Jaarevent 2023

Toegegeven, het kan verwarrend zijn. Naast Greenport West-Holland zijn er nog 5 regionale Greenports. Daarnaast is er Greenport Holland én sinds kort Greenports Nederland. Ik kan me voorstellen dat u het overzicht soms een beetje kwijt bent en zich afvraagt: wat doen ze allemaal en werken ze wel samen. Zorgen maken is nergens voor nodig, het biedt kansen. En ik hoop u uit te leggen waarom.

Drie rollen, één visie, één werkwijze;

De Greenports – zoals die van ons – zijn regionale clusters. Zo is Greenport West-Holland een samenwerking van de triple helix in het gebied rondom Rotterdam, Delft en Den Haag. Die samenwerking hebben we op onze eigen manier georganiseerd, met onder meer een Greenboard, het hoogste bestuursorgaan van onze samenwerking. Bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek uit deze regio werken via de organisatie en het ecosysteem nauw samen.

De organisatie Greenport staat voor inhoudelijke samenwerking én creëert een breder netwerk. Deze twee rollen zijn doorvertaald in de werkwijze van het programmabureau en het programmateam van de Greenport. Er wordt gewerkt met een combinatie van een programmamodel (een centrale organisatie en een programmasturing) en een coalitiemodel (werkend vanuit gerichte coalities). Zo initieert de Greenport onderzoek naar bijvoorbeeld agrologistiek, en verbindt coalities zoals het Innovatiepact en het Energieakkoord.

En dan het ecosysteem. De Greenport vormt samen met betrokken partijen een groot netwerk, een ecosysteem. Zonder directe sturing en hiërarchische verbindingen, maar wel met gedeelde ambities en een gedeelde kijk op de toekomst. Binnen dat netwerk worden onder meer nieuwe coalities gesmeed. Het Energieakkoord en het Innovatiepact zijn voorbeelden van coalities die binnen het Greenport-ecosysteem zijn geïnitieerd, waarin wordt samengewerkt met Greenport-partners, maar ook door andere coalities die zich inzetten voor inhoudelijke samenwerking voor een duurzame Greenport. En met de andere landelijke Greenport regio’s.

Gebiedsoverschrijdende thema’s

Die indeling per regio is begrijpelijk. Ze is namelijk ontstaan door samenwerkende, regionale overheden. En de gemeente Westland – om maar een voorbeeld te noemen – heeft meer raakvlakken met bijvoorbeeld Delft en Lansingerland dan met bijvoorbeeld Noord-Holland Noord. Als het gaat om zaken als gebiedsontwikkeling, onderwijs, energie en logistiek zijn ze elkaars partners, buren, collega’s, noem maar op.

Maar er zijn thema’s die gebiedsoverschrijdend zijn, en waarbij het juist wél belangrijk is de regionale Greenports te bundelen. Op verschillende van die thema’s werd al samengewerkt vanuit ‘coalition of the willing’, maar een meer structurele samenwerking was nodig. Daarom is in december Greenports Nederland opgericht. Dit triple helix-krachtenveld gaat zich vooral bezighouden met de samenwerking met de Rijksoverheid en nationale opgaven binnen de thema’s energie, ruimte, logistiek, innovatie, arbeid & onderwijs, gezonde teelt en internationalisering.

Ik ben blij met de komst van Greenports Nederland. We maken elkaar sterker door de handen ineen te slaan. En nóg een reden om blij te zijn met Greenports Nederland: de nieuwe organisatie is sinds kort ook gevestigd in het HortiVERSum in Zoetermeer, één deur naast die van Greenport West-Holland. Beter een goede buur…

En voor het complete overzicht: Greenport Holland is eensamenwerkingsverband van bedrijfsleven- en brancheorganisaties in de tuinbouw, zoals teeltbedrijven, veiling, handelshuizen, exporteurs, tuinbouwtoeleveranciers.Ook zij werken mee aan de Greenports Nederland agenda met ministerie van LNV en het daarbij behorende TuinbouwAkkoord dat in maart wordt verwacht.

Nog meer Greenports?

Ik hoop dat u ziet dat er samenwerking is. Onze partners en bestuursleden zijn zowel regionaal als landelijk actief. Onze voorzitter, gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, is een van de actieve verbinders tussen deze samenwerkingen.

En als u iets leest over Greenport dat u niet direct kan plaatsen, dan kan het ook zijn dat het over de ‘stad’ Greenport NY, Amerika gaat. Of de transitiestudie ‘Greenports over verduurzaming (GREEN)’ van de Belgische Zeebrugge haven (PORT). Of de naam van een internationaal havencongres, recent in Amsterdam. Of een marketingplatform in relatie tot verduurzaming van havens (GREENPORT). Nu maar hopen dat de marketingafdeling van het Havenbedrijf Rotterdam niet op het slimme idee komt om Port of Rotterdam om te dopen in Greenport Rotterdam. Dan moet ik weer wat aan u uitleggen. Of we kiezen dan voor samenvoegen van deze twee Mainports uit onze regio. Misschien lost dat ook weer andere vraagstukken op…

Voor nu genoeg verwarring. Onder nieuws kunt u lezen wat er in de enige echte Greenport West-Holland gebeurd is afgelopen periode.

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest