Energie Dashboard

In Westland en in Oostland wordt gewerkt aan een gebiedsdekkend warmtenet. In de berichten over WSW en WSO leest u hier regelmatig over. Uit de verschillende businesscases (van onderdelen) voor zo’n gebiedsdekkend warmtenetwerk komt naar voren dat er een onrendabele top en vollooprisico zit voor het (woon)lastenneutraal aansluiten van de glastuinbouw en gebouwde omgeving. Zo loopt WSW met name aan tegen het financieren van de overdimensionering van bepaalde onderdelen van het warmtenet om deze ook voor de toekomst direct geschikt te maken met voldoende capaciteit.

Samen met provincie Zuid-Holland hebben de partijen achter WSW en WSO meerdere malen richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangegeven dat projecten alleen tot stand kunnen komen als er een oplossing is voor afdekking van deze onrendabele top, vollooprisico en de kosten van overdimensionering. 

Een van de financiële instrumenten hiervoor is een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Het Rijk investeert met het Nationaal Groeifonds in projecten die zorgen voor economische groei op lange termijn. In de tweede tranche wil het Nationaal Groeifonds investeren in infrastructurele projecten, waaronder energie-infrastructuur. Projecten moeten een positief effect hebben op de economische groei en een positieve maatschappelijke kosten/baten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan uiterlijk tot 31 oktober 2021 een aanvraag indienen. Verdere tranches worden de komende jaren verwacht, waarbij ook andere partijen dan het Rijk aanvragen mogen indienen. 

Vooraanmelding voor aanvraag

Zowel WSW als WSO hebben op verzoek van de Provincie op 31 mei een vooraanmelding gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. EZK heeft veel aanvragen binnen gekregen. EZK heeft de aanvragen beoordeeld en prioriteit gelegd op onder meer warmte-infrastructuur. EZK heeft Nieuwe Warmte Nu (NWN!)- een consortium van warmtebedrijven, gemeenten, netwerkbedrijven en kennisinstellingen – gevraagd een aanvraag voor te bereiden die EZK gaat indienen bij het Nationaal Groeifonds.

Vanuit EZK en LNV, dat ook betrokken is, is afgesproken dat ook glastuinbouw meegenomen moet worden in de aanvraag voor het Groeifonds die NWN! voorbereidt. Daartoe wordt er door een aantal mensen vanuit WSW en WSO meegeschreven met de aanvraag en zitten Marco van Soerland (namens WSW) en Nico van Ruiten (vanuit glastuinbouw) in de stuurgroep NWN!. 

In oktober bij het vaststellen van het definitieve aanvraagdocument (inclusief een lijst met projecten) wordt duidelijk op welke wijze er glastuinbouwprojecten opgenomen zijn. Voorjaar 2022 zal er door de commissie Dijsselbloem een besluit worden genomen of en in hoeverre de aanvraag wordt gehonoreerd.Pin It on Pinterest