Meet & Greet Energie

In de regio van Greenport West-Holland wordt de momenteel de laatste hand gelegd aan de concept Regionale Energiestrategien. Energietransitie is maatwerk, In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat 30  regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen om de energievoorziening te verduurzamen. Uiterlijk 1 juni. moeten de regio’s de concept RES opgestuurd worden naar het Rijk. Greenport West-Holland ligt in drie regio’s: regio Rotterdam-Den Haag, regio Midden-Holland en regio Oostvoorne. Vanuit het Energieakkoord is vanuit door deglastuinbouwgemeenten input geleverd. 

In de RES moet tenminste vastgelegd zijn welke bijdrage de regio levert aan de landelijke doelstelling van tenminste 35 TWh duurzame elektriciteitsopwek op land (wind én zon) in 2030, en hoe de regionale structuur voor warmte eruit ziet. Daarnaast moet de huidige energievraag en de potentie van duurzame energiebronnen in beeld worden gebracht. 

Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de regio wordt meer of minder wind en zon op land nagestreefd en de regionale warmtestructuur ingevuld. De definitieve RES wordt in maart 2021 – na inspraaktraject – vastgesteld door de gemeenteraden. 

RES Regio Rotterdam-Den Haag

Het grootste deel van de glastuinbouw van Greenport West-Holland ligt in de regio Rotterdam-Den Haag. In deze regio zijn de 23 gemeenten vooruitlopend op het Klimaatakkoord in 2018 gestart met het stapsgewijs opstellen van een Regionale Energiestrategie. De RES gaat over elektriciteit, warmte en brandstoffen (groen gas/waterstof/biomassa). Op basis van de inventarisatie van de huidige warmtevraag, de potentie van duurzame energiebronnen in de regio en draagkracht van de regio is een mogelijk Toekomstperspectief voor 2050 met bijbehorende energiebalans geformuleerd. 

Uit de analyse blijkt dat we weinig mogelijkheden hebben voor het opwekken van elektriciteit op land, maar een grote potentie hebben voor het opwekken van duurzame warmte (geothermie, restwarmte uit de haven). Er is genoeg duurzame warmtepotentie in de regio; we kunnen deze in de toekomst zelfs exporteren naar andere regio’s. 

Binnen de RES is consensus over dat we die warmte zoveel mogelijk voor de warmtevoorziening in de glastuinbouw en gebouwde omgeving  moeten gebruiken boven elektriciteit en brandstoffen (groen gas en waterstof). Groen Gas en waterstof worden bij de warmtevoorziening voornamelijk gezien als bron voor de verduurzaming van de pieklast. 

Bij het opstellen van de concept RES wordt gekeken waar in de regio zonnevelden, en windmolens mogelijk zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar (de randen van) glastuinbouwgebieden. 3.9% van de electriciteitsvraag in de regio kan opgewekt worden in de glastuinbouwgebieden (zonnevelden, zonnepanelen op gebouwen/waterbassins en wind) Herstructurering van de glastuinbouwgebieden kan meehelpen om deze kans te pakken.  

Inbreng vanuit de glastuinbouw

De glastuinbouw is een belangrijke sector voor de energietransitie in de RES Rotterdam-Den Haag. De warmtevraag in de glastuinbouw is min of meer even groot als de warmtevraag in de gebouwde omgeving. (woningen en utiliteitsbouw). Ook de electriciteitsvraag is substantieel. Voor de glastuinbouw wordt tot 2050 een energiebesparing van 30% verwacht en een toename van elektriciteit met eveneens 30%. 

Gezien het (economisch) belang voor de glastuinbouw wordt er vanuit de glastuinbouwgemeenten en de Greenport continu input geleverd voor de RES. Hierbij worden de gemeenten gevoed door de warmtecoöperaties in Westland en Oostland. Hierbij is er afstemming over de input tussen de glastuinbouwgemeenten in de regio’s.

Glastuinbouw wordt door de gemeenten neergezet als een innovatieve sector die voortvarend de energietransitie wil oppakken, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. We willen graag concrete doelen, zodat we deze gezamenlijk kunnen realiseren. Op warmtegebied zijn we al ver en kunnen slagen gemaakt worden, mede door de Warmte Systeem Westland en de Warmte Samenwerking Oostland. Aardwarmte en restwarmte uit de haven zijn de belangrijkste energiedragers in de energietransitie. 

De WarmteRotonde is als regionale warmteinfrastructuur essentieel om warmtevraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Er zijn weinig alternatieven voor de verduurzaming van (de basis en) middenlast. We vinden het belangrijk om in de RES aan de provincie, GasUnie en Rijk te vragen dat zij de juiste randvoorwaarden voor een regionaal warmtenet creërenm zodat de glastuinbouw kan worden aangesloten. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • wegnemen onrendabele top bij afname van restwarmte of aardwarmte (energielastenneutraliteit)
  • het wegnemen cq. afdekken van het volloop-risico
  • voldoende robuuste CO2-aanbod voor tuinbouw
  • voldoende capaciteit van het warmtenetwerk (o.a. distributienetwerken in de tuinbouw op basis en middenlast uitleggen)
  • voldoende capaciteit in de hoofdtransportleidingen geënt op de restwarmtevraag in de glastuinbouw op de lange termijn

Op het gebied van verduurzaming van de elektriciteit en de pieklast staan we nog aan het begin. Ook hier zullen de juiste voorwaarden gecreëerd moeten worden om de energietransitie te laten vliegen. 

Gebiedsuitwerkingsplannen voor glastuinbouw

In het Klimaatakkoord is ook op de klimaattafel afgesproken dat voor de glastuinbouwgebieden in Nederland gebiedsuitwerkingsplannen worden opgesteld voor de route naar klimaatneutraal. Hierbij gaat het in concreto om plannen rond energiebesparing, duurzame opwek van elektra en warmte, als de gewenste energiebalans. Hoe concreter de plannen in de glastuinbouw, hoe voortvarender we de energietransitie kunnen vormgeven en aan slag kunnen met de benodigde energienetwerken. 

Vanuit Greenports Nederland wordt momenteel hard gewerkt om per gebied (Oostland, Westland) of per gemeente te komen tot gebiedsuitwerkingsplannen. De dialoog met de individuele glastuinbouwers is hierbij essentieel. Echter, het coronavirus helpt niet mee om in dialoog te gaan met de glastuinbouwgebieden. De gebiedsuitwerkingsplannen moeten eind 2020 klaar zijn, zodat ze nog meegenomen kunnen worden in RES 1.0 die in maart 2021 opgeleverd moet worden. 

Peter Bell, gemeente Pijnacker-NootdorpPin It on Pinterest