Vacature
Programmasecretaris

“Ik zou restwarmte graag tiendehands verkopen”, vertelde gedeputeerde Han Weber tijdens het Jaarevent van de Greenport. Daarmee illustreerde hij de ambities van de provincie om nóg duurzamer om te gaan met energie. Een interview met de voorzitter van de Stuurgroep EnergieAkkoord van de Greenport. “We gaan cross-overs organiseren.” 

Han Weber is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, met in zijn portefeuille onder meer Energie, Natuur en recreatie en Integraal Ruimtelijk. Daarnaast is hij voorzitter van het EnergieAkkoord van de Greenport, dat oktober 2017 werd ondertekend. Hij is een van de koplopers op het gebied van energietransitie. Sterker, hij is op dat gebied de belangrijkste influencer in de provincie, zo bleek uit het rapport ‘Mapping the energy innovation ecosystem of Zuid-Holland’.

Welke ambitie heeft de provincie op het gebied van de energietransitie?

“In 2016 hebben we de energieagenda Watt Anders opgesteld. Dit is de Zuid-Hollandse invulling van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. We zetten in op hergebruik van warmte, het mogelijk maken van windenergie, geothermie, aardgasloze woningen, lokale initiatieven en innovaties rondom waterstof. Dat doen we samen met partners.

Onze aanpak heeft nu al zichtbaar resultaat. Zo is de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving en tuinbouw gedaald met circa 25%. In 2017 is het Warmteparticipatiefonds opgericht waarin € 90 miljoen beschikbaar is gesteld voor investeringen in een warmtetransportnet. Ook is er € 35 miljoen vrijgemaakt voor energie-innovaties in het nieuwe fonds ENERGIIQ.”

U bent de voorzitter van de Stuurgroep EnergieAkkoord van de Greenport. Wat is het doel van dat akkoord?

“Met het EnergieAkkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen, verduurzaming en energieverbruik. In het EnergieAkkoord staan onder meer concrete projecten op het gebied van duurzame energie. Met het akkoord worden projecten zoals de toekomstige geothermieboringen in Westland en de aansluitingen van de glastuinbouwcomplexen in het Oostland op de warmterotonde beter ondersteund en kunnen nieuwe initiatieven beter en sneller tot ontwikkeling worden gebracht.

Hoe hangt het EnergieAkkoord samen met de provinciale agenda?

“Aan het akkoord dragen meerdere partijen financieel bij. De provincie Zuid-Holland neemt de helft van de kosten voor haar rekening, de gemeentelijke overheden, het tuinbouwbedrijfsleven en het overig bedrijfsleven in de Greenport en de energietransitie nemen de andere helft voor hun rekening. Het EnergieAkkoord is namelijk een concrete invulling van de provinciale energieagenda. En ik ben trots dat de sector het lef heeft een koppositie in de energietransitie te nemen.”

Het zijn niet alleen ‘traditionele’ tuinbouwpartijen die het EnergieAkkoord hebben ondertekend.

“Nee, inderdaad. De ondertekenaars zijn partijen van zowel ‘binnen’ de traditionele tuinbouwketen als daarbuiten. De energietransitie gaat namelijk over grenzen heen. Restwarmte is daar een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld de samenwerking tussen de glastuinbouw en de bebouwde omgeving.

Een voorbeeld daarvan is bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Daar worden drie windturbines gebouwd. Dankzij de samenwerking met Energiecoöperatie De Groene Stroom is het voor omwonenden mogelijk hierin te participeren. Bovendien kan Engie duurzame warmte- en koude-oplossingen aanbieden aan de bedrijven die zich gaan vestigen. Ook hier toont de sector zich innovatief: de omgeving betrekken zorgt voor draagvlak.”

 

Samenstelling stuurgroep EnergieAkkoord: Voorzitter Han Weber (Provincie Zuid-Holland), Hans Koolhaas (LKP Plants), Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten), Frank van Kuppeveld (Wethouder Pijnacker-Nootdorp), Frank Binnekamp (Westland Infra), Rob Baan (Koppert Cress)


Pin It on Pinterest