Magazine Aan het werk

In Oostland bevindt zich al lange tijd een warmtenet, namelijk het warmtenet in de B3-hoek. In onderstaande figuur is dat de rode lijn. Deze hoofdleiding loopt vanaf de Roca-centrale tot voorbij Bleiswijk. De tuinbouwgebieden met een doorlopende groene omtrek zijn aangesloten op dit warmtenet. De hoofdleiding is in beheer van Uniper en de distributieleidingen naar de tuinders zijn in beheer van Eneco. De warmte die geleverd wordt vanuit deze leiding bestaat uit een mix van warmte vanuit de Roca3-centrale, restwarmte van de AVR via een koppeling met het Rotterdamse net, 2 biomassaketels die warmte invoeden en tenslotte wordt een klein deel piekwarmte geleverd met aardgasketels bij de Roca. 

Volgens het warmte-etiket 2020 van Eneco heeft de warmte in de B3-hoek een CO2-emissie van 21,1 kg/GJ, terwijl bijvoorbeeld een gasketel rond de 56 kg/GJ scoort. Een aanzienlijke verbetering dus. Met een verwacht groter aandeel havenwarmte zal dit verder verbeteren. Het uiteindelijke streven van Eneco is dat alle geleverde warmte in 2035 CO2-neutraal is. Omdat de hoofdleiding een diameter van 800 mm heeft, heeft deze leiding nog een aanzienlijke capaciteit om meer warmtevraag in Oostland aan te sluiten. 

In Oostland bevinden zich ook 5 bestaande aardwarmtebronnen. Daarnaast zijn er concrete plannen voor 3 aardwarmtebronnen om in 2022/2023 te realiseren. Het is de ambitie van WSO om het aanbod van alle warmte te koppelen aan warmtevraag in tuinbouwgebieden en de warmtevraag van geschikte woonwijken en bedrijventerreinen. Om de warmtebronnen te koppelen aan de tuinbouwgebieden en woonwijken wordt een regionaal warmtenet ontwikkeld. Dit regionale warmtenet sluit aan op de bestaande warmteleiding in de B3-hoek, dat daarmee ook een deel van het grotere warmtenet wordt. In onderstaande figuur wordt met de donkerpaarse lijn de nieuwe leidingdelen van het regionale net aangegeven. Het knooppunt aan het einde van de B3-hoekleiding wordt de Warmtehub genoemd.

De nieuwe leidingdelen kunnen niet in een keer gerealiseerd worden, maar er zijn een aantal concrete projecten waaraan op dit moment door WSO en andere stakeholders wordt gewerkt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste projecten.

  • Rondom de hoofdleiding in de 3B-hoek kan nog een aantal tuinbouwdeelgebieden aangesloten worden. Op dit moment wordt concreet gewerkt aan de aansluiting van Wilgenlei en in vervolg daarop wordt gedacht aan het noordelijke gedeelte van de Overbuurtse Polder. 
  • Daarnaast wordt er in Noordpolder gewerkt aan de realisatie van 2 aardwarmtebronnen met een distributienet. Vanuit WSO willen we dit distributienet koppelen met Pijnacker, het tuinbouwgebied Kleihoogt en aan de andere kant aan de warmtehub aan het einde van de B3-Hoekleiding. In Pijnacker is het streven om het te ontwikkelen warmtenet in Klapwijk aan te sluiten. Dit leidingdeel wordt vooralsnog de 1e fase van de Oost-Westleiding genoemd. De aangesloten tuinders en bewoners krijgen dan in de basislast aardwarmte, aangevuld met warmte uit de B3-hoekleiding.
  • De tuinders in de Zuidplaspolder hebben ook interesse in een aansluiting op de B3-hoekleiding. Op dit moment wordt gewerkt aan een business case waarbij ook met de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen gekeken wordt naar warmtelevering aan de woonkernen en bedrijventerreinen van Moerkapelle, Zevenhuizen en Waddinxveen.
  • Ten noorden van Pijnacker wordt een aardwarmtebron ontwikkeld door HAL, Haagse Aardwarmte, bij het tuinbouwgebied Noukoop. In het tuinbouwgebied zal dan een warmtenet aangelegd worden in combinatie met een CO2-net. Onderzocht wordt of geothermie ook aan de hoogbouw van Zoetermeer in de wijk Meerzicht zou kunnen leveren. Daarnaast wordt er ook warmtelevering onderzocht aan Nootdorp, tuinders in Balliade en Pijnacker noord. 
  • Dit zijn projecten die richting 2023/24/25 gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van aangesloten warmtevraag zou iets daarna gedacht kunnen worden aan de 2e fase van de Oost-Westleiding waarmee een aansluiting op WarmtelinQ wordt gemaakt. Komend jaar moet ook dit deelproject verder in de tijd uitgezet worden.


Pin It on Pinterest