschillende functies én gebruikers van het water. 

Andere uitdagingen hebben betrekking op verstedelijking en de woningbouwopgave, hoe verbinden we stad en land? Biedt bijvoorbeeld een overschot aan water in de stedelijke omgeving mogelijkheden om in het tekort aan water in de tuinbouw te voorzien, en vice versa? Kunnen overschotten (winter) in het glastuinbouwgebied elders opgevangen worden? 

Het pilot-project vindt plaats in het gebied ‘Glastuinbouwgebied Pijnacker-West’. Ted Duijvestijn (Duurzame tomaten) is een van de aanjagers. Dit moet een werkwijze opleveren, die – aangepast aan de specifieke situatie – kansrijke oplossing(en) kan bieden voor het watervoorzieningsvraagstuk.

‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’ wordt uitgevoerd door WUR en LDE in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, HH Delfland, ACCEZ en andere partners, met financiering vanuit Provincie Zuid-Holland. Het transitieteam bestaat uit ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. Dit project geeft uitvoering aan een van de opgaven uit de WaterAmbitie Greenport West-Holland.Pin It on Pinterest