Meet & Greet Energie

De komende maanden worden doorbraakprojecten in de sierteelt geïnventariseerd. De inventarisatie is onderdeel van het Versnellingshuis: Nederland Circulair! van het ministerie van IenW, dat sneller en effectiever ketensamenwerkingen en investeringen in kansrijke oplossingsrichtingen tot stand wil laten komen. De verkenning wordt uitgevoerd door Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri & Biobased Greenport West-Holland). 

Het Versnellingshuis: Nederland Circulair! is in 2019 gelanceerd op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Het Versnellingshuis ondersteunt individuele ondernemers bij hun vragen. Daarnaast start het jaarlijks vijf doorbraakprojecten. Dat gebeurt door ondernemers in pre-competitieve fase te ondersteunen met kennis, (het rondkrijgen van) financiering en (internationale en regionale) netwerken. Daarmee wil het Versnellingshuis ketensamenwerkingen en investeringen in kansrijke oplossingsrichtingen sneller en effectiever tot stand laten komen.

Het Versnellingshuis richt zich op het bedrijfsleven. Met ondernemers is namelijk de grootste impact is te realiseren richting een circulaire economie, met hun afnemers, toeleveranciers en uiteindelijk de consument. Daarom biedt het Versnellingshuis ondernemers niet alleen kennis en inspiratie, maar worden ze geholpen ook echt stappen te zetten en veranderingen in ketens te realiseren. 

Sierteelt

Er zijn inmiddels in de Nederlandse sierteeltsector veel initiatieven om te komen tot duurzaamheid en een circulaire economie. Er is echter nog onvoldoende gezamenlijkheid in de aanpak, waardoor grote stappen naar een circulaire economie nog niet gezet worden. Zo worden reststromen nog niet tot nauwelijks hoogwaardig ingezet en worden ook nieuwe businessmodellen nog niet of nauwelijks geëxploreerd. 

Verschillende partijen in de sector hebben aangegeven het nu tijd te vinden om gezamenlijk aan een doorbraak te werken en zo vorm te geven aan nieuwe circulaire ketens. Op dit moment zijn er voor een aantal concrete thema’s ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot een doorbraak die voor meerdere partijen binnen de sector van belang kan zijn of waarvoor juist meerdere partijen binnen de sector benodigd zijn om ze tot een succes te kunnen maken.

Verkenning

Het ministerie heeft opdracht verstrekt aan Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri & biobased Greenport) om deze verkenning uit te voeren en daarmee een basis te leggen voor een circulaire doorbraak in de sierteeltsector. Het gaat hierbij om zowel de productie als het verwerken. 

Doelen van de verkenning zijn:

  •     Inventariseren welke initiatieven er reeds zijn in de sector (opstellen van een longlist) en welke partijen hierbij betrokken zijn
  •     Vaststellen wat de omvang is van de volumes aan verpakkings- en groenafval 
  •     Vaststellen in welke mate deze projecten kunnen bijdragen aan een circulaire economie 
  •     Vaststellen wat het belang is van een aanpak in deze sector en wat dit kan betekenen ook in internationaal verband
  •     Onderzoeken of er draagvlak is voor een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van circulariteit bij ondernemers uit de sierteeltketen
  •     Vaststellen wat deze partijen in zo’n aanpak willen gaan doen (scope, keuzes) en op welke wijze financiering hiervoor kan worden georganiseerd en gerealiseerd

Initiatieven aanmelden

Bent u ondernemer en wilt u actief betrokken zijn in de circulaire doorbraak van de Sierteeltsector, dan kunt u dit aangeven via [email protected], dan kunnen uw ambities meegenomen worden in de verkenning van het doorbraakproject.Pin It on Pinterest