Jaarevent 2023

‘Samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019′ en ‘Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland’ zijn twee nieuwe subsidieregelingen van provincie Zuid-Holland. Heeft u interesse in deze regelingen, neem dan contact op met Willem Kemmers. Hij kan tevens met u bekijken of een aanvraag vanuit het Europese project BioBoost (gemeente Westland i.s.m. andere Europese regio’s) mogelijk is. Dat project stimuleert het gebruik van tuinbouwafvalstromen voor nieuwe toepassingen. 

‘Samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019′

De POP-3-regeling ‘Samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019′ is voor het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject. Als er nog geen samenwerkingsverband is, dan kunnen ook de kosten voor het oprichten daarvan en het maken van een projectplan worden gesubsidieerd.

Voorwaarde is dat de innovatie moet ook van belang zijn voor de grondgebonden landbouw en er moet (daarom) altijd één grondgebonden landbouwer meedoen. Verder moet het project gaan over ten minste één van de volgende thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen
  • een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

De subsidie is tussen de 40% en 100%, afhankelijk van het type activiteit. Per aanvraag moet de subsidie minimaal € 200.000 bedragen. De deadline voor aanvragen is op 10 april 2019.

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Ondernemers kunnen voor 2 typen projecten subsidie aanvragen. Allereerst voor een haalbaarheidsproject, waarbij het gaat om het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een innovatieproject. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor Research & Development samenwerkingsprojecten. Bij deze projecten werken 2 of meer mkb-ondernemingen samen aan onderzoek en/of experimentele ontwikkeling van een product.

De subsidie voor haalbaarheidsprojecten is maximaal 40% en bedraagt maximaal € 20.000. Voor R&D samenwerkingsprojecten is maximale subsidiepercentage 35% en het maximale subsidiebedrag € 200.000 voor een zogenaamd klein project en € 350.000 voor een groot project. De deadline voor aanvragen is op 10 september 2019.Pin It on Pinterest