Vacature
Programmasecretaris

Voor de energietransitie zijn de laatste jaren allerlei nieuwe plannen gemaakt, zoals in de RES’en en de CES (voor het Rotterdamse haven- en industriegebied) . Om te zorgen dat deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden, wijzigt de provincie Zuid-Holland haar omgevingsbeleid. Deze wijziging wordt de Module Energietransitie genoemd. In deze module staat de visie van de provincie over de energietransitie en zijn er richtlijnen opgenomen om energie een plek te geven in de omgeving. Voor de infographics, leeswijzer en animatie over de wijzigingen, kunt u terecht op Energie en Omgevingsbeleid

Enkele weken geleden is een aantal leden van de werkgroep EnergieAkkoord Greenport West-Holland in gesprek gegaan met provincie Zuid-Holland over de Energiemodule Omgevingsbeleid. In dit gesprek zijn vragen rond de implicatie van deze Energiemodule voor de glastuinbouwgebieden en rol van provincie aan bod gekomen. De provincie lichtte toe dat het omgevingsbeleid vooral de mogelijke effecten op de leefomgeving in kaart brengt en plannen uit o.a. de RES’en kan borgen door ruimtelijke kaders te stellen. 

Veel onderwerpen zijn niet  tot in detail is uitgewerkt en dat is ook niet de bedoeling. De module dient als een kapstok waar de omgevingsverordening (wat stelt de provincie verplicht) , en het omgevingsprogramma (wat gaat de provincie zelf doen)  zich naar richten en het biedt kaders en aanknopingspunten voor gemeenten, regios’ en sectoren zoals de glastuinbouw. 

Vanuit de werkgroep werd een aantal aandachtspunten aangestipt die onderbelicht blijven in het concept van de module, zoals: de mogelijkheden voor duurzame opwek in de glastuinbouw, de synergie in de exploitatie van warmtenetten waarin glastuinbouw en de gebouwde omgeving gekoppeld worden en het belang van restwarmte- en CO2-levering voor de sector. 

Provincie Zuid-Holland roept organisaties op om zienswijzen met vragen en aandachtspunten in te dienen om het provinciaal beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat er in het veld gebeurt. De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie ligt ter inzage tot en met 8 augustus. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten betrokken bij de definitieve vaststelling van de Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie.

 Pin It on Pinterest