Magazine Aan het werk

Autonoom telen komt binnen handbereik. Er zijn immers steeds meer digitale technologieën beschikbaar, zoals sensoren en algoritmes. Maar is de ‘gereedschapskist’ voor het autonoom telen voldoende gevuld, of ontbreken er instrumenten? En worden de bestaande instrumenten op de juiste manier ingezet? Dat wordt onderzocht in het AGROS-project, waarvan Greenport West-Holland een van de partners is. Projectleider Anja Dieleman: “We willen een transitie tot stand brengen.” 

‘AGROS’ – dat in april 2020 startte – staat voor Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems. Gedurende vier jaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van agro-technologie ter ondersteuning van ecologische en biologische functies in de glastuinbouw, de akkerbouw en de melkveehouderij. AGROS is een samenwerking tussen Wageningen University & Research en 26 private partners met financiële steun van Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Anja Dieleman is projectleider voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor autonoom telen in de glastuinbouw. (Lees meer over AGROS)

Wat is het doel van het AGROS-project?

“De land- en tuinbouw staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo draait het bij veeteelt om stikstofemissie, en bij de glastuinbouw om bijvoorbeeld energiegebruik en CO2-emissie. Tegelijk zijn er veel technologieën beschikbaar, die bij zouden kunnen dragen aan deze uitdagingen. ‘Technology for ecology’ dus. In het AGROS-project wordt voor de glastuinbouw, de akkerbouw en de melkveehouderij onderzocht wat de mogelijkheden zijn, en welke sensoren en algoritmes hiervoor nodig zijn.”

Er is al veel aan techniek beschikbaar voor de glastuinbouw. Wat is er dan nog nodig?

“Er zijn inderdaad al veel sensoren voor de glastuinbouw. Maar daarbij valt een aantal zaken op. Allereerst dat de tuinbouw eigenlijk relatief weinig sensoren gebruikt. Bovendien richt de techniek zich vaak vooral op het optimaliseren kasklimaat. Maar het kasklimaat is slechts een randvoorwaarde. Het doel van een bedrijf is niet een goed kasklimaat, maar bijvoorbeeld een constante (hoge) productie en goede kwaliteit met een lage carbon footprint”

Wordt dus niet het juiste gemeten?

“AGROS redeneert niet vanuit kasklimaat, maar vanuit de plant. Als je weet wat de doelstellingen zijn voor je bedrijf en je gewas, welke data heb je dan nodig,  welke sensoren gebruik je om die data te krijgen en hoe ga je die data gebruiken? Een voorbeeld: in de komkommerteelt meten telers wat het oppervlakte van de bladeren is. Maar je wilt eigenlijk weten hoeveel licht het gewas onderschept. Om dat te bepalen kun je ook bij de kop van het gewas en op de grond de lichtintensiteit meten.”

Dat is dus een andere benadering van het bereiken van het doel: autonoom telen.

“We willen inderdaad een transitie tot stand brengen: redeneren vanuit de plant. En dus op die manier de juiste technologieën gebruiken. Dat betekent dat we alleen de sensoren in de kas gebruiken, die we ook nodig hebben om te kunnen regelen op het teeltdoel. Waar we nu mee bezig zijn, is het bepalen van de cruciale plantprocessen, en daarbij de juiste sensoren zoeken. En testen of de regelalgoritmes die we ontwikkelen op basis hiervan de teelt goed kunnen aansturen.”

Hoe ziet het project eruit?

“Komkommer is het hoofdgewas. Het eerste jaar onderzoeken welke sensoren er te gebruiken zijn, en welke data ze opleveren. Daarvoor hebben we de Winterlichtkas ‘volgehangen’ met sensoren. Dat zijn deels sensoren die al bekend zijn in de tuinbouw, maar ook technologieën van bedrijven van buiten de sector. We willen hun kennis inbrengen in de tuinbouw. En gedurende de vier jaar kijken we daarnaast ook naar algoritmes en een dataplatform.”

Hoe is AGROS verbonden met de praktijk?

“We hebben direct contact met telers: in de toekomst gaan we onder meer bijeenkomsten organiseren, om ze te betrekken bij de voortgang. En AGROS is een PPS: er zijn verschillende bedrijven en organisaties bij betrokken, zoals Greenport West-Holland. Het fijne aan zo’n samenwerking is dat je zo’n transitie via het netwerk van de Greenport kunt verankeren.” 



Pin It on Pinterest