Agritech

De business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit & Research werkt samen met bedrijfsleven aan de realisatie van de autonome kas in het project AGROS ‘Naar een autonome kas’. Het uiteindelijke doel van dit project is het sturen van de teelt op afstand op basis van de stand van het gewas, waarbij plantsensoren een grote rol spelen. Greenport West-Holland is een van de partners van dit project.

Op dit moment loopt de eerste proef van het AGROS-project, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belichte komkommerteelt in de Winterlichtkas. In deze teelt is een groot aantal sensoren geïnstalleerd, die continu metingen doen aan het lichtniveau in het gewas, EC en watergehalte van de mat, wateropname en verdamping via weggoten, sapstroom en stengeldikte, en via camerasystemen aan de ontwikkeling van het gewas.

De resultaten van deze sensoren worden gecombineerd om na te gaan welke sensoren het meest geschikt zijn om te gebruiken in de algoritmes die de autonome kas aan moeten sturen. Bij het ontwikkelen van deze algoritmes is het belangrijk wat telers zelf de grootste uitdagingen vinden in het regelen van hun klimaat. Om hier achter te komen, is een vragenlijst opgesteld, die door een aantal komkommertelers is ingevuld. De reacties van de telers helpen om prioriteit aan te brengen in de ontwikkeling van de algoritmes.

In een online bijeenkomst met komkommertelers, werd de proef in de Winterlichtkas toegelicht, en werd een overzicht gegeven van de sensordata die daar worden verzameld. Uit de reacties van telers bleek dat zij de water- en nutriëntengift als een van de onderdelen van de teelt zien waarbij het autonoom maken een grote meerwaarde zou zijn. Verder blijft het monitoren van de gewasstatus van groot belang, want hier worden veel van de teelthandelingen en klimaataanpassingen op gebaseerd.

De onderzoekers gaan zich in het vervolg van het AGROS-project blijven richten op zowel sturing van de water- en nutriëntengift als op het monitoren van plantkenmerken, met de nieuwste (vision)technieken. In de zomermaanden wordt er een nieuwe teelt in de Winterlichtkas gestart, waar deze onderwerpen in meegenomen worden.​

 Pin It on Pinterest